149201. lajstromszámú szabadalom • Előregyártott acélbeton-elemek homlokillesztése

Megjelent: 1962. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.201. SZÁM 37. b. OSZTÁLY — DE—347. ALAPSZÁM Előregyártott acélbeton-elemek homlokul esztése Deutsche Bauakademie, Berlin-Karlshorst, NDK Feltaláló: Platzer Otto mérnök A bejelentés napja: 1960. február 22. A találmány előregyártott acélbetonelemek át­alakítható, erőkapcsolatú szerelési összekapcsolása. Előnyös előregyártott acélbeton-elemek szerelésé­nél, ha az egyes csatlakozási helyeket rögtön erő­kapcsolattal összekötik, anélkül, hogy ilyenkor különleges műveletek szükségesek lennének. Ismeretesek a homlokillesztéseknek olyan faj­tái, amelyek részben meghatározott felhasználási módok számára méretezettek és különböző hátrá­nyuk van. Az átlapolási érintkezéseknek és a hu­rok^kapcsolásoknak az a hátránya, hogy erőkap­csolat csak akkor létesül, ha a frissen behelyezett beton megkötött. Szerelési lökések és rázkódások igen hátrányosak a megkötési folyamatra. Ismeretesek csapos kötések és kapcsolások acél­betoncsapszegékkel is. Általában ezeket a kapcso­lásokat ott alkalmazzák, ahol elkerülni akarják az oldalirányú eltolódásokat. Más esetekben az ilyen kapcsolások a nyíróerőket csak főként egy síkban adják át. Ilyen összekötések •erőkapcsolata is csak a betonkiöntőmasBza teljes megmerevedése után következik be. Ismereteseik marokvas- és acélcsapszeg-összekö­tések is. A fellépő erők a marokvasakhoz kerülnek átadásra, amelyeknek rendkívül pontosan kell il­leszkedniük és nem végezhetnek semmilyen csú­szómozgást. Ilyen marokvasak csak rosszul adják át a keresztirányú erőket és a forgató nyomaté­kot. A betonban fellépő lyukpalást-nyomás kü­lönben is a stabilitás kedvezőtlen tényezőjévé vá­lik. Nem tekinthető azonban ez az eresztékezés erőkapcsolatú szerelvény-összekapcsolásnak, mivel az egyes előregyártott elemeket nem lehet egy­máshoz szorítani, ezenkívül pedig az érintkezés helyén hézagolásra van szükség. Ilyen kapcsolásokat szabály szerint csak kisebb erők húzó- és nyömásrögzítésénél lehet alkalmaz­ni. Ék-kapcsolásoknál az acélbetéteket két átlyu­kasztott laposacél segítségével kötik ösiszia, ame­lyeket a vasbetonrudak végződéseire hegesztenek. Egy ugyancsak átlyukasztott laposacél darabot marokvasként betolnak és két kettősek segítségé­vel odaerősítik. A kapcsolás hátrányai a követ­kezők: a csatlaík'ozió gömbaicél-rudak alkalmasak a vonó-, de nem a nyomóerők átvitelére. Az ösz­szekapcsolást pontosan el kell munkálni annak ér­dekében, hogy biztosítsák az ékek helyesen illesz­tett fekvését. A gambacélrudafcban az ierőátvitel a két különböző marokvas és a megfelelő kettős ékek útján történik. Több gömbacélrúd alkalma­zásánál azonban a marokvasak és az ékek, vala­mint az összekapcsolások rögzítése nehézségekbe ütközik. A bevitt kitöltő beton rázásánál az a ve­szély állhat fenn, hogy az ékek megoldódnak. Ismeretesek továbbá olyan kapcsolások is, ame­lyek acélból készült építőelemek (mint I, L, L-tar­tók, kötőlemezek, fogazások stb.) segítségével ke­rülnek kialakításra. Ezek az összekötések azonban elég költségesek és az előregyártott elemek és a kapcsolódó helyek igen pontos kiképzését igény­lik. Ha ilyen esetekben az előregyártott betonele­mek hosszanti betéteit csavarmenettel és anyák­kal az acélrészekhez csavarozzák, akkor az az: eset következik be, hogy a végleges nyíróerőkhöz hor­dozóként csak a magkeresztmetszet vonható be ezeknél a hosszbetéteknél, illetőleg annak érdeké­ben, hogy ezeket elkerüljék, csavarmenetet kell rajta vágni. Ha ezeket az összekapcsolásokat he­gesztéssel állítják elő, akkor a kívánt illesztett kiképzés mellett még az is hátrányos, hogy az elő­készített elemeket, különösen a támaszokat mind­addig az előirányzott helyzetben rögzítetten kell tartani, ameddig a hegesztést elkészítik. A találmány feladata az volt, hogy egyrészt ki­küszöbölje az egyes előregyártott kapcsolások hát-

Next

/
Thumbnails
Contents