149309. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kondicionáló készülék üzemeltetésére

Megjelent: 1962. április 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.309. SZÁM 8. b. 1—16. OSZTÁLY - GA-554. ALAPSZÁM Eljárás kondicionáló készülék üzemeltetésére Gajdos László fizikus, Budapest A bejelentés napja: 1959. június 22. A találmány különböző anyagok, elsősorban tex­tilainyagok nedvességtartalmának megállapítására való kondicionáló készülékek körébe tartozik. Megkülönböztetünk szabványos és nem szabvá­nyos kondicionáló készülékeket. A szabványos ké­szülékek ismét két csoportra oszlanak: kis és nagy készülékekre. A kis készülékeknél a kondicionáló teret villamos fűtőtesttel hevítik fel, fojtott szel­lőzés melletti természetes légáramlás alkalmazá­sával. A hőmérsékletet higanyos hőmérővel mé­rik, önműködő hőszabályozás nincs, a vizsgálati idő 3—4 óra. A nagy készülék ettől abban külön­bözik, hogy a forró levegőt ventillátor áramoltatja és a hőmérsékletet dilatációs hőfokszabályozó ön­működően állítja be. A vizsgálati idő itt 2—3 óra. A nem szabványos készülékek főtípusai ezek: a) A párologtatós készülékeknél a lombikba he­lyezett vizsgálandó anyagra toluolt vagy xiiolt ön­tenek, ezt a vízzel együtt elpárologtatják, majd az elegyet frakcionálják. Ez laboratáriumi, kényes készülék. b) A villamos kapacitás változásának mérésé­vel dolgozó készülékek ez anyag szennyezéseit is mérik (és így nem pontosaik. c) Az anyagba szúrt- szondákkal villamos ellen­állást is lehet mérni. Az ilyen típusú készülékek sem pontosak, mert az anyag különböző helyeken különböző sűrűségű és a szennyeződéseik a mérést itt is meghamisítják. d) Az infravörös besugárzással dolgozó készü­lékeknél a munkateret infravörös izzókkal sugá­rozzák be, a hőmérsékletet pedig higanyos hőmé­rővel mérők, és kézzel szabályozzák. Itt hátrányos az a körülmény, hogy a hőmérő nemcsak a kör­nyezet hőmérsékletét, hanem a saját testével el­nyelt hő hőmérsékletét is méri, aimd a leolvasást megbízhatatlanná teszi. A kézi szabályozás miatt a kezelés kényelmetlen, a szárítás maga pedig egyenlőtlen. Az utóbbi fajta készülékek között is­meretes olyan is, amelynél közvetlenül az anya­got sugározzák be egyetlen izzóval, de ezenkívül még villamos ellenállással felhevített levegőt is befúvatnalk, amihez ventillátor szükséges. A találmány pontosabban véve az utóbb emlí­tett kondicionáló készülékek körébe tartozik és célja az egyébként előnyös infravörös besugárzás­sal végzett kezelés többirányú tükéletesibítése. A találmány szerinti készüléknél is közvetlenül az anyagot sugározzuk be egy sorozat, infravörös iz­zóval, ehhez azonban olyan feltételeket terem­tünk, amelyeik eredményeiképpen a vizsgálandó anyagban azt a legkedvezőbb hőmérsékletet érjük el és -tartjuk fenn állandóan és önműködően, amely mellett a vizsgálandó anyag égési károkat nem szenved, a kezelés időtartalma pedig a lehető legkisebb, mégpedig kb. fele az eddig ismert leg­rövidebb szárítási idői tartamnak. Ennek elérésére megteremtjük a legkedvezőbb termodinamikai egyensúly előfeltételeit, A találmány szerinti el­járás már nem tekinthető a szokásos értelemben vett szárításnak, 'mert csak az anyag felületén kö­tött nedvességet távolítjuk el, az anyag belsejé­ben levő nedvességet azonban érintetlenül hagy­juk. Azt találtam, hogy ezeket az optimális hőviszo­nyokat az általában szokásos 250 w teljesítmé­nyű infravörös izzók használata 'esetén és az iz­zók olyan .elhelyezése mellett, amelynél a vizsgált anyag egyiségnyi felületére vonatkoztatott villa­mos einergiaf'ogya'sztás klb. 25 w/óra, cm2 , akkor érjük el, ha az izzókat 5 mpnig 110 volt, további 5 mp-ig 220 volt, további 5 mp-ig 110 volt, majd további 10 mp-ig zérus feszültségre kapcsoljuk, ós ezt a sorozatot a vizsgálat befejeztéig megisimétel­jük. Ilyen izzítási program mellett a kapcsolások idő­zítésének pontossága aránylag nagy tűrést enged meg, mégpedig az 5 mip-es bekapcsolt állapotok­nál + 2 mp-et, az izzítási szünetben pedig + 3 mp-et. Még jobb eredményt érünk el, ha a vizs­gálandó anyagot közvetlenül iá programi szerinti

Next

/
Thumbnails
Contents