149209. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-alil-noratropin előállítására

2 149.209 CH, CH2 -CH / NH -CH -CH, \ CHO — COCH­/ \ -CH2 CH 2 OH + CH 2 = CH — CH2X • CH2 CH2 CH CH2 \ \ N — CH2CH = CH2 CHO — COCH^ / / I CH CH2 CH 2 OH -f-HX ahol X halogént jelent és amely reakció folyamán a keletkező HX sav megkötéséről megfelelő mó­don gondoskodunk. Savmegkötésre használhatjuk az alkáli és alkáli-földfémek karbonátjait, bikar­bonátjait vagy ez utóbbiak oxidjait, hidroxidjait etb. Eljárhatunk úgy is, hogy savmegkötőnek ma­gát a feleslegben vett nor-atropint alkalmazzuk, de imás organikus bázist is felhasználhatunk erre a célra. Megjegyezzük, — anélkül azonban, hogy a jelen találmányi leírást csupán erre kívánánk korlátoz­ni, hogy a reakció előnyös gyakorlatú kivitelére igen megfelelőnek mutatkozott allilhalogenidkónt az allilbromidnak, oldószerként pedig a toluolnak az alkalmazása. A reakcióelegy feldolgozása úgy történhet, hogy először vízzel kimossuk a szerves oldószerben nem oldódó anorganikus vegyületeket (ha savmegikötőként alkalmazott szerves bázisnak a HX-savval képzett sóját, majd az oldószerben levő N-allil-nor-atropint innen a szokásos módon izoláljuk és tisztítjuk. A kapott termék a szokásos adalékanyagokkal gyógyszerkészítménnyé (tablettává, injekcióvá) ké­szíthető ki. Az N-allilezés körülményeit (hőfok, idő, stb.) tág határok között változtathatjuk. A kiindulási anyagként szereplő nor-atropin elő­állítása a 148 420 számú magyar szabadalmak alap­ján történhet. Az N-allil-nor-atropin meglepő módon igen ér­tékes gyógyszertani tulajdonságokkal rendelkezik. A morfinnal megegyező erősségű és hatású, illetve annál sokkal erősebb új típusú fájdalomcsillapító, kevésbé toxikus, per orálisan is igen jól felszívó­dó vegyület. Paraszimpatikus bénító hatása ugyan­ekkor igen gyenge, kb. 0,05 atropin, arni gyógyá­szati szempontból igen kedvező. Az eljárást az alanti példákon mutatjuk be: 1. példa: 5,50 g = 0,02 mól nor-atropint, me­lyet az N-karbobenzoxi-nor-atropin katalitikus hidrogénezése útján állítottunk elő, 35 ml száraz toluólban langyosan oldunk, majd 1,4 g finoman elporított káiiumka.rbonátot adunk a toluolos ol­dathoz. Állandó keverés közben vízfürdő hőmér­sékletén 2,42 g = 0,02 mól allilbroniidnak 10 ml toluollal készült oldatát 1.5 óra alatt becsepegtet­jük, majd 1 órán át még ezen hőfokon keverjük az oldatot. Lehűlés után a kivált sótól zavaros ol­datot 50 rnl vízzel kimossuk, s a toluolos részből 3x10 ml 2 n sósavval való kirázással a keletkező N-allil-nor-atropint a vizes részbe visszük át. Az egyesített sósavas-vizes oldatot 3 x 20 ml éterrel kirázzuk tisztítás céljából, majd ammóniával pH 9-re meglúgosítjuk. Az olajosan kivált N-allil-nor­-atropint 5 x 25 ml éterrel ismételten kirázzuk és szárítás után az egyesített óteres oldatról az étert ledesztilláljuk. így 6,1 g 'lassan megdermedő olaj alakjában kapjuk az N-allil-aior-atropin! Terme­lés 96%. 25 x-ös benzinből kristályosítjuk át. A tiszta vegyület 77 C°-on olvad. A szokásos módon elkészített pikrátja, alkoholból való ismételt át­kristályosítás után 102 C°-*on bomlással olvad. 2. példa: 33 g (= p.12 m) nor-atropinbázist 200 ml benzolban oldunk és 60 C°^on keverés mellett hozzácsepegtetünk 7,3 g (= 0,06 ,m) allilbromidot, melyet előzőleg 10 ml .benzollal hígítottunk. Ez­után még 1 órán át ezen a hőfokon tartjuk az ol­datot, vízzel való mosással eltávolítjuk a ragacso­san kivált nor-atropin-hidrobromidot, majd a ben­zolos részből 4 x 25 ml 10%-os sósavval kirázzuk az N-ailil-nor-atropint. Az egyesített savanyú vi­zes oldatot éterrel kétszer kirázzuk a semleges anyagok eltávolítására, majd cc. ammóniával erő­sen meglúgosítjuk s a kivált N-^allil^iorjatropint összesen 150 ml imetilénkloiriddal kirázzuk. Az ol­dószer eltávolítása után 18,4 g N-allil-nor-atropin marad vissza. Ez 95,7%-os termelésnek, felel meg. Benzinből átkristályosítva 76—77 C°-on olvad. 3. példa: Ugyanígy járunk el, mint a 2. példá­ban, de allil-broimid helyett allilkloridot haszná­lunk, s a reakcióidőt 1 órával megnyújtjuk. Termelés 89%, olvadáspontja 77 C°. 4. példa: 5,5 g = 0,02 mól Nor-atropin bázist 55 ml száraz benzolban oldunk, majd 3,8 g (39 g helyett, ami = 0,02 mól) tri-n-butilamint adunk hozzá. 80 C°-on történő keverés mellett azután 2,45 g = 0,02 m allilbromidnak 10 ml benzolos oldatát 1 óra alatt ibecsspegtetjük, majd 2 órán át még keverjük ezen a hőfokon, lehűlés után a reakcióelegy et 3 x 25 ml vízzel alaposan kimos­suk, majd a benzolos oldatot 3 x 10 ml 2 n sósav­val kirázzuk. Az egyesített savanyú vizes részt éterrel való kirázás után lúgosítjuk, s a keletkezett N-alTsl-nor-atropint az: előző példákban leírt mó­don izoláljuk és tisztítjuk. Termelés 84%, op. 77 C°. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás N-allil-nor-'atropin előállítására, mely­re jellemző, hogy nor-atropint apoláros oldószer­ben savmegkötőszerek jelenlétében allilhalogenid­del, előnyösen allilbromiddal, N-ítUilezünk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli mód­ja, melyre jellemző, hogy oldószerként szénhidro­géneket, előnyösen (benzolt, heptánt, vagy toluoli alkalmazunk s a reakciót 80—100 C° közötti hő­mérsékleten vezetjük le. 3. Az 1—2. igénypontok szerinti eljárás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy savmegkötőszerként

Next

/
Thumbnails
Contents