149420. lajstromszámú szabadalom • Sugárdózismérő

Megjelent: 1962. június 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.420. SZÁM 21. g. 17—21. OSZTÁLY — VA—879. ALAPSZÁM Sugárdózismérő VEB VAKUTRONIK, Dresden, (Német Demokratikus Köztársaság) Feltaláló: Frommhold Ernst-Alf red, laboratóriumi mérnök, Dresden (NDK) A bejelentés napja: 1960. április 12. A találmány sugárdózismérőre vonatkozik. Az ismert sugárdózismérő berendezéseknél a dózis­teljesítmény mérését többnyire oly módon vég­zik, hogy egy sugárzásindikátor nagyohmos réteg­ellenálláson keresztül befolyásolja az áramot, és azt a feszültségesést mérik a dózisteljesítmény mértékeként, amely ezen az ellenálláson létrejön. Ismeretes olyan elrendezés is, ahol a rétegellen­állás helyett az első erősítőeső bemenő ellen­állását alkalmazzák a rácsinduló-áramtartomány­ban és ezáltal logaritmikus beosztású skálát kap­nak. Ebben az esetben a vezérlőrács a sugárzás­vevő gyűjtőelektródájával fémesen össze van kötve. A dózis mérésére olyan kapcsolást alkal­maznak, hogy a sugárzásvevőn keresztül nagy­szigetelésű kondenzátort töltenek fel. Ez esetben a feltöltés nagysága arányos a dózissal és ezt mérik. Ha ugyanazt a berendezést akarták a dózis mérésére, valamint a dózisteljesítmény mérésére is használni, akkor eddig az ellenállást le kellett kapcsolni. Ezáltal nehézségek adódtak, illetőleg a berendezés, romlott azáltal, hogy az átkapcsolás olyan helyen történt, ahol a kapacitás és a szi­getelés különösen kritikusak voltak. Ezeket a hátrányokat a találmány szerinti kap­csolással oly módon kerüljük el, hogy az átkap­csoláshoz a sugárzásvevő üzemi feszültségénél pólusváltást hajtunk végre. Különös előnyök azáltal is adódnak, hogy egy elektrométeresövet alkalmazunk fordított kapcsolásban, amelynek nagy meredeksége ellenéire a vezérlő elektróda maradékárama különösen alacsony. A mellékelt rajz egy kombinált dózis- és dózis­teljesítménymérő kiviteli példáját mutatja. A dó­zisteljesítmény mérés céljára 1 feszültségforrást oly módon kötjük 2 kapcsolón keresztül 7 su­zárzásmérőre, hogy a feszültségforrás pozitív sarka a sugárzásvevőn, míg negatív sarka testelve van. 8 kisütő billentyű rövid lenyomása után 5 mérőműszer mutatóját a 4 nulla-pont szabályozó segítségével a skála nulla-pontjára állítjuk. Ezzel a berendezés dózisteljesítmény-mérésre kész álla­potban van. A jelzés megközelítően logaritmiku­san történik, mert az a feszültsegeeés, amelyet az áram a belső ellenálláson az indulóáram tar­tományban előidéz, a találmány szerinti kapcso­lásban megközelítően logaritmikusan változik az áram nagyságával, tehát a sugárzásvevő ionizá­ciós áramának nagyságával is. Dózismérésre az 1 feszültségforrás feszültségét 2 kapcsoló segítségével úgy kapcsoljuk át, hogy a negatív sarok a sugárzásvevőre kapcsolódik, míg a pozitív sarok van földelve. Ez esetben is 9 cső vezérlő elektródáját 8 billentyű segítségé­vel a mérés kezdetén rövid időre földeljük, hogy az esetleges töltéseket levezessük. A 4 potencio­méterrel 5 műszert teljes kitérésre szabályozzuk. Ebben az állásban a mutató a körülbelül lineáris dózismérési skála nulla-pontján áll. A dózismérés a következő módon is elvégez­hető: A mérés kezdetén csak a 8 billentyűt nyom­juk le rövid időre. A mérést oly módon végez­zük el, hogy a 4 potenciométerrel az 5 mérő­műszer mutatóját nulla-áramra szabályozzuk. A 8 billentyű lenyomásával a vezérlő elektródát ki­sütjük és az 5 mérőműszer mutatója kitér. A skála nulla-<pontja a mérés ezen módjánál ugyan­úgy, mint a dózisteljesítménymérésnél azon a helyen van, amelyen a mutató áll, hogyha a mérőműszeren keresztül nem folyik áram. A leolvasás mindkét módját különösen pontos méréseknél egyazon mérés céljára is egyidejűleg fel lehet használni. Minthogy az először ismer-

Next

/
Thumbnails
Contents