148913. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénszennyezéseket tartalmazó gázok szénhidrogéntartalmának termikus úton történő elbontására

Megjelent: 1962. február 28. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 148.913. SZÁM 26. a. 9. OSZTÁLY — NE—262. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás kénszennyezéseket tartalmazó gázok szénhidrogéntartalmának termikus úton történő elbontására Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém Feltalálók: Gloetzer József (30%), dr. Takács Pál (25%), Lovass Sándor (20%), Sipos János (15%), Király Róbert (10%) A bejelentés napja: 1960. március 10. Ismeretes, hogy a barnaszénoxigenerátorgáz, mi­vel gyártása közben mindig keveredik lepárlási gázzal is, eredeti összetételben nem alkalmazható ammóniaszintézisgáz alapanyagként elsősorban magas metán- és kátránytartalma miatt. Ismeretes továbbá, hogy az alacsony hőfokú barna­szénlepárlási gázok eredeti formájukban vároisi gázként nem használhatók fel, magas inertgáz és alacsony H2 tartalmuk okozta rossz égési tulaj­donságaik, valamint a klasszikus módszerekkel el nem távolítható organikus kénvegyület szennye­zéseik miatt. Ismeretes végül, hogy a biogáz, valamint az eh­hez közelálló összetételű C02 tartalmú természe­tes földgázok — bár égésimelegük a városi gázénál sokkal nagyobb — kedvezőtlen égési sajátságaik miatt a szabványos városi gáztüzelő-berendezések­ben nem égethetők el gazdaságosan. A felsorolt gáztípusokat vázolt célú felhasználá­suk előtt, tehát konvertálni szükséges, mely mű­veletként az eddigi ismeretek szerint vízgőzzel (esetleg vízgőzzel és oxigénnel) történő termikus vagy katalitikus lebontás jöhetne számításba. Az ismeretes eljárások közül azonban a fenti gáztí­pusok alkalmazását gyakorlatilag lehetetlenné le­szik; a vízgőzt használó termikus lebontó eljárá­sok pedig költségesek és a szükséges magas üzemi hőmérséklet (szintézis gáz gyártása esetén 1400 C° feletti hőmérséklet) miatt bonyolultak. A felso­rolt okok a gyakorlatban eddig vagy a gázelőké­szítés különleges megoldását (pl. Reztisol-tisztítás és mélyhűtéses szénhidrogén leválasztás) vagy pe^­dig a hőteohnikailag kedvezőtlenebb kerülő uta­kat, pl. szintézisgáz gyártás esetén az egyenáramú elgázosítást tették szükségessé (Koppers—Totzek­eljárás). Kísérleteink során megállapítottuk, hogy a fel­sorolt gázféleségek egyszerű termikus kezelése, külön elgázosító közeg hozzáadása és katalizátor használata nélkül a gázokat olyan irányban ala­kíthatjuk át, amely révén azokat ammóniaszinté­zisgázként, ill. városi gázként használhatjuk fel. Ugyanis a termikus kezeléssel elért gázkonverzió után 1. a barnaszénoxigenerátorgáz CH4 tartalma a megengedett 1% max. alá esik, kátránytartalma pedig gyakorlatilag teljesen elbomlik. Az átalaku­láshoz 1150—-1300 C°, célszerűen mintegy 1200' C° hőmérséklet és 8—15 mp tartózkodási idő szük­séges ; 2. az alacsony hőfokú barnaszénlepárlási gáz: szénhidrogéntartalma olyan mértékben csökken, hogy a termékgáz égésmelege a városi gázénak felel meg, .intergáztartalma olyan mértékben csök­ken, hidrogén és CO-tartalma pedig olyan mér­tékben emelkedik, hogy a gáz égési tulajdonságai teljesen kielégítőek lesznek, továbbá organikus kénvegyülettartalma is a megengedett maximális érték alá esik. Az átalakuláshoz 900—1000 C°-os hőmérséklet és 8—12 mp, előnyösen 10—12 mp tartózkodási idő szükséges; 3. a biogáz, valamint a hasonló összetételű C02 ­tartalmú természetes gázok olymértékben alakul­nak át, hogy összetételük a városi gázéval nagy­jában megegyezik. Az átalakulás 1000—1100 C°­on megy végbe 15—20 mp tartózkodási idő mel­lett. A felsorolt gázféleségek kívánt mértékű kon­verziója gyakorlatilag könnyen biztosítható körül­mények (hőmérséklet, bontási idő) mellett folyik le. Az átalakulás alapjául a gázban már eleve fel­lelhető C02 - és CEU-nek, valamint az utóbbi ho­mológjainak a CH4 + C0 2 = 2 CO + 2 H2 (1) reakcióséma szerinti egymásra hatása szolgál CO-t és H2 -t eredményezve. A fenti reakcióséma szerinti átalakulásnál sem

Next

/
Thumbnails
Contents