148887. lajstromszámú szabadalom • Rezerválható elektromotoros hajtás vezérlése négy éren keresztül

Megjelent: 1961. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.887. SZÁM 20. i. 30—45. OSZTÁLY — TE—256. ALAPSZÁM Reverzálható elektromotoros hajtás vezérlése négy éren keresztül Société Technique pour l'Industrie Nouvelle S. A. STIN cég, Vevey, Svájc Feltaláló: dr. Oehler Kari mérnök, Zürich, Svájc A bejelentés napja: 1960. szeptember 10. Svájci elsőbbsége: 1959. december 14. Ismeretes már reverzálható elektromotoros haj­tás négy éren keresztül való különféle vezérlése, mely háromfázisú motorral van ellátva és nyu­galmi helyzetében ellenőrző áram folyik rajta ke­resztül. E hajtások különösen vasúti berendezések állító szerkezeteinél használatosak. Énnél a há­rom fázisvezeték és egy ellenőrző vezeték két oly soros vezeték-hurkot alkot, amelyek között az el­lenőrző relék kapcsolása az áramkört teljessé te­szi. Ha a hajtást meg kell indítani, akkor szükséges, hogy mind a két vezetékhurkot újból szétválasz­szuk, miáltal mindegyik hurok két-két vezetéken keresztül a motor két szétválasztott tekercselési részének négy vége a vezérlő berendezésben ren­delkezésre áll. Az eddig ismert kapcsolásoknál ez a két teker­cselési rész egy kétfázisú rendszer egy-egy fázi­sára van kapcsolva, mégpedig úgy, hogy a három­fázisú rendszer két fázisa között a láncolt feszült­ségből, valamint a harmadik fázisból és a nulla pontból mesterségesein van a kétfázisú rendszer két fázisa kialakítva. A megindítás után a motor tekercsrészeit csillagrendszerré kapcsolják össze. Ezeknek az ismert berendezéseknek azonban az a hátrányuk, hog3^ az indítási feltételek nem kedvezőek. A találmány értelmében azonban az indítást kétfázisú rendszerre való átkapcsolás nél­kül is el lehet végezni úgy, hogy a tekercsrésze­ket Vialakban a háromfázisú rendszer feszültsé­geire kapcsoljuk. A V-alakban a háromfázisú rendszer háromszögének egyik oldala nyitva van; azonban minden további nélkül lehetséges, hogy az indítás után megfelelő átkapcsolásokkal a há­romszöget zárjuk. Ezáltal a vezérlő berendezésben a három fázisról a két fázisra való átkapcsolást elkerüljük. A találmány reverzálható elektromotoros hajtás oly vezérlésére vonatkozik négy éren keresztül, különösen vasúti berendezések állítóberendezé­seihez, amelynél a hajtás háromfázisú motorral van ellátva, ennek pedig oly három nyitott fázis­tekercselése van, amelyek legalább részben egy­mással összeköthetők. Ezeknek végei egyrészt a három fázisvezetéken át a vezérlőberendezéssel mereven vannak összekötve, másrészt a hajtás át­kapcsoló berendezéséhez vannak csatlakoztatva, mimellett a háromfázisú motoron nyugalmi álla­potában ellenőrző áram folyik keresztül úgy, hogy a három fázisvezetéken és egy ellenőrző vezetéken át két sorosan kapcsolt vezetékhurok van kiala­kítva. A vezérlés azzal van jellemezve, hogy indí­táskor egy fázistekercselés egy fázisvezetéken és az ellenőrző vezetéken keresztül a háromfázisú rendszer egyik láncolt feszültségére és legalább egy második fázistekercselés a többi fázisvezeté­keken keresztül egy második láncolt feszültségé­re van kapcsolva. A találmányt közelebbről a rajz 1. és 2. ábrája alapján magyarázzuk, melyek annak két kiviteli példáját szemléltetik. Az 1. ábrán az A mezőben az elektromotoros hajtás van feltüntetve, amelyben a fázistekerose­léseket I, II és III számok jelzik. Az átkapcsoló berendezés érintkezőit a motorban A21—A23, il­letőleg Ali—A13 számok jelzik. A hajtás az Ll— L4 vezetékeken keresztül van a B mezőben levő vezérlő berendezéssel összekötve. Itt Bl jelenti az ellenőrző relé tekercsét a plusz helyzetben, B2 pedig az ellenőrző relé tekercsét a mínusz hely­zetben. A B3 relé tekercse a véghelyzet ellenőr­zéséhez tartozik és az átkapcsolást az állítóáram­ról az ellenőrző áramra váltja ki. A 111—515 érintkezők az 1—5 vezérlő relékhez tartoznak, melyek itt nincsenek részletesebben ábrázolva és amelyek ismert módon a tulajdonképpeni vezér­lőszervekkel, mint amilyenek a billentyűk, függő­relék, stb. vannak vezérelve. Egyrészt az SÍ biz­tosítón keresztül, másrészt az R visszavezetésen keresztül van egy egyenáramú áramforrás az el­lenőrzés céljaira csatlakoztatva. Az S2, S3, S4 biz­tosítókon keresztül létesül az összeköttetés a ve­zérlőszervek és az áramforrás három fázis kö­zött.

Next

/
Thumbnails
Contents