149082. lajstromszámú szabadalom • Nyomásmérőfej főleg olajkutak talpnyomásának mérésére

Megjelent: 1962. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^jf "5J. SZABADALMI LEÍRÁS OKSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.082 SZÁM 5. a. 1—19. OSZTÁLY — ME—909. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Nyomásmérőfej főleg olajkutak talpnyomásának mérésére Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium, Budapest Feltaláló: Kemény Tamás oki. gépészmérnök A bejelentés napja: 1960. március 7. Az olajbányászatban rendkívül nagy jelentősé­ge van az olajlencsében a fúrólyuk talppontjánál uralkodó nyomás, az un. talpnyomás isimeretének. Az olajkitermelés sebességét úgy kell megválasz­tani, hogy a talpnyomás meghatározott értéknél kisebbre ne csökkenjen, különben elvizesed és és több más üzemzavart okozó jelenség következhet be, ami a kutat hosszabb-rövidebb időre használ­hatatlanná teszi. Mivel egy-egy kút kiesése te­kintélyes gazdasági veszteséget jelenthet, megfe­lelő műszer hiányában az üzembiztonság érdeké­ben általában inkább az optimálisnál kisebb se­bességgel történik az olajkitermelés. A jelen találmány szerinti eljárás és műszer le­hetővé teszi az olajkutak talpnyomásánaik pontos és folyamatos mérését, regisztrálását, sőt a műszer alkalmazásával az olajkitermelő szivattyúk auto­matikus ki- és bekapcsolása is lehetővé válik. A mérési probléma megoldását mind ez ideig meghiúsították az alábbi körülmények: a) Az érzékelő műszer a föld felszíne alatt több­száz méter mélységben helyezendő el. b) A műszer környezeti hőmérséklete kb. 200 C°. c) Az abszolút nyomás kb. 200 atmoszféra, en­nek ellenére ezred atmoszféra nagyságrendű nyo­másváltozást már érzékelni kell. Az eddig ismeretes legkorszerűbb mérési eljá­rás szerint az érzékelő műszert leeresztve a fúrás talppontjába, az a nyomásváltozásról a vizsgálati időszak alatt diagramot készít, amely a műszer felszínre hozatala és szétszedése után megtekint­hető. Nem teszi azonban lehetővé a hosszú idejű vizsgálatot, sem a pillanatnyi állapot egyidejű megfigyelését és így vezérlésre, automatizálásra sem alkalmas. Mechanikus mérési .módszerrel a távmérés nem volt megoldható, villamos módszerrel — azaz elektromechanikus mérőátalakítóval >— pedig ez ideig a kívánt mérési pontosságot megközelíteni nem tudták. Az eddig ismeretes elektromechanikus mérőát­alakítóknál a mérendő nyomás egy merev, zárt kiképzésű mérőfej rugalmas membránját defor­málja és ezt az alakváltozást nyúlásmérőbélyeggel, induktív, kapacitív vagy más hasonló érzékelővel villamos jelváltozássá alakítják át. Ezen mérőfe­jeknél a membránt úgy kell méretezni, hogy az a maximális előforduló nyomást is maradó alak­változás nélkül kibírja. Az elektromechanikus mé­rőátalakítók pontossága a tudomány mai állása szerint általában 0,5—1%, optimálisan 0,1%, a maximális nyomásórtékre vonatkoztatva. Ily mó­don az ilyen mérőeszközök kis nyomásingadozá­sok mérésére nagy abszolút nyomás mellett nem alkalmasak. 200 atm. átlagos nyomást feltételezve, az eddig ismert legjobb mérőfej jel is csak 200 x 0,1% = 0,2 atm. nyomásváltozást lehetne egyáltalán érzékelni. A jelen találmány szerinti 'mérési eljárással a kívánt rendkívül nagy pontosság oly módon ér­hető el, hogy a műszer a többszáz atmoszféra ab­szolút nyomást részben vagy teljesen automati­kusan kompenzálja, miáltal a nyomásváltozást ér­zékelő szerv, pl. membrán úgy méretezhető, hogy már viszonylag kis nyomásváltozások is jól mér­hető alakváltozást okozzanak. , ^Az abszolút nyomás részleges, vagy telj eis kom­penzációja úgy történik, hogy a műszer lebocsá­tása során, amint a nyomásváltozást érzékelő szerv, pl. .membrán külső oldalán az olajnyomás fellép, ugyanakkor a belső oldalt azzal azonos nagyságú nyomás tehermentesíti. A kompenzál» nyomás úgy keletkezik, hogy az olajnyomás fém vagy műanyag falú, könnyen deformálódni képes tartály olyan alakváltozásra kényszerít, hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents