148888. lajstromszámú szabadalom • Magashangú hangszóró, melynek membránja exponenciális törcsérben folytatódik és középen kettős felerősítéssel van ellátva

Megjelent: 1961. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.888. SZÁM 21. a2 . .1—14. OSZTÁLY — TO—490. ALAPSZÁM Magashangú hangszóró, melynek membránja exponenciális tölcsérben folytatódik és középen kettős felerősítéssel van ellátva Tóth Miklós gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. február 3. Zenei hangok rögzítésénél és visszaadásánál kü­lönös, figyelmet igényel a magas hangok (felhan­gok) visszaadása. A hallási határ értékét megkö­zelítő hangokat is hűen visszaadó hangszórókkal szemben két alapvető követelményt támasztunk: a különböző frekvenciákat lehetőleg egyenlő mér­tékben, és megfelelő hatásfokkal adják vissza. E cél elérésére különféle megoldások ismerete­sek. Van olyan megoldás, mely a kívánt célt a hangszóró szerkezet membránjának közepére sze­relt papír, vagy műanyagtölcsér segítségével kí­vánja megoldani, mely tölcsér kis súlyánál fogva a magasabb frekvenciájú rezgéseket jobban tud­ja követni, mint a nagyobb tömegű, és így na­gyobb tehetetlenségű membrán. Ismeretesek olyan megoldások, melyek a ma­gas hangok visszaadására külön hangszórót alkal­maznak, melyeknek szerkezete azonos a szokott hangszóróval, de kisebb tömegű, merevebb és erő­sebb rugózású membránnal vannak felszerelve. Ismeretes ezenkívül nyomókamrás hangszóró­megoldás is, melyeknek •nyomókamratere expo­nenciális tölcsérben folytatódik. Mindezen megoldások hátránya az, hogy vi­szonylag egyenletes frekvenciaátvitelüket egyes frekvenciák mechanikus elnyomásával, , tehát a hatásfok rovására érik el. A jelen találmány olyan hangszórószerkezet, mely gyakorlatilag egyenletes frekvenciaátvitelt igen magas hatásfok mellett valósít meg. A találmány szerinti megoldás lényege az, hogy a rezgést végző membrán külső széle nincs sem a hangszórókosárhoz, sem máshova sem rögzítve, hanem szabadon leng, és egy vele mechanikusan össze nem függő exponenciális tölcsérben folyta­tódik. A membrán csupán középen van — rugal­mas úton — felerősítve. A találmány szerinti szerkezet két lehetséges kiviteli módját a II. és III. ábra szemlélteti. A II. ábrán feltüntetett szerkezet (1) jelű memb­ránja nem is érintkezik a (13) jelű hangszóróko­sárral. Rögzítését a (3) és (4) jelű. ••rugalmas mű­anyagkarikák biztosítják, melyek, a (7) jelű mág­nesmag centrikus furatában elhelyezkedő (8) csa­var, és az (5) korong útján vannak rögzítve. A (2) jelű, papírhengerre tekercselt lengőtekercs a szokott módon van a membrán végére ragasztva. A (3) és. (4) jelű karikákat a papírhenger belső falára ragasztjuk, és a mágnesmagra úgy rögzít­jük fel, hogy az alsó (lengőtekercs felőli) karikát a (10) jelű alátét, és az (5) jelű korong, míg a felső karikát az. (4) jelű korong, és a (9) jelű alá­tét közé szorítjuk. Az (5) jelű korong antimagne­tikus anyagból készítendő, és biztos rögzítését az­zal érjük el, hogy (6) jelű. hengeres nyúlványa a mágnesmag furatába illeszkedik. A membrán a (12) exponenciális tölcsérben foly­tatódik, azzal azonban semminemű mechanikai kapcsolatban nincs. A tölcsért a kosár pereméhez erősítjük. A kosár, és a tölcsér, illetve membrán közötti teret célszerű hangszigetelő anyaggal ki­tölteni. A mágnest és fegyverzetét a (16) csavar rögzíti a kosárhoz, mely a kosár furatában elmozdítható, hogy a membrán a tölcsérhez viszonyítva elmoz­dítható legyen. Így érhetjük el azt, hogy a memb­rán — mely csak a fegyverzeten van felrögzítve, mechanikus kapcsolat nélkül is a (12) tölcsér folytatásába állítható. A III. ábra egy továbbfejlesztett szerkezetet ír le, melynek alapja a II. ábrán ismertetett szerke­zet, azonban a (11) jelű zárókúp elé egy (13) jelű, második exponenciális tölcsér van szerelve. E tölcsér a (19) jelű nyomókamrával van összekötve. ._ Felerősítése a (20) jelű tartókkal történik. A (19) jelű nyomókamra terét a (21) jelű gumigyűrű zárja, mely a nyomókamra (22) jelű falára van ragasztva. A (18) tölcsér lehet lapos, többcsatornás, expo­nenciális tölcsér, melynek egy lehetséges kiviteli alakját a IV. ábra tünteti fel, ahol a tölcsér üre­gét két fal három csatornára osztja. A szerkezet működése a következő: Jó hatásfokkal egyenletes frekvenciaátvitelt biztosít egy hangszóró membránja akkor (= ideá­lis eset), ha annak minden pontja egyformán jön rezgésbe. Ez az eset a gyakorlatban nem valósít­ható meg. A papírmembrános hangszórók ismert

Next

/
Thumbnails
Contents