148748. lajstromszámú szabadalom • Oldatok pH értékének meghatározására szolgáló berendezés

Megjelent: 1961. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.748. SZÁM 42. 1. 13—18. OSZTÁLY - LE-372. ALAPSZÁM Oldatok pH értékének meghatározására szolgáló berendezés VEB Leuna-Werke „Waiter Ulbricht" cég, Leuna NDK Feltaláló: Rosenbach Johann ellenőrző technikus Halle Saale, NDK A bejelentés napja: 1960. április 22. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1960. január 28. A pH érték mérésére már ismeretesek elektró­dok, mint például az átfolyóelektródolk, a merü­lőelektródok, és az egyetemes mérőlánicak. Ezek­nél a készülékeknél mérőelektród és összehason­lító elektród merül a mérendő oldatba. A mérő­elektród és összéhasanlítőeléktród között fellépő elektromos potenciált nagyelleniallaßu, pH egysé­gekben kalibrált regisztráló, vagy jelző mérőké­szülékhez vezetik, amelyen a pH érték közvetle­nül leolvasható. Az ilyen típusú mérőelrendezések hátránya azonban, hogy a mérőoldat a diafragmán keresz­tül az összehasonilítóelektród sókristállyal töltött részébe diffundál, minek következtében idővel az összehasonlítóelektród hatástalanná válik. Ezt a hátrányt a találmány azáltal küszöböli ki, hogy az alsó végén dia f ragmával ellátott ösz­szehasoinlítóelektród és a mérendő folyadékot tar­talmazó tartály között kiegészítőedény van, ame­lyen keresztül a mérési folyamat alatt állandóan elektrolitikus oldatot áramoltatunk, és a kiegé­sztíőedény alsó, a mérendő folyadékba merülő vége szintén diaf ragmával van ellátva. A kiegészítőedény célszerűen az össziehasanlító­elektróddal egy egységgé forrasztható össze. A rajz a találmány szerinti berendezés egy pél­daképpeni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1 összehasonlítóelektródnak ismert módon sókristályokkal töltött, a 2 diafragmával végződő alsórésze a 3 befolyó- és 4 kifolyócsonfckal ellá­tott 5 kiegészítőedénybe nyúlik be, amelynek a 6 tartályában tevő mérőfolyadékba merülő végén a 7 diafragma van. A mérési folyamat alatt a magasabban elhelyezett 8 tárolótartályból 5 kiiegé­szítőedényen állandóan elektriolitikus oldatot ára­moltatunk keresztül, amely a 6 tartályból az ol­datba diffundáló mérőfolyadékot folyamatosan leöblíti. így megakadályozzuk a mérőfolyadéknak az 1 összehasonlítóelieíktróda sókristállyal töltött alsó részébe hatolásét és azáltal 'elkerüljük az össze­hasonlítóeléktróda bomlását,, idő előtti hatástalan­ná válását. A 6 tartályban levő mérendő folya­dék és 5 kiegészítiőedényben levő elektrolitikus ol­dat közötti elektromos áramlást 7 diafragma, biz­tosítja. Szabadalmi igénypontok: 1. Berendezés folyadékok pH értékének mérésé­re, amely összehasonlító- és mérőelektiródból áll, és amelynél az elektródok között fellépő feszült­ség szolgál a pH érték mérési értékéül azzal jel­lemezve, hogy az összéhasonlítóeleiktród (1) dia­fragmával (2) lezárt alsó vége körül hozzávezető és elvezető csonkokkal (3 és 4) ellátott, a mérési folyamat alatt állanidóan áramló elektrolitikus ol­datot tartalmazó kiegészítőedény (5) van elhelyez­ve, amely kiegészítőedény (5) alsó, a mérendő fo­lyadékba merülő végén ugyancsak diafragma (7) van. 2. Az 1. igénypontban meghatározott berende­zés kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy az össze­hasonlítóelektród (1) és a kiegészítőedény (5) egy egységgé van összeforrasztva. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója 612726. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents