148990. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oldatban optikailag aktív alfa-olefin polimerek előállítására és ilyen poliméreket tartalmazó termékek

Megjelent: 1962. február 28. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG #*% SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 148.990, SZÁM 39 c. OSZTÁLY — MO—409. ALAPSZÁM Eljárás oldatban optikailag aktív alfa-olefin polimerek előállítására és ilyen polimereket tartalmazó termékek MONTECATINI Societa Generale per Plndustria Mineraria e Chimica cég, Milano és Ziegler Kari, Mühlheim-Ruhr, (Németország) Feltalálók: Natta Giulio, Pino Piero, Lorenzi Gian-Paulo, mindhárman Milano (Olaszország) A bejelentés napja: 1960. január 14. Olaszországi elsőbbsége: 1959. január 15. Ismeretes, hogy optikailag inaktív alfa-olefi­nekből előállított izotaktikus polimerek oldatban optikailag inaktívak, mivel klasszikus, szerves ké­miai szemlélettel kifejezve mező szerkezetű makromolekulákból állanak és az egyes makro­molekulák végcsoportjának különbözőségéből adódó aktivitást más molekulák ellenkező előjelű aktivitása kiegyenlíti. Az a szembetűnő optikai aktivitás, amelyet a proteineknél észlelt típusú spirális szerkezetű makromolekulák jelenléte az oldatban eredmé­nyez, a szokványos katalizátorokkal előállított izo­taktikus polimereknél nem léphet fel. mivel ol­datban az egyik irányban spirálos makromoleku­lák optikai aktivitását azonos számú, ellenkező irányban spirális makromolekula kiegyenlíti. Meglepetésszerűen azt találtuk, hogy optikailag aktív olfa-olefineket bizonyosfajta katalizátorok­kal polimerizálva nagy forgatóképességű polime­rek állíthatók elő. A nagy forgatóképesség nem tulajdonítható kizárólag az oldalláncokban jelen­levő aszimmetrikus szénatomok jelenlétének. Ez a nagy forgatóképesség azzal a feltevéssel ma­gyarázható, hogy a polimolekulák az oldatban spirálos alakjukat megtartják, mindamellett a két spirálos alak egyike túlteng, s ezzel az oldat optikai aktivitásának nagyrészét előidézi. Ilyen típusú polimerek előállítására az optikai­lag aktív alfa-olefinek közül különösen a (+) (S)-3-m.etil-amilé,n-l-et, az (—) (S)-4-metil-hexilén­-1-et, továbbá a (+)-3-fenil-amilén-l-et és a (+)­-5-metilheptilén-l-et, vagy ezek optikai antipód­jait találtuk alkalmasnak. A találmány eljárás oldatban optikailag aktív alfa-olefin polimer előállítására, és abban van, hogy a CH2 = CHR általános képletű optikailag aktív alfa-olefint, melynek képletében R elágazó láncú 4—8 szénatomszámú, legalább egy aszim­metrikus szénatomot tartalmazó alkilcsoportot, vagy olyan aralkilcsoportot jelent, amelyben az alkilcsoport legalább egy aszimmetrikus szénato­mot tartalmaz, olyan katalizátor jelenlétében poli­merizálunk, amelyet valamely a Mendelejeff-íéie periódusos rendszer IVa, Va, vagy Via csoport­jába tartozó fém vegyülete a periódusos rendszer I, II, vagy III csoportjába tartozó fém szerves fémvegyületével alkot. A katalizátort előnyösen alumímumtrialkil és tilántriklorid vagy titán­tetraklorid reagáltatása útján állítjuk elő. Minthogy az optikailag aktív alfa-olefinek egyes esetekben csak nehezen szintetizálhatok, igen figyelemreméltó lehetőség, hogy oldatban optikailag aktív polimereket optikailag inaktív alfa-olefinekből állítsunk elő. Azt találtuk, hogy az elérhető oly módon, hogy az alfa-olefinek polimerizálását olyan katalizáto­rok jelenlétében végezzük, amelyeket egy átme­neti fémvegyület és egy optikailag aktív szerves fémvegyület reagáltatása útján állítottunk elő. A találmány továbbá eljárás oldatban optikai­lag aktív alfa-olefin polimer előállítására, mely­nél egy optikailag nem-aktív alfa-olefint olyan katalizátor jelenlétében polimerizálunk, melyeket úgy állítunk elő, hogy egy Mendel ej eff-f éle perió­dusos rendszer IVa, Va vagy Via csoportjába tartozó fém vegyületét optikailag aktív szerves­fémvegyülettel reagáltatunk, amely utóbbinak általános képlete. Me R„ ahol Me a periódusos rendszer I, II vagy III cso­portjába tartozó fém, előnyösen Al, Be, Mg vagy Li, n a szóibaníorgó fém vegyértéke és R leg­alább egy aszimmetrikus szénatomot tartalmazó szénhidrogén maradék, mint pl. 2-metil-n-butil-, 3-metil-n-pentil, 3-fenil-n-pentil- és 4-metil-n­-hexil-maradék.

Next

/
Thumbnails
Contents