148940. lajstromszámú szabadalom • Berendezés baromfiak térd- és fejkopasztására, valamint tábtisztítására

Megjelent: 1962. február 28. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 148.940. SZÁM 34. 1. 10—21. OSZTÁLY — EE—709. ALAPSZÁM Berendezés baromfiak térd- és fejkopasz tására, valamint lábtisztítására Feltalálók: Erdélyi Elek mérnök, Molnár István technikus és Sebestyén György gépészmérnök, mindhárman Budapesten A bejelentés napja: 1959. november 2. A találmány tárgyát képező berendezés barom­fiak, elsősorban az ún. soványbaromfiak, így csirke, kakas, tyúk, gyöngytyúk, térd- és fej­kopasztására, továbbá lábtisztítására való. Isme­retes, hogy a baromfiak törzsének kopasztását végző ún. nagyológépek, továbbá nyakkopasztó­gépek a 'baromfiak fején, térdein levő apró tolla­kat nem távolítják el és a barorafiak lábain levő szennyet seim tisztítják le. A .baromfiak fején, térdein levő tollaknak az eltávolítása, valamint a lábak tisztítása a .baromfifeldolgozás legmunka­igényeseb'b műveletei közé tartoznak. E művele­teket általában kézzel végzik még olyan baromfi­feldolgozó üzemekben is, ahol a feldolgozás egyébként gépesítve van. Előfordul olyan eset is, hogy e munkák egy részét más célra készült gépekkel végzik, de ez esetben is szükség van 3 kézi utánmunkálásra. Az eddigi kézi és részben gépi térd- és fej­kopasiztásínak, valamint lábtisztítás.nak, továbbá a műveletek részben más célra szolgáló gépekkel történő elvégzésének a legnagyobb hátránya, hogy termelékenységben messze elmarad a fel­dolgozás egyéb, tmár gépesített fázisai mögött. Emiatt csak több személy beállításával lehet biz­tosítani a gépi feldolgozás nyújtotta teljesítményt a feldolgozás e fázisában is. További hátránya még e műveletek kézi és részben gépi elvégzé­sének, hogy nem. iktathatok be az automatikus baromfi-feldolgozásba. A berendezés révén a fenti hátrányok elkerül­hetők s így a termelés fokozása, ill. az önköltség csökkentése, továbbá a műszaki fejlődés bizto­sítható, mivel hozzájárul a baromfifeldolgozás teljes gépesítéséhez, automatizálásához. A találmány szerinti berendezés jellemzője, hogy egymással párhuzamos tengelyű, üzem köz­ben egymással szembenforgó olyan hengerekkel rendelkezik, melyekre szerelt radiális irányú dör­zsölőujjakon alkotóirányú és ezekre merőleges helyzetű bordacsoportok vannak kiképezve, to­vábbá, hogy a berendezés felső részén .a barom­fiaknak a dörzsöl őszervekhez való helyzetét biz­tosító vezetősínek vannak. A munkahengerek és hajtószervei burkolt gép­állványon vannak elhelyezve, amelyen munka­hengerek függőleges irányban emelhetők vagy süllyeszthetők, mechanikus, vagy hidraulikus emelőszerkezettel — a feldolgozandó baromfi­féleség nagyságának megfelelően. A vezetősínek forgócsuklós, csúszótestes mecha­nizmussal áillíthatók a különböző nemű és korú baromfiakhoz. A munkahengereken forgás közben erős túlfedésben levő, egymásbanyúló, célszerűen rugalmas anyagból készült kopasztóujjak vannak. nak. A berendezés vízpermetező csövekkel is el van látva, így száraz és nedves kopasztás is végez­hető vele. A találmány szerinti berendezés a rajzon be­mutatott példakénti kivitel kapcsán az alábbiak­ban van részletesebben ismertetve, ahol az 1. ábra a berendezést elölnézetben tünteti fel, a 2. ábra az 1. ábrának megfelelő oldalnézet, a 3. ábra egy dörzsölőujjat elölnézetben mutat be, a 4. ábra a 3. ábrán bejelölt AA metszet, az 5. ábra pedig egy dörzsölőhenger keresztmet­szetét tünteti fel. A berendezés két egymással párhuzamos ten­gelyű 2 dörzsölőhengert tartalmaz. E dörzsölő­hengereken képzeletbeli burkolófelületét jelöli ::.z 1. és 2. ábrán a 2. jelű idomot határoló ered­ményvonal. Mint a 2. ábrán látható, a dörzsölő­hengerek tengelytávolsága úgy van megválasztva, hogy a dörzsölőujjak képzeletbeli burkolófelülete egymást metssze, és a szembe néző dörzsölőujjak végei az eltolt osztás miatt egymás mellé kerül­jenek. A 2 dörzsölőhengereket a 6 .motor .mozgatja, célszerűen úgy, hogy a motor a kívánt áttétel révén a hengereket éikszíjhajtással forgatja. A 2 dörzsölőhengerak hajtása olyan, hogy üzem közben e hengerek egymással szemben forogja­nak. A dörzsölőhengerek egymáshoz viszonyított helyzete változtatható. A berendezés imozgó részei az 1 burkolattal vannak fedve.

Next

/
Thumbnails
Contents