148814. lajstromszámú szabadalom • Rádiófrekvenciás oszcillátor (G. D. O.)

Megjelent: 1961. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.814.- SZÁM 21. a4 . 1—13. OSZTÁLY — B A—1452. ALAPSZÁM Rádiófrekvenciás oszcillátor (GDO) Feltalálók: Bajka Imre mérnök, Budapest, Eisner Sándor technikus, Budapest A bejelentés napja: 1960. május 17. A rádióamatőrök, de a rádiókészülékek javítá­sával hivatásosan foglalkozó szakemberek köré­ben is -egyre jobban elterjednek a ihullámkeltésre és hullámmérésre használt igen egyszerű mérő­műszerek, a Greed-Dip Oscillátorok. Ezeknek a műszereknek nagy előnye, hogy kis .terjedelmük, és olcsó áruk mellett egyaránt alkalmasak rádió­frekvenciás >és hangfrékveniciáB váltófeszültségek keltésére, és így egyszerűbb mérések tekinteté­ben pótoljak a szignál-, és a hangfrekvenciás generátort egyaránt. Alkalmasak ezenfelül osz­cillátorf okozatok működésének ellenőr zésére, rezgőkörök rezonancia frekvenciájának mérésére stb. Hátrányuk ezeknek a műszereknek, hogy álta­lában még mindig igen nagy a súlyuk, ezenfelül a mérésre (indikációra) használt műszer érzékeny­ségének szabályozása az észlelés egyes eseteiben •(hullámméréskor) tegy bizonytalansági tényezőt jelent, mely a munkát végző dolgozónak nem­egyszer okoz komoly 'bosszúságot. Ezen kíván javítani a találmány. A találmány olyan Greed-Dip Oscillátcrt ismer­tet, mely az indikációra használt hangolásjelző csövön kívül egyetlen ikertriódát tartalmaz, mint erősítőlemezt. Ezen ikertrióda egyik fele mint oszcillátorcső működik ismert kapcsolásiban, a másik fele az anódfeszültség egyenirányítását végzi dióida kap­csolásban. A moduláló frekvencia keltésére a készülék Kipp-generátoirt alkalmaz (törpe Glimm-lám pávai), mélyet egy három hüvelyből és egy rövidrezáró dugóból álló csatlakozó rendszer -kapcsol. A csatlakozó rendszer a rövidrezáró dugó má­sik állásában a trióda rácskörét a fémvázhoz kapcsolja. A hangolás jelző cső rácsára a jel az első (fél) trióda rácsköréről érkezik-, azt egy (kapcsolás) potenciométer leosztja. A potenciaméter alsó ága • és a fémváz közé azoniban a kapcsolás potenciométer egyik kap­csolója van kötve, így a kapcsoló kikapcsolás állásában megszakad az összeköttetés a földpont­tal. A poteneiomóterre épített másik kapcsoló az oszcillátortrióda anódáramkörét szakítja meg. A készülék működése: 1. Hullámkeltésre (oszcillátorként) használva: A kapcsolás potencioimétert magasabb állásiba állítjuk. (Kapcsolók „Be" állásban.) Ekkor az osz­cillátortrióda anódáramköre zárva van, és a cső mint oszcillátorfokozat működik, a keltett jel erősségét a hangolásjelző cső jelzi, míg a han­golásjelző érzékenysége a potenciométerre! sza­bály ózható. Ennek következtében az indikátor cső minden esetben (a legnagyobb- és a legkisebb ér­tékek esetén is) megbízhatóan jelzi, ha a rezgő­kör tekercsének mágneses szórása útján rezonan­ciára hangolt rezgőkör az oszcillátorból teljesít­ményt „szív" el. a) Ugyanakkor ha a három hüvelyből álló csat­lakozórendszer A és B kapcsait zárjuk a dugói­val rövidre, a keltett hullám modulálatlan. b) Ha viszont a dugóval az A és C kapcsokat zárjuk rövidre, a C hüvely körében levő Kipp­generátor a keltett rádiófrekvenciás hullámot hangfrekvenciás fűrészrezgéssel modulálja. 2. Hullámmérésre történő felhasználáskor: A potenciométert legalsó állásaiba állítva a kap­csolóját kikapcsoljuk. Ezáltal az első (fél) trióda anódáraima megszakad, így a cső katódrács köze mint hullámegyenirányító dióda működik. Ugyan­akkor a ibehaingolásjelző cső rácskörében levő potenciométer már nem mint potenciométer mű­ködik (a kapcsoló a potenciométer alsó pontját a fémvázról leválasztotta), ellenállása viszont a cső bemeneti ellenállásához 'képest elenyésző, így a beihang'olásjelző a legnagyobb érzékenységgel, de szabályozási lehetőség nélkül működik. Ily módon az üzemálláskapcsoló átkapcsolása egyben az indikátor érzékenyégének szabályozá­sát is jelenti. a) Ha a csatlakozó rendszerben az A és B kapcsokat zárjuk a dugóval rövidre, a keltett hullám nagyságára az indikátor ad következ­tetést. b) Ha ugyanezen kapcsokat egy fejhallgató be-

Next

/
Thumbnails
Contents