149268. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyadékfázisú redox-rendszerek koncentrációjának meghatározására és folyamatos automatikus szabályozására

Megjelent: 1962. április 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -jjr "íj-SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.268. SZÁM 42. 1. 3. OSZTÁLY — TE-221. AI ApsZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás és berendezés folyadékfázisú redox-rendszerek koncentrációjának meg­határozására és folyamatos automatikus szabályozására Textilipari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Lepénye György (45%), Ilöflinger Fer enc (20%), Molnár László (20%), Székely András (15%), Budapest A bejelentés napja: 1959. június 23. A folyadékfázisú redox-rendszerek koncentráció­jának, illetve koncentráció változásának folyama­tos műszeres meghatározására az ismeretes elektro­kémiai eljárások és berendezések mint pl. kon­duktometria, potenciometria, illetve polarográfia, amperometria nem minden esetben alkalmasak. Így pl. a vezetőképességen alapuló eljárások nem alkalmazhatók váltakozó pH-jú oldatok ese­tében, mivel a hidro'xil, illetve a hidrogén ionok relatíve nagy vezetőképessége a koncentráció vál­tozásból származó vezetőképességváltozást elfedi. A redox-potenciál mérésen alapuló meghatáro­zás ugyancsak alkalmatlan abban az esetben, ha olyan irreverzibilis redox-rendszert mérünk, amely­nél a potenciál beállása bizonytalan és nagysága időben változik (nátriumtioszulfát, nátrmmhipo­klorit stb.). Polarográfia, illetve amperometria alkalmazása redox-rendszerek koncentrációjának, illetve kon­centráció változásának folyamatos követésére csak igen szűk koncentráció intervallumban lehetséges, továbbá a méréshez feltétlenül szükséges higany­elektróda üzemi körülmények közötti kezelhető­sége is korlátozza ezen eljárás alkalmazhatóságát. További problémaként jelentkezik még a vonat­kozási elektród megválasztása is. Ugyanis több­órás használat után már a másodfajú elektródok is annyira polarizálódnak, hogy feszültségük több­száz millivöltot is változhat. Az ismertetett esetekben tehát szakaszosan mű­ködő klasszikus titrálást mechanizáló módszere­ket, pl. elektromos végpontjelzéssel kombinálva célszerű alkalmazni. Az elektromos végpontmeg­határozáshoz a színindikálás fotocellával kombi­nált módon elvileg megoldható, azonban nem jö­het számításba erősen redukáló-, vagy oxidáló­anyagok esetében, mivel ezek az indikátor színét elroncsolják, vagy maguk is színesek. A potenciometria a redoxpotenciál mérésértél ismertetett hátrányok mellett, mint végpont jelző módszer sem alkalmazható folyamatos mérésnél, mert a potenciometriában nagy jelentőséggel bíró vonatkozási elektródok hosszabb idő alatt már változtatják a potenciáljukat. így a végponton bekövetkező potenciálváltozás nagysága nem lesz állandó, ami a vezérlő rész működtetését akadá­lyozza. Továbbá a potenciometrikus végpontjel­zésnél, a végponton bekövetkező feszültségválto­zás minden redox-párra más, ami egy univerzális, a végponton bekövetkező feszültségváltozás által vezérelt beavatkozó — szabályzó — szerv elkészí­tését nagyon megnehezíti. Már az eddigiekből is látható, hogy szükség van egy olyan módszerre, amely általánosan alkalmaz­ható mindenfajta redox-rendszerre, nem rendel­kezik az ismertetett hátrányos tulajdonságokkal, folyamatos üzemben is gazdaságos és a koncent­ráció mérésén túl annak folyamatos szabályozá­sára is alkalmas. A találmány hivatva van ezt a problémát tö­kéletesen megoldani és olyan eljárást és hozzá­tartozó berendezést véd, amely egyaránt alkal­mazható bármilyen folyadékfázisú redox-rendszer hatóanyag koncentrációjának meghatározására és a koncentráció folyamatos szabályozására. A találmány szerinti redox-rendszer koncentrá­ciójának meghatározására és folyamatos szabályo­zására szolgáló eljárás lényege, hogy bármilyen

Next

/
Thumbnails
Contents