148726. lajstromszámú szabadalom • Készülék kis egyenfeszültség vagy egyenáramváltozások váltakozó feszültségváltozássá való átalakítására

Megjelent: 1961. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.726. SZÁM 21. e. 29—36. OSZTÁLY - FE~465. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Készülék kis egyenfeszültség vagy egyenáramváltozások váltakozó feszültségváltozássá való átalakítására Fémipari Kutató Intézet, Budapest Feltaláló: Farkas Ferenc oki. elektromérnök. Budapest A bejelentés napja: 1959. szeptember 12. A mérés- és szabályozás-technikában gyakran előfordul, hogy kis egyenfeszültséget, vagy egyen­áramot szolgáltató érzékelők (pl. hőelemek) segít­ségével kell valamilyen mérő, regisztráló, vagy szabályozó berendezést működtetnünk (pl. hőmér­séklet regisztráló vagy szabályozó berendezés). Az érzékelő által szolgáltatott egyenfeszültségű jel csak felerősítve alkalmas az említett berendezések működtetéséhez. Az erősítés egyenáramú erősítő segítségével végezhető el, vagy oly módon, hogy az érzékelő által szolgáltatott egyenfeszültségű jelet váltakozó feszültséggé alakítjuk át. A válta­kozó feszültségű jel felerősítése sokkal kevesebb nehézséggel jár, mint az egyenáramú erősítők alkalmazása. Az egyenfeszültségű jelnek váltakozó feszültsé­gű jellé való átalakítására több módszer ismere­tes. Ezek hátránya, hogy egy részük nem műkö­dik üzembiztosan (pl. a vibrátor), másrészük pe­dig bonyolult felépítésű (pl. a fotocellás átalakí­tó). A találmány szerint az alább ismertetendő mó­don a váltakozó áramú tekercsben elhelyezett magban keletkező örvényáram visszahatását hasz­náljuk fel az egyenfeszültségű jelnek váltakozó feszültségű jellé való átalakítására. Az átalakító két főrészből áll (1. ábra). Ezek: az átalakítani kívánt egyenáramot vagy egyenfe­szültséget jelző 1. mérőműszer és a 2. átalakító tekercs. Az egyenfeszültséget vagy egyenáramot jelző mérőműszer mutatójára, arra merőlegesen vékony 3. fémhuzal van erősítve. A fémhuzallal szemben van elhelyezve a hengeresen kiképzett 2. tekercs oly módon, hogy a műszer mutatójának elfordulásakor a fémhuzal a tekercs belsejébe ha­tolhasson. A 2. átalakító tekercset nagyfrekven­ciával gerjesztjük. Amikor a fémhuzal a tekercs belsejébe hatol, a nagyfrekvenciás mágneses tér hatására a 3. huzalban örvényáramok keletkez­nek, amelyek megváltoztatják a mágneses tér nagyságát. Ennek következményeként a, 2. átala­kító tekercs impedanciája megváltozik. Az impe­dancia változás a 3. fémhuzalnak a 2. tekercsben levő hosszával, vagyis a mérőműszer mutatójának elfordulásával, tehát a mért egyenáram vagy egyenfeszültség nagyságával arányos. Ha tehát ezt az impedancia-változást feszültség-változássá ala­kítjuk át, akkor a mérőműszer által mért egyen­áramot, vagy egyenfeszültséget váltakozó feszült­séggé alakítottuk át. , Az impedancia-változás feszültség-változássá va­ló átalakítása megvalósítható pl. a 2. ábrán lát­ható hídkapcsolás segítségével. Itt a híd négy ága négy egyforma hengeres tekercsből áll, melyek közül az egyik az átalakító tekercs. Ha az átalakí­tó tekercs impedanciája a tekercsben levő fém­huzal elmozdulása következtében megváltozik, ak­kor az eredetileg kiegyenlített híd egyensúlya fel­borul és a kimeneten a fémhuzal elmozdulásával arányos feszültség lép fel. Az impedancia-változásnak feszültség-változás­sá való átalakítása megvalósítható oly módon is, hogy az átalakító tekercs olyan tekercs, amely primer és szekunder tekercseléssel rendelkezik (3. ábra). Ha a Pr. primer tekercset nagyfrekven­ciás árammal gerjesztjük, akkor az Sz. szekunder tekercsen közvetlenül az átalakítani kívánt egyen­árammal vagy egyenfeszültséggel arányos feszült­séget kapjuk. Ez esetben kompenzációs kapcso­lást alkalmazunk, hogy csak a fémhuzal elmozdu­lása által létrehozott feszültség-változást mérjük. A kompenzációt az A. átalakítandó tekerccsel azonos kiképzésű K. kompenzáló tekercs ellen­kapcsolásával érjük el. Alkalmazási példák: 1. A fenti átalakító segítségével pl. folyamatos hőmérsékletszabályozó berendezés készíthető. Mű­ködése a 4. ábrán látható blokkséma alapján: az

Next

/
Thumbnails
Contents