149025. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés áramnak mértani sor szerinti lépésekben való szabályozására

Megjelent: 1962. március 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 "5^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.025 SZÁM 21. c. 68-72. OSZTÁLY — VI—305. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY , Eljárás és berendezés áramnak mértani sor szerinti lépésekben való szabályozására Villamos Energetikai Kutató Intézet, Budapest Feltaláló: dr. Vájta Miklós gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1960. március 31. Különféle rendeltetésű villamos laboratóriumok­ban gyakran felmerülő feladat valamely áramkör­ben folyó áramnak tág határok közötti nem fo­lyamatos, de mégis finom fokozatokban való sza­bályozása. Ismeretes, hogy a szabályozás pontos­sága, azaz az egyes fokozatok közötti százalékos eltérés, csak akkor azonos a szabályozás teljes tartományában, ha a szabályozó szerv egymás után következő fokozatainak megfelelő áramérté­kek mértani sort alkotnak. A szabályozó szerv általában az áraimkor ellenállásának változtatásá­val szabályozza az áramot, mégpedig egyenáram­nál konduktív ellenállás, váltakozóáramnál impe­dancia változtatásával. Ez utóbbi vagy elhanya­golható induktivitású és kapacitású konduktív el­lenállásokból, vagy elhanyagolható konduktív el­lenállású és kapacitású fojtótekercsekből, vagy el­hanyagolható ' konduktív ellenállású és induktivi­tású kondenzátorokból, vagy ezek kombinációjá­ból szokott állni. A szabályozásnak tág határok között, kellő fi­nomságú fokozatokban való véghezvitelére általá­ban olyan szabályozóberendezéseket szoktak hasz­nálni, amelyeknél a tág batárokat olyan szabályo­zószerv biztosítja, amelynek szabályozóképessége teljesen átfogja a kívánt szabályozási tartományt, de csak kevésszámú (pl. 10), durvalépésben; a fi­nom fokozatokban való szabályozás céljára pedig olyan szabályozószerv szolgál, amelynek szabá­lyozóiképessége csaík az előbbi — durva fokozatú •— szerv két szomszédos fokozata közötti tarto­mányra terjed ki, ugyancsak kevésszámú (pl. 10), finom lépésiben; a két szerv sorbakaposolt hasz­nálata a durva és finom fokozatok számának szorzatával egyenlő számú lépésben való szabá­lyozást tesz lehetővé. Ha ez nem ad elég finom szabályozást, akkor még harmadik, vagy esetleg még egy negyedik szervet is sorbakapcsolnak, amelyek mindegyike a nagyságban fölötte levő, de hozzá legközelebbi szabályozó szerv két szom­szédos fokozata közötti tartomány szabályozására alkalmas. -Ez az eljárás jól bevált és neim is számottevően költséges olyan esetekben, amidőn, kis áramokat kell szabályozni és a szabályozást konduktív ellen­állásokkal vagy kondenzátorokkal lehet megvaló­sítani. A leírt ismert szabályozóberendezésieknek ugyanis az a közös hátrányuk, hogy' a szabályo­zás egyes lépéseire eső százalékos áramváltozás a szabályozás tartományaiban tág határok között változik: az elején (ahol az áramok a legnagyob­bak) a változás nagyobb, tovább haladva egyre kisebb, s a végéin (ahol az áramok a legkisebbek) a legkisebb. Abból a célból tehát, hogy a szabályo­zás a kezdeti részeiken is kellően finom lépések­ben történjék, rendszerint nem elég két (egy durvább és egy finomabb) szabályozószerv sorbakapcsolt alkalmazása, hanem három, vagy négy, vagy még több, egymásnak aláosatott szervet kell használni, ami viszont a kisebb áramok tartományában a szabályozás finomságának ki nem használható, fe­leslegesen túlzott mértékével jár. Kis áramoknak konduktív ellenállásokkal vagy kondenzátorokkal való szabályozása esetén azonban rendszerint ez a többszörös aláosztású szabályozóberendezés sem szokott túlzott költséggel vagy helyszükséglettel járni, s ezért ilyen célra jól bevált. Nem ez a helyzet olyan esetekben, amidőn nagy áramerősségeket kell szabályozni, vagy a szabá­lyozást fojtótekercs segítségével kell [megoldani.. Ilyen esetekben a szabályozóberendezés helyszük­séglete, költségei és kezelhetősége szempontjából nem közömbös, hogy hány egymásnak aláosztott szabályozószerv szükséges az áramnak az adott határok közötti, adott százalékos lépésekben tör­ténő szabályozásához.

Next

/
Thumbnails
Contents