148724. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízben oldódó gázok vagy gőzök abszorpciójára

o Megjelent: 1961. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.724. SZÁM 12. 1. OSZTÁLY — FA—453. ALAPSZÁM Eljárás vízben oldódó gázok vagy gőzök abszorpciójára VEB Farbenfabrik Wolfen cég, Wolfen (Krs. Bitterfeld) NDK Feltaláló: Faatz Werner A bejelentés napja: 1960. április 27. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1959. november 13. Ismeretes, hogy gázok vagy gőzök adszorbense­ken pl. a szilikagelen átmenetileg megköthetők, vagy pedig közönséges vagy nagyobb nyomáson vízbe való bevezetéssel abszorbeáltathatók. Az ab­szorpciót mosótornyokban vagy permetező tor­nyokban is végzik, minek során a gázokat szét­oszlatott folyadék árammal szemben vezetik. A víz szétoszlatása permetezéssel vagy az abszorp­ciós toronyban elhelyezett töltőtestek segítségé­vel történik. Ezeket az eljárásokat főleg akkor al­kalmazzák, ha egy gázelegyből vizes közegben oldható gáz kompenenst akarunk eltávolítani. Az adszorbeált vagy abszorbeált gáz mennyiségének az adszorbens-tömeg adszorpciós kapacitása vagy a gáz vízben való oldékonysága szab határt. Na­gyobb mennyiségű gáz vízben csak nagyobb nyo­más alkalmazásával oldható fel, minek során a feloldott többlet közönséges nyomáson a folya­dékból ismét eltávozik. Azt találtuk, hogy adszorbensek adszorpciós ka­pacitását, valamint a víz adszorpciós kapa­citását is növelni lehet, ha vízoldható gázo­kat vagy gőzöket nem-poláros, porózus testek fö­lött vezetünk el, amelyek lehetőleg teljesen víz­zel átitatóttak. A találmány szerinti eljáráshoz minden porózus test alkalmazható, amelyben a pórus^sugár 0.5 mm-nél nem nagyobb, így pl. szilikagél, égetett agyag, kispórusú koksz, (ko­vácskoksz) porózus porcelán, kerámiai anyagok és így tovább. A porózus testeket addig itatjuk át vízzel, míg teljesen teleszívták magukat és az­után, egy szitán vagy más megfelelő alátéten le­csepegtetjük. Az abszorpciós kapacitás a porózus test fajtájá­tól és a pórus-sugarak nagyságától függően kü­lönböző gázokra más és más, úgy, hogy az egyes gázokra vonatkozó abszorpciós sorokat állíthatunk fel. A legnagyobb abszorpció elő-kísérletekkel könnyen megállapítható. Ammóniagázra vonatko­zóan pl. a kapacitás-sorrend a következő: szilika­gél, agyag, kovács-koksz csökkenően; ugyanez a sor kén -kéndioxidra vonatkozóan emelkedő. Ez azt jelenti, hogy az ammóniagázt a nedves szili­kagél, míg a kéndioxidot a nedves kovács-koksz , köti meg legjobban. Az abszorbeált gázokat vagy gőzöket a testek vizes öblítésével távolítjuk el, ami annyit jelent, hogy a szűrőt, illetőleg a szűrő-oszlopokat vizes ellenáramú öblítéssel regeneráljuk. A szilikagél pl. a találmány szerinti eljárásban kétszerannyi ammóniát köt meg, mint a száraz gél. Kéndioxid oldékonysága nedves szilikagélen pl. négyszerese, nedves kovács-kokszon pedig tíz­szerese a közönséges vízibenvaló oldékonyiságnak. A találmány szerinti eljárás nagyipari alkalma­zásában lehetőség nyílik arra, hogy egy szűrő­teleppel folyamatosan dolgozzunk. Szűrő-oszlop sorozatot állítunk be, amelyeket folyamatosan egymás után kimerülésig a gázokkal vagy gőzök­kel megtoltunk és ugyanebben a sorrendben el­lenárammal öblítjük és lecsepegni hagyjuk. Az öblítővíz telítettségéig többször felhasználható, minek során célszerűnek látszik, hogy nagyobb ' vízmennyiségekkel öblítsünk. 1. példa: 640 ml = 520 g szilikagélt szűrőoszlopba vi­szünk és vízzel félóra hosszat kezelünk. Ezután lecsepegtetjük. A víz felvétel 90 g = 90 ml. A szűrőoszlopon telítettségig ammóniagázt vezetünk át. Kb. 30 1 vízzel való ellenáramú öblítés után az öblítő vízben titrálással 64 g ammónia jelen­léte állapítható meg. Ha az ammóniagázt száraz szilikagél felett ve­zetjük, azonos gél-mennyiség mellett azonos mennyiségű öblítő vízben csak 30 g gáz található. Az ammónia vízben való oldékonysága 0,5 g/ml, a találmány szerint 0,7105 g NH3/11Ú víz oldódik. 2. példa: Porózus agyagtányért darabokra törünk és a " darabokat szűrőoszlopba visszük. 450 g ilyen cse-

Next

/
Thumbnails
Contents