149184. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fotókatódás elektroncsövek getterezésére

Megjelent: 1962. m&raäas 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS »...ÄRSZÄGOS 'ITAIÄLMÄSmL HIVATAL M9US4. SZÁM 211. :;g.. 1—16. OSZTÁLY — ;ZE—172. ALAPSZÁM El|i»ás!lotokatéáás télektrornsssövék getter ezésére WEB Carl SSeiss .Jena cég, Jiena v(Mémet Demokratikus Köztársaság) W^ltalálófaaFriedl EfaHiöSrJBime mérnök, Schlhlein Fritz, és Zerbst Günter oki. fizikus, mindhárman »Tena píDK) ;A bejelentés Jttafvja: I960, október 22. \ talabjiány oly t*(rendezésit vonatkozik, amely lel etóvé 1 'szí szmtf-rgetter atnyagoknak (az ún. hic eg-gette -éknek) 1 \\ ikatódát tartalmazó elektron­cső/ékben mmt pl 'íépátalaknókbay való alkal­ma ásat A szintei-j. étterek J is. térfogat mellett nagy akti ' felülettel rendelkeznek és oly tulajdon­sági* ; van. i> így a ga/ nolekuláksít előbb fizikai­lag "i felületükön koixi meg és csak ezt köve­tően 'lotik me"? lassan, belsejükben, kémiailag is, Miutá i e gett >r a ]e\ e^'ón gázzal telítődik, azt „z ele tti öncsői en, above» beépítik, a csőnek a \akuur iszivattvi ról tort*n» 5 leforraeítással egy bé­li itott „evéte]<=T -negelo'oen, vagy azután, a felü­letileg Jiegkotötí gazmolet uláktól meg kell sza­badítani Ez egy an aktival isi folyamat .alatt tör­tei ík, amely abbil all, hogy a getterit meghatá­roz Dtt idetartamjg meghat^iozott hőmérsékleten, pl 800 C^-on iz-n.juk. melynek során gázok is szabaddá \ álnak E gázok <x íírtokatódáia is -kat­hatnik es 0zt mukouesképteleiMié tehetik. A fóto­kat óda kes^'tése eldt viszont nem ajáasűatos a gettei t akt» ilm, meií a getter a cső leforrast­tásaig annyi gázt verme fel, hogy ez már műkö­dését befolyásolná Ehhez jelentős körülmény­ként n/^g az it hozza jaiul hogy a getter a foto-Kíitódak készítőénél alkalmazott .alkálifémgőzt, pl céziumgőzt «^oszeieteitel abszorbeálja, és/vagy dzáltal vájik használhatatlanná, vagy pedig az utó­lagos, aktiválásnál ezt az afkálifémgőzt megint le­adja, ami viszont a fott>k^íód-réteget rombolja gzét. Ezen hátrányokat oly módon lehet kiküszö­bölni, hogy a szintetrgetter anyagot fémtartóra helyezve üvegampullába tesszük és ebben az üveg­ampullában nagyvákuum szivattyún, nagyfrekven­ciás izzítással aktiváljuk. Ennek során igen elő­nyösnél: 'mutatkozott az aktiválási folyamatot csak az; .üvegampulla beforrasztása után befejezni. A geifert tartalmazó üvegampullát megfelelő be­rendezés tartja az elektroncsőben, és azt az elekt­roncsőnek a szivattyúról való levétele és be­forrasztása után megrepesztjük, úgyhogy a getter a Qfiőben még jelenlevő gázmaradékokat abszor­beáltii tudja. Ismeretes már oly eljárás, melynek során egy ampullát »emesrgazr-.atmoszferaban getterrel töl­tünk, -majd azt beforrasztjuk, behelyezzük az elektroncsőbe: és az elektroncső elkészülte után kinyitjuk. Az ampulla kinyitása ennek során egy beforrasztott dróttal történt, amely az ampulla hossztengelye mentén helyezkedett el és átfolyó .árammal, vagy nagyfrekvenciás térrel lett izzítva. Ez az eljárás azonban nem alkalmazható szinter­getter anyagokhoz, miután ezek mindig fémtartón helyezkednek el, amelyet az aktiválás céljaira nagyfrekvenciásán világosvörös izzásra kell he­víteni. Ennek során akaratlanul is szintén fel­izzana az ampulla hossztengelye mentén befor­rasztott elpattintó drót és így az ampulla már ebben az időpontban felpattanna. Az említett jelentős hátrányt a találmányunk szerinti elrendezés küszöböli ki. A találmány értelmében szintergetter anyagoknak fotokatódás elektroncsövekhez getterként való al­kalmazása azáltal válik lehetővé, hogy a gettertartót a f etteranyaggal együtt tartalmazó üvegampullát az elektroncsőben állandóan hajlítófeszültség alatt tartjuk és körülbelül középső része táján karcolt horonnyal van ellátva, amelynek magas olvadás­pontú fémből készült drót fekszik neki, amely felizzítása után az üvegben fellépő belső feszült­ség révén az ampullát a karcolt horony mentén felpattintja. Ennek során nem jöhetnek létre oly

Next

/
Thumbnails
Contents