148764. lajstromszámú szabadalom • Stabilizált elektroncsöves egyenáramú hídkapcsolás

Megjelent: 1961. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.764. SZÁM 21. a4 . 21—35. OSZTÁLY - NA—617. ALAPSZÁM Stabilizált elektroncsöves egyenáramú hídkapcsolás Feltalálók: Natonek László oki. mérnök és Jánosi Attila technikus, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1960. augusztus 22. Egyenáramú hídkapcsolatoknál az elektron­csövek tápfeszültségeinek nagymértékű stabili­tása szükséges ahhoz, bogy az elektroncsövek anódárama ne változzék. Az anódfeszültség stabilizálása például ködfénylámpával egyszerűen megoldható, a fűtőfeszültség állandósítása azon­ban körülményes. A találmány kiküszöböli e nehézségeket és lé­nyege oly elektroncsöves egyenáramú hídkapcso­lás, melynél a híd három oldalát ohmikus ellen­állás,, negyedik oldalát pedig elektroncső alkotja és a híd kiegyenlített állapotában az elektroncső anódja és a hozzácsatlakozó ellenállás közös pontja, valamint a hídban ezekkel szembenfekvő két ellenállás közös pontja azonos potenciálon vannak, azzal jellemezve, hogy a híd egyik olda­lát alkotó elektroncső vezérlőrácsának előfeszült­sége oly elektroncsöves oszcillátorral van előállít­va, melynek rezgési ' amplitúdója a hídkapcsolás­hoz tartozó elektroncső anódfeszültségének és ka­tódhőfokának, tehát fűtőfeszültségének is függvé­nye. A találmányt közelebbről a csatolt rajz alap­ján magyarázzuk, mely annak példaképpen! ki­viteli alakját szemlélteti. Az Rí, R2, R3 ellenállásokból és Ti triódából álló híd az A és B pontokra van kiegyenlítve, azaz e pontok a híd kiegyenlített állapotában egyenlő potenciálon vannak. A T2 trióda oszcil­látorként működik »és az rí, r2 ellenállásokon az oszcillációs feszültséggel arányos egyenáramú feszültséget állít elő. Minthogy az oszcillációs feszültség a beállított állandókon kívül az anód­feszültségnek és a katódhőfoknak, tehát a fűtő­feszültségnek is, függvénye, az n és r2 ellen­állásokon keletkező egyenáramú feszültség ezek­nek az ingadozását követi. A két említett ellen­állás ohmikus feszültségosztót alkot és ezek meg­felelő méretezésével elérhető, hogy az r\, >r2 ellen­állások közös pontján előálló egyenáramú feszültsé­get R rácslevezető ellenállásion keresztül a Ti trióda rácsára vezetve előfesizültségként, az A és B pontok potenciálja széles határokon belül, a tápfeszültség + 15%-os ingadozása esetén is, egyformán változik és így a híd kiegyenlítése zavartalan marad. A C kondenzátor az oszcil­látor által gerjesztett váltófeszültség kiszűrésére való. Ha a tápfeszültség ingadozik és Ti trióda anod­es fűtőfeszültsége megváltozik, akkor az anód­áram az anódfeszültségváltozásra azonnal, a fűtő­feszültségváltozásra — a katód nagy hőkapacitása következtében — fokozatosan megváltozik, ha nincsen stabilizálva. A T2 trióda által előállított egyenáramú feszültségváltozásnak jellege azonos a Ti trióda anódáramváltozásával és így alkal­mas a B pontnak az A pont potenciálértéken való tartására. A kiviteli példa esetében a híd egyik oldalát alkotó Ti trióda és az oszcillátor T2 triódája azonos áramforrásokból vannak táplálva. Az áb­rán az is látható, hogy a híd egyik oldalát al­kotó Ti elektronaső, valamint az oszcillátor T2 elektroncsöve oly ikertriódát alkotnak, melynek katódja és fűtőszála a két csőnél azonos, anód­jai és rácsai azonban különbözőek. Más esetben lehetnek azonban a katódok és fűtőszála'k is kü­lönbözőek. Szabadalmi igénypontok: 1. Elektroncsöves egyenáramú hídkapcsolás, melynél a híd három oldalát ohmikus ellenállás, negyedik oldalát pedig elektroncső alkotja és a híd kiegyenlített állapotában az elektroncső anódja és a hozzácsatlakozó ellenállás közös pontja (B), valamint a hídban ezekkel szemben­fekvő két ellenállás közös pontja (A) azonos potenciálon vannak, azzal jellemezve, hogy a híd egyik oldalát alkotó elektroncső vezérlőrácsának előfeszültsége oly elektroncsöves oszcillátorral van előállítva, melynek rezgési amplitúdója a hídkapcsoláshoz tartozó elektroneső anódfeszült­ségének és katódhőfokának, tehát fűtőfeszült­ségének is függvénye. 2. Az 1. igénypont szerinti elektroncsöves egyenáramú hidkapcsolás kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a híd egyik oldalát alkotó elekt­roncső és az oszcillátor elektroncsöve azonos áramforrásokból vannak táplálva. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti elektron-

Next

/
Thumbnails
Contents