149128. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízgőzös kezeléskor csökkentett nyúlású cement és cementet tartalmazó elegyek előállítására

Megjelent: 1962. február 28. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •íT "SS­SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.128. SZÁM 80. b. 3. OSZTÁLY — FA-460. ALAPSZÁM Eljárás vízgőzös kezeléskor csökkentett nyúlású cement és cementet tartalmazó elegyek előállítására VEB Farbenfabrik Wolfen cég, Wolfen (Német Demokratikus Köztársaság) Feltalálók: Dr. Wolf Friedrich, Hille Joachim vegyész A bejelentés napja: 1960. június 16. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1960. április 9. Cement vagy cementtartalmú elegyek minősé­gének megítélésére különböző tulajdonságokat vesznek alapul, amelyeket a megfelelő szabvány leírásokban részletesen meghatároznak. Pl. a haj­iító-húzó és a nyomónyilárdsággal szemben tá­masztanak különös követelményeket. Fontos jel­lemző tulajdonság az úgynevezett autoklávnyúlás is. ami a nyomás alatti vízgőzzel való kezeléskor fellépő nyúlást jelenti. Úgy határozzák meg, hogy meghatározott szabvány összetételű és méretű cementet meghatározott körülmények között auto­klávban öbb óra hosszat vízgőz-kezelés alá vetnek és a százalékos hosszváltozást mérik. Ezek a tulajdonságok pl. akkor nagyjelentő­ségűek, ha cementből készült építőelemeiket a gyors kötés érdekében vízgőzzel kezelnek; ennek során az építőelemek nyúlása csak egészen lényeg­telen lehet. Igen jó minőségű cementnél az auto­klávnyúlás meghatározott értéket (az amerikai szabványban 0,5%-ot) nem léphet; túl. A legtöbb mészalapú cement azonban ezt a normát nem éri el. A nyúlás nagyságrendje általában 2—5%. A találmány célja, hogy viszonylag nagy autokláv nyúlású cementek autokláv nyúlását oly módon csökkentse, hogy vízgőzös kezelésük lehetővé váljék. Olyan eljárást alakítottunk ki, amely a cemen­tek autokláv nyúlását az őrlési finomságtól és a kémiai alapösszetételtől függetlenül már kizárólag azáltal csökkenti, hogy csak meghatározott ké­miai anyagokat adunk hozzá. Valamely cement vágy cementet tartalmazó elegy, pl. cement­habarcs, beton, ilyen tulajdonságai ugyanis akkor javulnak lényegesen, ha szulfidot tartalmaznak. A szulfid hozzátét a cementmennyiség 5%-«, elő­nyösen azonban 1—3%-a (kalciumszulfidra vonat­koztatva) lehet. Az eljárás technológiailag két alapvetően külön­böző módon vihető keresztül. Egyrészt már készen levő őrölt cementhez vagy ezt tartalmazó elegy­hez azonos szemcsenagysága (4900 szem alatti) szulfidot adagolhatunk, a két anyagot egymással alaposan összekeverjük, illetőleg azonnal a szük­séges szulfidmennyiűéget a klintoerhez adjuk és a kettőt együttesen őröljük. Szulfidként különö­sen kalciumszulfid alkalmas, azonban • az alábbiak­ban leírt második eljárási módhoz hasonlóan más szulfidok is adagolhatok. Tiszta kalciumszulfid helyett olyan anyagokkal készült elegyet is alkal­mazhatunk, amelyek a cementnek amúgyis alkat­részei. Úgy is eljárhatunk, tehát, hogy olyan anya­gokat, amelyek a cementtartalmú elegyek alkat­részei, a cementhez adagolás előtt a szulfidokkal elegyítünk, így pl. cement-habarcsok esetében homokot, vagy beton esetében kavicsot. Megfelelő cement összeállításához pl. meghatározott CaSC>4 tartalom is szükséges. Ügy is eljárhatunk tehát, hogy a szokásosnál valamivel nagyobb CaSO.4 mennyiségből indulunk ki, ezt részben kalcium­szulfiddá redukáljuk és az így kapott elegyet a kész cementhez vagy klinkerhez fent leírt módon hozzáadjuk. A technológiai kivitel második lehetősége abban van, hogy a cementklinkert előállító szinterelő eljárást megfelelő anyagok hozzáadásával eleve úgy vezetjük, hogy ennek során szulfidok kelet­kezzenek. Mivel a kalciumszulfid itt is nagyon alkalmas, az eljárás úgy alakítható, hogy a ce­mentelőállításhoz szükséges mész egy részét 'an­hidrittel helyettesi tjük és a szinterelő folyamat­ban kaleiumszulfiddá redukáljuk. Természetesen az is lehetséges, hogy a szimteirelő eljárás folya­mán a .szulfidokat vagy szulfidokat tartalmazó elegyeket azonnal hozzáadagoljuk.

Next

/
Thumbnails
Contents