149173. lajstromszámú szabadalom • Jelfogós tranzisztor védőáramkör

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG &*% SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.173. SZÁM 21. a\ 21—35. OSZTÁLY — TA—590. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Jelfogós tranzisztor védőáramkör Távközlési Kutató Intézet, Budapest Feltaláló: Eötvös Ferenc, intézetünk tudományos munkatársa, budapesti lakos A bejelentés napja: 1960. november 21. Elektronikus berendezésekben egyre nagyobb tért hódít a tranzisztorok alkalmazása. Számoló­vagy automatikus figyelő-, jel-keltő, illetve jel­adó berendezéseknél az alkalmazott tranzisztorok több tíz darab nagyságrendben fordulnak elő. Ezeknek a berendezéseknek az egyenáramú táp­feszültségét rendszerint több teljesítmény-tran­zisztort magába foglaló stabilizált tápegység szolgáltatja. v Kombinált, több tíz tranzisztorból felépített elektronikus egység bemérésénél, szervizelésénél elkerülhetetlen, illetve igen gyakori a rövidzárlat vagy egyéb hibákból eredő túláram felvétel. A rövidzárlat, a túláram a megfelelő védelem nélküli tranzisztoros tápegységekben a teljesít­mény-tranzisztorok tönkremenéeét okozza, adott körülmények között rejtett hiba áll elő, mert a kimenő feszültség a rövidzár megszüntetése után továbbra is megmarad, de az elektromos jellem­zői erősen megváltoznak. (Stabilitás, zúgófeszült­ség, terhelhetőség, bázis-emitter áramkör záródás.) Hatványozottan rosszabb a helyzet, ha egy sta­bilizált tápegység közös referencia feszültség ve­zérlése mellett több kimenő feszültséget szolgál­tat (több teljesítmény-tranzisztor alkalmazásával), amely megoldás igen gyakori korszerű elektro­nikus egységeknél. Fenti probléma megoldására különböző kül­földi irodalomból ismert, költséges több tranzisz­torból, teljesítmény-diódákból felépített mellék­áramforrásokat igénylő elektronikus segédáram­köröket alkalmaznak. A találmány lényege egy olyan jelfogóval, (jel­fogókkal) felépített áramkör, amely lehetővé teszi a rövidzár vagy túláram fellépésekor a fogyasztó automatikus leválasztását a tápegységről, vala­mint az előállott hiba jelzését, de nem teszi le­hetővé a fogyasztó visszakapcsolását, mindaddig, míg a túláram vagy rövidzár fennáll. A talál­mány a jelfogón kívül nem igényel semmiféle elektronikus segédáramkört, illetve áramköri ele­met, ellentétben a külföldi irodalmakban ismer­tetett védőáramkörös megoldásokkal, hol gyakori az egy darab teljesítmény-tranzisztor védelmére a 6—8 tranzisztorból, illetve diódából álló segéd­áramkörök alkalmazása. A rajz az áramkör kapcsolási rajzát mutatja. A teljesítmény-tranzisztor (1) kollektor körébe iktatott jelfogó mágnestekercsen átfolyó áramot úgy szabályozzuk be az (RÍ) váloztatható ellen­állással, hogy a tranzisztoron átfolyó névleges áram (üzemszerű) kétszeresére húzzon meg. (Fino­mabb beállítás szükségszerűen szintén lehetséges.) Üzemszerű állapotban a jelfogó elengedett hely­zetben van, ha a jelfogó mágnestekercsén átfolyó áram túlterhelés vagy rövidzár miatt megnő, a jelfogó meghúz, az I—b—c morse érintkező sza­kít, illetve leválasztja az (RÍ) párhuzamosan kap­csolt ellenállást, a II morse érintkező b—c-ről a—b-re vált át. Ezzel megszakítja a kimenő áram­kört (megszüntetve a túlterhelést vagy rövidzárt), illetve az I—a—b érintkezőkön saját tartást biz­tosít a jelfogónak az (R2)-őn keresztül. (Az [R2] ellenállás helyett jelzőlámpát vagy jelzőcsengőt alkalmazhatunk.) A túláram vagy rövidzár megszüntetése után a (K) nyomógombot megnyomva és elengedve az áramkör újra üzemszerűen záródik. Ha túláram vagy rövidzár még fennáll, a nyo­mógomb megnyomása, illetve elengedésekor az áramkör nem záródik tartósan, azaz a védő autó-

Next

/
Thumbnails
Contents