148815. lajstromszámú szabadalom • Előkamra belsőégésű motorokhoz

Megjelent: 1961. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.815. SZÁM 46. a2 . 85—102. OSZTÁLY - BE~687. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Előkamra belsőégésű motorokhoz Ganz-Mávag Mozdony-, Vagon- és Gépgyár, Budapest Feltalálók: Beliczky József kohász, Budapest, 40%, Dékány István gépészmérnök, Budapest, 30%, Bőmet Jenő gépészmérnök, Budapest, 30% A bejelentés napja: 1959. november 17. Belsőégésű motorok osztott égőtareimél, főleg alacsonyabb sűrítési arány esetében és kisebb hengerűrtartalomnál egy, a keveredést serkentő és a gyulladás beindítását célzó kamra van alkal­mazva. Ezefcniek a kamráiknak: a fő égőténrel köz­lekedő nyílása, illetőleg az a része, melyben az a nyílás kivitelre kerül, az égés természetéből és a szerkezet sajátosságaiból kifolyólag általában az egész égési tér liegjobbain igénybevett pontja. A fent vázolt égőtériben a -kamrafenék maxi­mális üzemi hőmérsékletét a rendelkezésre álló hőálló acélok hőálló 'képessége határozza meg. Magától értetődik, hogy a kamrafenék időelőtti elhasználódásának elkerülése végett e rész hő­mérséklete a megengedhetőnél mesterségesen alacsonyabb értéken van tartva. Az üzemi hő­mérséklet lényegesebb emelkedése ezen az alkat­részen a nagy bőterhelés és az égésmechanikai folyamat eróziós jelenségei miatt megengedhetet­len, mert az esetleges felizzás következtében elő­álló mechanikai szilárdság csökkenés fejtétlenül a kamrafenék sérüléséhez vezet. így előkamrás Diesel-motoraknál előfordul, hogy az előkamrát túlzott hőterhelés következtében lényegesen sűrűb­ben kell cserélni, mint a motor egyéb alkat­részeit. Ez mindenkor a gépegységnek termelés­ből való Mesését jelenti, ami többletköltséget okoz. A találmány az előkamrás Diesel-motorok fen­tebb vázolt hiányosságait és nehézségeit azáltal küszöböli ki, hogy az előkamra feneke, illetőleg legalábbis az előkamra furat körzete számára szer­kezeti anyagként keramikusán feldolgozható anya­got alkalmaz. A keramikus anyagok (alumíniumoxidok, borá­tok stb.) kedvező hőellenálMsi és mechanikai tulajdonságai lehetővé teszik, hogy az elő­kamrának ezt a mechanikai és hőterhelési szempontból legjobban igénybevett részét meg­felelő alakban kiképzett keramikus betétek be­építésével védjük. E védelem hatása főleg ab­ban nyilvánul meg, hogy az elakamrafenéken al­kalmazott furatot vagy szájnyílást a benne nagy erősségű sugárban átáramló üzemanyag lángcsapá­saival, valamint a forró gázsugár okozta erózió­val és leégetéssel szemben keramikus furatbetét­tel vagy béléssel ernyőzzük le, illetőleg már az előkamra furatos fenékrésze helyére is keramikus betéttárcsát szerelhetünk be, melyben a kamra­furatot külön már nem kell bélelni. E megoldás­sal a keramikus anyag kiváló hőszigetelő képes­sége révén egyben lehetővé válik a keramikus betéthez csatlakozó fémes szerkezeti részek hő­terhelésének csökkentése, s ezáltal ugyanezek fokozottabb kímélése is. A végzett kísérleteik azt mutatják, hogy a szilárdságilag kellőképpen mé­retezett és a hőtágulás szemelőtt tartásával szer­kezetileg helyesen kiialakított és rezgésmentesen rögzített keramikus alkatrészek tartóssága a tisz­tán fémből készült előkamrák élettartamát azonos üzemviszonyok mellett igen jelentősen, kedvező esetben többszörös mértékben megnöveli. Tekintve ugyanis, hogy ezen megnevezés hasz­nálata meglehetősen önkényes, s elő-elégési tér, gyújtókamra stb. elnevezésiekkel is találkozunk, melyek égési erőgépeknek egymástól éppen a ta­lálmány szempontjából csak lényegtelenül külön­böző járulékos munkatér — változatait — jelölik, a találmány védelmi körét a következőkben az elnevezéstől függetlenül úgy értjük, hogy azt a motornak minden olyan járulékos munkaterére értjük, mely a folyékony üzemanyag betáplálása és a fő munkatér (a lökettér) közé van iktatva s ez utóbbival közlekedő nyílás, csatorna vagy furat útján függ össze s benne, esetleg csak tökéletlen módon, elégés megy végbe. Az alábbiakban, tehát az előkamra — megnevezés — fogalmi összefog­lalás céljából, főleg rövidség okáért van használva. A mellékelt rajz 1., illetőleg 2. ábrája a Ganz— Jendrassik motorok előkamráinak két típusát a találmány szerinti kefámikas alkatrész alakításá­nak és beépítésének példaképpeni megoldásaival

Next

/
Thumbnails
Contents