149252. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fémhalogenidek és hasonló vegyületek előállítására

C Megjelent: 1962. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 ^ SZABADALM ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.252. SZÁM 12. m. 5—9. OSZTÁLY — PE-425. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés fémhalogenidek és hasonló vegyületek előállítására PECHINEY Compagnie de Produits Chimiques et Electrométallurgiques cég, Paris (Franciaország) Feltaláló: Paris Eené Antoine professzor, Lyon (Rhone) A bejelentés napja: 1960. április 22. Franciaországi elsőbbsége: 1960. február 19. Pótszabadalom a 148 875 lajstromszámú törzsszab adalomhoz A 148 875 lajstromszámú törzsszabadalom tárgya eljárás fémhalogenidek és hasonló vegyületek elő­állítására, amelynek értelmében, az illető fém oxid­ját szén jelenlétében halogénnel kezelik, mégpedig oly módon, hogy valamely gáz alakban levő szén­hidrogén-jellegű vegyületet hoznak érintkezésbe felemelt hőmérsékleten oly szemcsés anyaggal, amely lényegileg az illető fémoxidból, ill. analóg vegyületből áll, amikor is az említett szénhid­rogén krakkolódik; az eljárás során továbbá va­lamely gáz alakú halogént hoznak felemelt hő­mérsékleten érintkezésbe az említett szemcsés anyaggal és a krakkolás útján kapott termékek­kel. Az egész folyamat oly módon megy végbe, mintha (telített szénhidrogének krakkolása esetén) az alábbi összegképlet szerinti reakció játszódnék le: 2 M2 0„ + C„H 2 „+ 2 + 2N X 2 v 4 MX„ + n CO? 4- (n +1) H2 (1) és/vagy M2 O n + C„H 2n -i 2 + n X 2 » 2 MX* -f n CO + (n + 1)H2 (l/a) ahol M valamely n vegyértékű fémet, X pedig halogénatomot jelent. Az idevágó kutatások továbbfolytatása során sikerült a törzssziabadalo'm szerinti találmány tár­gyát képező eljárás egy igen előnyös (de a törzs­szabadalom tárgyát nem korlátozó) kiviteli alak­ját kidolgozni; ez a továbbfejlesztett kiviteli alak képezi a jelen pótszabadalom tárgyát. A találmány tehát olyan eljárás fémhalogeni­dek előállítására, amely eljárás a hőgazdálkodás szempontjából •gyakorlatilag önellátó és amelyben egyrészt a felhasználásra kerülő szénhidrogén, gyakorlatilag teljes egészében a kezelendő fém­oxiddal bensőséges érintkezésbe kerülő szenet ad, pl. az alábbi egyenlet szerinti termikus bomlás révén. CnH2n +2 > n C + (n + 1) H 2 (2) másrészt pedig az ily módon képződött, gáz alakú termék gyakorlatilag teljes; egészében a legmaga­sabb oxidációs fokát éri el. A találmánybeli eljárás egyben lényegileg tiszta és vízmentes, továbbá a megfelelő oxihalogeni­dektől is mentes fémhalogenidek előállítására al­kalmas. A találmány továbbá a teljes berendezés is az eljárás kivitelezésére. A találmány szerinti eljárás az alábbi fázisokat foglalja magában: — a rendes kürölmények között, gáz; alakú szén­hidrogének krakkolása az előzetesen 900 C° fe­letti, előnyösen kb. 1100—1200 C° és 1300—1400 C° közötti hőmérsékletre felhevített fémoxid­részecskékkel való érintkeztetés útján, abból a célból, hogy az ily módon kezelt oxidrészecskék szoros érintkezésbe kerüljenek a krakkolás útján keletkezett szénnel; — valamely gáz alakú halogén érintkezésbe ho­zása kb. 1300 C° alatti, előnyösen kb. 1100—1200 C° alatti hőmérsékleten az előző művelet során kapott, lényegileg fémoxidból és szénből álló részecskékkel:

Next

/
Thumbnails
Contents