149281. lajstromszámú szabadalom • Szögbe eltérített irányvonalú irányzótávcső

Megjelent: 1962. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG #*% SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.281 SZÁM 42. h. 10-13. OSZTÁLY — ZE—176. ALAPSZÁM Szögben eltérített irányvonalú irányzótávcső VEB Carl Zeiss Jena cég, Jena (Német Demokratikus Köztársaság) Feltaláló: Dr. Jochmann Horst mérnök, Jena (NDK) A bejelentés napja: 1960. november 25. A találmány szögben eltérített irányvonalul irányzótávcső elsősorban csillagászati-geodéziai műszerekhez, amely egy vízszintes és egy függő­leges tengely körül elfordíthatóan van ágyazva, és amelynek sugarú tjában a nehézségi erő hatá­sára előre meghatározott helyzetbe beálló, az irányvonalra megközelítően, 'merőleges vízszintes tengely körül elfordítható optikai eltérítő élem van, amely elem a billenthető távosŐtengery függő­leges tengely körüli irányvonalra való forgatása­kor létrejövő kismértékű elállítódásának befolyá­sát kompenzálja. Az olyan műszeréknél, amelyek a helyi észak­iránytól mért oldalszög (azimut) pontos meghatá­rozására szolgálnak (univerzális műszerek), vagy az olyanoknál, amelyeket azonos azimutnál vég­zett mérésekhez kell használni (meridiántávesövek), általában a távcső iránytengelyének azimutQa a körívmérő (alhidade) elfordítása nélkül a zenit­szöggel mérhetően változik. Ennek a jelenségnek okai részben a fekvő forgástengely és e tengely ágyazásának gyártási pontatlanságaira vezethetők vissza, továbbá az egész műszer 'helyzetének a megfigyelési hely függőleges vonalához iképesti változásaira, amelyek a fekvő forgástengelynek mind vízszintes, mind függőleges irányú elmoz­dulásait, és ezzel a távcső iránytengelyéneik el­mozdulásait okozzák. Mint ismeretes, a fekvő forgástengely függőleges mozgásának az azimut­mérésekre való befolyását egy, a feikvő forgás­tengelyre felerősített vagy arra felfüggesztett fekvő forgástengelylibella segítségével végzett szin­tezéssel határozzák meg. Eltekintve attól, hogy a fekvő forgástengely szintezésével a tulajdon­képpeni szögmérés 'művelete bonyolulttabbá vá­lik, ennél az eljárásnál egyáltalán nem. veszik figyelembe azt a teljes nagyságával a kapott eredményben levő hibát, amit a fekvő forgás­tengely vízszintes elfordítása okoz. E találmány új utat mutat a csillagászati-geodé­ziai azimutméréseknél (vízszintes szögméréseiknél) a fekvő forgástengely függőleges, sőt horizontális mozgásai hatásánaik kikapcsolására, amelynél az említett hátrányok nem lépnek fel. A találmány szerint a távcsőnek az irányvonal eltérített ré­szével koncentrikus ágyazásánál a távcső fekvő forgástengelyében az optikai eltérítő elem a csap­ágytartóval úgy van összekötve, hogy vízszintes tengely ének iránya a csapágy tartóhoz képest vál­tozatlan marad. A távcsőszerű optikai készülékek, főként a nivelláló készülékek irányvonalának optikai, a nehézségi erő hatására előre meghatározott hely­zetbe beálló eltérítő elemek segítségével való stabilizálása .már ismeirt. Míg azonban ezeknél az irányvonal csak a vízszintes síkban van helyze­tében megtartva, addig a találmány szerinti irányzótávcsőnél az irányvonal a célpontot és a műszertalppontot tartalmazó függőleges síkban van tartva, amely függőleges sík a műszertalp­pontot is tartalmazó függőleges vonal körül még el is fordítható. A stabilizáló elemeknek a talál­mány szerinti elrendezés lehetővé teszi, hogy a távcső függőleges és vízszintes tengely körüli el­fordulásából származó szándékolatlan távcsőágya­zás-elállítódást a távcső függőleges tengely körüli elfordulásának mérésénél teljesen ki tudjuk kü­szöbölni. A vízszintes vagy függőleges tengely körüli elfordulásnak a távcső ágyazására való be­folyását, illetve ennek vízszintes komponensét eddig nem lehetett .meghatározni, függőleges komponensét pedig csak nagyon körülményesen lehetett kimérni. A stabilizáló elemek találmány ezerinti elrendezése továbbá fölöslegessé teszi az eddig szokásos, kis pontosságú fekvőtengely-Ezintezés alkalmazását, annak hibalehetőségeit megszünteti, és a mérési folyamat pontosságát növeli, valamint a méréshez szükséges időt csök-

Next

/
Thumbnails
Contents