148945. lajstromszámú szabadalom • Anyagelőtoló berendezés lemezmegmunkálást végző sajtológépekhez és automatákhoz

Megjelent: 1962. február 28. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 ^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 148.945 SZÁM 7. c. 10—18. OSZTÁLY — EE-753. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Anyagelőtoló berendezés lemezmegmunkálást végző sajtológépekhez és automatákhoz ELZETT Vasárugyár, Budapest Feltalálók: Pásti Jenő főmérnök és Mánya Ede igazgató, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1960. április 12. A találmány lemezanyagok megmunkálását végző saj tológépekhez és automatákhoz anyag­előtoló berendezés, amely az anyag előtolási hosz­szának beállítását századmilliméter nagyságrendű pontossággal végzi. A sajtológépekhez és automatákhoz használt ismert anyagelőtoló berendezések a századmilli­méteres pontosságot kívánó előtolások megvalósí­tására nem alkalmasak. A hengeres, kilincskerék­kel és kilinccsel mozgatott anyagelőtoló szerke­zeteknek nagy hibája, hogy a forgó hengerek es a mozgató alkatrészek aránylag nagy tömegűek és lefékezéskor nem állnak le abban a pillanat­ban, amikor az szükséges' volna. A kilincs és a kilincskerék kapcsolódása nem holtjátékmentes, ami a.z előtolás hosszának további bizonytalan­ságát okozza. A pofás, szorítós anyagelőtoló szerkezettípusok egyenesvonalú .mozgást végezve viszik előre az anyagot. A pofákat megfogáskor össze kell zárni, az anyag elengedésekor' szét kell nyitni. A meg­fogás és a szétnyitás művelete nem pillanatszerű és e .műveleteket nehezen lehet összehangolni a szorítópofák előre- és visszamozgásának időpont­jaival. Az egyenesvonalú alternáló mozgást végző szo­rítópofák tömege aránylag nagy és nagy mozgás­sebességek, időegységenkénti előtolásszámok ese­tén nagy lendítőerők lépnek fel. A nagy lendítő­erők a mozgató szerkezetrészek csapjaiban, per­selyeiben rövid idő alatt jelentős kopásokat hoz­nak létre, minek eredményeként az előtolás mér­téke bizonytalan és a gép kopásával rohamosan változik. A pofás előtoló szerkezetekkel — éppen a fellépő nagy lendítőerők miatt — nem lehet időegységenként nagyszámú előtolást végezni, tehát csak alacsony löfcetszámú gépek kiszolgálá­sára alkalmasak. A találmány célja olyan lemezanyag előtoló be­rendezés létesítése, amelynél a mozgató szerkezeti elemek kapcsolódásainál az előtolás hosszát meg­változtató kopási lehetőség nincs és amelynél az előtolás hossza — még a berendezés hosszúidejű használata után bekövetkező kopások esetén is — üzembiztosan és változatlan érteken tartható, továbbá az előtoló berendezéssel eiérhető előtolási pontosság értéke századmilliméter nagyságrenden belül van. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy az előtoló hengerekkel összekapcsolt fogaskerék forgatására két helytállóan felfogott, ütközővel határolt, alternáló mozgást végző fogas­léce, a fogaslécet mozgató szerkezetalkatrészek közé beiktatott nyomórugója, az előtoló hengere­ket a fogaskerékkel összekapcsoló lamellás kap­csolószerkezete és a lamellás kapcsolószerkezetet vezérlő, a gép főtengelyére erősített hajtótárcsá­val együtt forgó vezérlőtárcsája van. A rajzok a találmány egy kiviteli alakját példa­képpen szemléltetik. Az 1. ábra sajtoló automatához való előtoló berendezés meghajtásának és mozgató szerkezet­részeinek oldalnézeti vázlata, a 2. ábra a találmány szerinti anyagelőtoió' be­rendezés hengereket, kapcsoló szerkezetének met­szete, részben nézete, a 3. ábra a tolórúdhoz csatlakozó kötőhüvely keresztmetszeti vázlata. A saj tológép főtengelyére erősített 1 haj tó­tárcsa 2 kimunkálásában a 3 kulissza és a kulissza 4 csapjára csuklósan erősített 5 tolórúd vége ál­líthatóan van megfogva (1. ábra). Az 5 tolórúd löketét a 4 csap és az 1 tárcsa középpontja kö­zötti távolság határozza meg. Az 5 tolórúd a 6 hüvelybe befogott 7 hüvely­csonkhoz van erősítve. A 7 hüvelycsonk 8 felü­letéből: (3. ábra) három, vagy több 9 köröm áll ki, amelyek a 10 rúd menetes 11 végére rácsa­vart 12 belső hüvely 13 peremében levő, a 9 kör-

Next

/
Thumbnails
Contents