148816. lajstromszámú szabadalom • Villamos motorfék

Megjelent: 1961. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.816. SZÁM 21. d2 . 16—41. OSZTÁLY — BO—738. ALAPSZÁM Villamos motorfék Feltalálók: Bognár Tibor technikus, Kenéz Ernő elektromérnök és Pető József service vezető, mindhárman Budapesten A bejelentés napja: 1959. október 22. A találmány villamos motorfék, amely a motor áramának kikapcsolásakor automatikusan és üzembiztosan azonnal működésbe lép és a for­gásban levő motort, a tengelyével kapcsolatban levő készülékkel együtt igen gyorsan lefékezi. Ilyen villamos motorfékek alkalmazása gyakorta szükséges, nemcsak azért, hogy ne kelljen meg­várni, amíg a motor forgórésze és a tengelyével kapcsolt készülék forgási lendületét elvesztve ön­magától leáll, hanem sokszor biztonsági, munka­védelmi okból is. Különösen fontos a forgás meg­szűnésének gyorsasága és üzembiztossága oly ké­szülékeknél, amelyeknél a biztonsági intézkedés valamilyen függőségben van a motor bekapcsolt állapotától. így pl. mosógépek centrifugáinál, nedves ruhákat kipörgető készülékeknél meg kell akadályozni, hogy a motor bekapcsolt állapotá­ban annak belsejéhez hozzá lehessen férni. A .biztonság megkívánja azonban, hogy a motor kikapcsolása után se lehessen az általa működ­tetett készülék belsejéhez •hozzáférni, amíg az teljesen le nem állt. Ezért fontos, hogy a kikap­csolás után azonnal bekövetkezzék a leállás. Mint­hogy az ilyen gépeket rendszerint műszakilag járatlanok (pl. mosást végző nők) kezelik, a biz­tonsági követelmények betartása elengedhetet­lenül fontos. A találmány a kitűzött feladatot mágneses ki­oldása villamos fékkel valósítja meg, amelyet bővebben, annak példaképpeni kiviteli alakját szemléltető csatolt rajzzal kapcsolatos alábbi le­írás ismertet. A rajz a motornak csak a fékkel kapcsolatos részét metszetben mutatja, éspedig az 1. ábra a motorfék oldott helyzetében, a 2. ábra pedig bekapcsolt (fékező) helyzetében. A rajzon ábrázolt szerkezeti részek: —1— a motor mágneses mezőt keltő állórésze (lemez­kötege), —2— a motor forgórésze, —3— a motor tengelye, mely a —4—• motorpajzson gyűrűszerű nyúlvánnyal kialakított —5— fészekben elrende­zett —6—• golyóscsapágyban van ágyazva. A —3— motortengelyre elcsúszhatőan van rá­tolva a —7— hüvely a hozzáerősített —8— fék­koronggal együtt. A —7— hüvelyen egymással szemben a V-alakú kivágások vannak, melyek közrefogják a —3— tengelyen átmenő és abban rögzített —9— csap kinyúló végeit. A —4— mo­torpajzson fékező felület van kialakítva, pl. oly módon, hogy —5—• csapágyhüvelyre csavarozott —10— tányérra a —11— fékbetét van erősítve pl. ragasztással, mely a —8— fékkoroinggal együtt­működő fékezőfelületet alkot. A motorfék működtetését a —2— forgórész szórt mágneses mezeje által mozgatott —8— fék­korong végzi. A motort működtető áram bekap­csolásakor a —2— forgórész szórt mezeje a —8— fékkorongot, a —7— hüvellyel együtt magához rántja. Ezáltal a fékkorong eltávolodik a —11— fékbetéttől és mindaddig nem érintkeznek egy­mással, amíg a motor be van kapcsolva (1. ábra). A motor kikapcsolásakor a —2— forgórész mág­neses vonzása megszűnik, mire a —8— fékkorong a motor függőleges elhelyezése esetén önsúlya révén önműködőlég is azonnal leesik és érint­kezésbe kerülve a —11—• fékbetéttel, azon súr­lódni fog (2. ábra). A motor vízszintes tengelyű elrendezése esetén a —12— rugó löki a —8— fékkorongot a —11— fékbetéthez és tartja érint­kezésben azzal. A forgórész —3— tengelyébe rögzített —9— csap a —7— hüvely V-alakú ki­vágásával létesített ferde pálya révén a —8— fékkorongot a —11— fékbetéthez szorítja, ily módon a —7— hüvelyen alkalmazott ferde ki­vágás, ill. —7a— rézsútos tolófelület a motor tengelyéből kiálló —9— terelőcsappal, ill. nyúl­vánnyal működik együtt és a —7a— felület fer­deségének megfelelő megválasztásával tetszőleges fékhatás érhető el. A —7— hüvely két iránybani ferde (V-alakú) kivágása folytán a motor mindkét irányú for­gása esetén létrejön a fékezés, tehát az független a motor forgásirányától. Minél gyorsabb a ki­kapcsolt motor forgása, a —2— forgórész töme­gének tehetetlensége annál nagyobb, ill. növekvő erővel szorítja a —9— csap révén a —8—• fék­dobot a —11— fékbetéthez. Az ábra szerinti fék­berendezéssel, a megejtett vizsgálatok szerint pl. mosócentrifugánál, az illető típusnál megengedett maximális nedves ruhamennyiséggel (a vizsgált

Next

/
Thumbnails
Contents