148942. lajstromszámú szabadalom • Inverterrel működtetett fénycsővilágítási kapcsolás

Megjelent: 1962. február 28. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG &"Sfr SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 148.942 SZÁM 21. f. 82—87. OSZTÁLY — EE-715. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Inverterrel működtetett fénycsőviíágítási kapcsolás Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest Feltaláló: Kocsis Miklós mérnök (a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet elektronikus laboratóriumának munkatársa) budapesti lakos A bejelentés napja 1959. november 24. A közlekedési eszközök modernizálása szem­pontjából nagy jelentősége van a fénycsővilágítás bevezetésének. Ismert tény, hogy a fénycső sok­kal jobb hatásfokkal dolgozik, mint az izzólámpa és az általa kibocsátott fény úgynevezett „hideg fény" sok szempontból kedvezőbb. A fénycső működtetéséhez nagyságrendben 100—>200 V feszültség szükséges. Ezen feszültség előállítására kiválóan alkalmasak az inverterek, különösen a tranzisztoros inverter (úgynevezett tranzverter), amelyek egyenfeszültséget bármilyen frekvenciájú és amplitúdójú váltakozófeszült­séggé képesek átalakítani. A járművekben ren­delkezésre álló akkumulátorok egyenfeszültségét ily módon tehát váltakozófeszültséggé lehet átala­kítani, amelyet a szükséges 100—200 V-ra transz­formáljuk, hogy az a fénycső üzemeltetéséhez alkalmas legyen. Ámbár a találmány szerinti kap­csolás bármilyen inverterhez alkalmazható, a to­vábbiakban azt a tranzisztoros inverterek kap­csán ismertetjük, mert ezek legalkalmasabbak a kívánt célra. Az átalakító (inverter) impulzus üzemmódban működik. Az átalakító kapcsolása az irodalomból ismert pl. 4 tranzisztoros, úgynevezett hídkap­csolású áramkör. A tranzisztorok nem mint erő­sítő elemek szerepelnek, hanem mint kapcsolók. Az átalakító négyszög alakú impulzusokat szol­gáltat. Ezen impulzusok hullámalakja minél job­ban megközelíti az ideális légyszöget, annál jobb az átalakító hatásfoka. Ez abban az esetben ér­hető el, ha az átalakító tisztán ohmos terhelésre dolgozik. Ez a feltétel abban az esetben, ha a terhelés fénycső, csak speciális áramkörök segít­ségével valósítható meg. Ilyen úgynevezett elvá­lasztó áramkör nélkül az átalakítóban a rezgések hullámformája erősen eltér az ideálistól, a hatás­fok lecsökken és ami a legveszélyesebb, a tran­zisztorok nagymértékben felmelegszenek, ami azok tönkremenetelét okozhatja. Ez utóbbi eset­ben a hűtőfelületek növelésével a felmelegedés csökkenthető, de így az átalakító méretei nőnek meg nagymértékben. A fénycső számára viszont szinuszos váltó­feszültséget kell előállítani. Az inverter jó hatás­fokkal csak négyszög impulzusokat szolgáltat, a fénycső táplálása közvetlenül négyszög impulzu­sokkal ezzel szemben nem mindig előnyös, főleg ha az áramkörben kapacitás van, mert ilyenkor az áram keskeny impulzusok formájában folyik át a fénycsövön, vagyis minden félperiódusban a a félperiódus idejéhez viszonyítva rövid ideig tartó impulzusok jelentkeznek, ami a katód élettarta­mát csökkenti. A találmány célja a két ellentétes követelmény összhangba hozása volt. Célunk volt tehát oly áramkör kialakítása, amely mind az átalakító, mind a fénycső számára, optimális működést biz­tosít és ugyanakkor a fénycső számára előállítja a szükséges tápláló áramot. Azt • találtuk, hogy ez oly áramkörrel valósít­ható meg, mely az egyenáramot váltakozóárammá átalakító inverterrel rendelkezik és azzal van jellemezve, hogy a táplálni kívánt legalább egy fénycsőből, továbbá legalább egy induktivitásból és legalább egy kapacitásból rezgőkör van kiké­pezve és a rezgőkör két pólusa az inverter transz­formátorához egy, a rezgőkörtől független to­vábbi induktivitáson keresztül van bekötve. A fénycső akár a kapacitással, akár az induk­tivitással lehet sorbakötve. Alkalmazható egy­idejűleg több fénycső is, éíjpedig egy, vagy több párhuzamosan kapcsolt kapacitással és/vagy in­duktivitással sorbakötve, vagy valamelyik meg­levő fénycsővel sorbakötve. A kapcsolás párosszámú fénycső esetén úgy is kivitelezhető, hogy a kapacitás és induktivitás nem képeznek rezgőkört, hanem ezek oly módon vannak bekötve az inverter transzformátorának két különálló szekundertekercsére, hogy a páros

Next

/
Thumbnails
Contents