149178. lajstromszámú szabadalom • Gyorsvisszakapcsolásos túláramidővédelmi berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG #^% SZABADALMI LEÍRÁS OHSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.178. SZÁM 21. c. 68—72. OSZTÁLY — TI-98. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Gyorsvisszakapcsolásos túláramidő védelmi berendezés Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat, Debrecen Feltaláló: Vas József villamosmérnök, Debrecen A bejelentés napja: 1960. március 21. A gyorsvisszakapcsolásos berendezések általá­ban úgy működnek, hogy a vonalakba háromfázisú: visszakapcsoló automatika van beépítve, mely zárlat esetén a vonalat kikapcsolja, majd egy bizo­nyos idő eltelte után, ami összefügg a megszakító kapcsolási sebességével, ismét visszakapcsolja. Ha a zárlat még mindig fennáll, akkor a kikapcsolást már a vonali védelem vezérli és az automatika ismételten visszakapcsolni már nem tud, mert ekkor már az újabb bekapcsolás ellen reteszelve van. A reteszelést az automatikába külön e célra beépített hosszabb időzítésű időrelé végzi, mely a beállított idő letelte után általában vagy vissza­állítja az automatika összes elemeit az. alaphely­zetbe, vagy pedig e kezelőszemélyzetnek kell ezt elvégeznie. Az eddigi visszakapcsolási berendezések általá­ban bonyolultak és a visszakapcsolás vezérlésére külön automatikai és időrelét tartalmaznak. A ta­lálmány kiküszöböli e hátrányokat és lehetővé teszi azt, hogy a gyorsvisszakapcsolást a szokásos túláramidő-védelem egyszerű átalakításával végez­zük el. A találmány oly gyorsvisszakapcsolásos túláram­idő-védelmi berendezés, mely túláramrelét, idő­relét, segédrelét és segédérintkezőkkel ellátott távműködtetésű megszakítót tartalmaz és melyre az a jellemző, hogy a gyorsvisszakapcsoláshoz külön reteszelő időelem vagy külön automatika nélkül kizárólag a túláramidő-védelem reléi és megszakítója vannak felhasználva, mégpedig egy pillanat- és egy rugóval késleltetett egymással machanikailag összekötött érintkezőpárral ellátott időreléje, legalább négy együttműködő érintkező­párral ellátott segédreléje és legalább négy együtt­működő segédérintkezőpárt tartalmazó megszakí­tója, illetve e relék érintkezőinek és a megszakító segédérintkezőinek megfelelő összekötésével ki­alakított kombinációja. A találmány egy másik kiviteli alakja azzal van jellemezve, hogy a gyorskioldás a segédrelé elengedett állapotában záródó érintkezőpárján, a gyorsvisszakapcsolás a segédrelé meghúzott álla­potában záródó egyik érintkezőpárján, valamint ezzel sorosan a megszakító nyitott állapotában záródó egyik érintkezőpárján van vezérelve, míg a visszakapcsolás megismétlése az időrelé késlel­tetett érintkezője útján vezérelt segédrelé elen­gedett helyzetével van reteszelve, A találmányt közelebbről a rajz ábrái alapján magyarázzuk. Az 1. ábra az ismert túláramidő­védelem kapcsolási vázlata, a 2. ábra a találmány szerinti gyorsvisszakapcsolással kiegészített tűl­áramidő-védelmi berendezés példaképpen! kap­csolási vázlata. Az 1. ábra szerinti berendezésnél a szokásos módon a zárlatkor az I túláramrelé meghúz, mű­ködteti a T időrelét, ez pedig az S segédrelé 11 érintkezője útján az M távhajtású megszakítót 12 érintkezőjén át kikapcsolja. Ennél a berende­zésnél az önműködő gyorsvisszakapcsolás egyál­talában nincs megoldva. A 2. ábra szerinti berendezésnél az I túláram­relé meghúz, miáltal az S segédrelé 21 érintke­zőjén és az M magszakító 12 érintkezőjén ke­resztül kioldja a megszakítót és egyúttal a T időrelé is meghúz. Amikor az M megszakító a kikapcsolási útnak kb. egynegyedét már megtette, akkor 42 segédérintkezője záródik és ez az idő­relé 1 pillanatérintkezőjén keresztül zárja az S segédrelé tekercsének áramkörét, mely behúz és saját 11 érintkezőjén keresztül tartva marad.

Next

/
Thumbnails
Contents