148679. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szárított táptalajok készítésére

Megjelent: 1961. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.679. SZÁM 30. h. 14. OSZTÁLY — TI - 96. ALAPSZÁM Eljárás szárított táptalajok készítésére Feltaláló: dr. Thiry Lajos, orvos-alezredes, Budapest A bejelentés napja: 1960. március 5. A járványok elleni polgári és katonai védelem céljaira és több más célra is a kórokozó baktéri­umok laboratóriumi vizsgálata szükséges, amihez a baktériumokat táptalajon keil tenyészteni. Mi­vel azonban háborús körülményeik, elérni csapá­sok, vagy más rendkívüli események sok esetben lehetetlenné teszik a szükséges nagymennyiségű friss táptalaj beszerzését ill. 'előállítását, szárított (más néven porított) táptalajokat kell készíteni és készletben tartani. Ezek a szárított táptalajok egyöntetű minőségűek, állandóak, könnyen tarta­lékolhatok és felhasználásuk könnyű, mert egy kevés víz hozzáadásával használatra kész tápta­lajokká alakíthatók. Egyes esetekben táptalaj­alapanyagokat is forgalomba hoznak poralakban, de ezek az anyagok nem tartoznak a szárított vagy porított táptalaj fogalma alá. Az alapanyagok külön-külön való előállításá­val Kuczinszlky, Ferner, valamint hazánkban Bag­di és Dinka kísérleteztek. Ez az eljárás azonban nehézkes volta, továbbá az anyagok nem állandó (inkonstans) volta miatt nem megfelelő és így ezt az eljárást nem valósították meg. A szárított táptalajoknak a gyakorlatban igen nagy fontossága van, mégis a rájuk vonatkozó szakirodalom asak kevés adatot tartalmaz. Az ed­dik ismeretessé vált készítési eljárások a mégis meglevő szakirodalom és egyéb adatok alapján két csoportra oszthatók: 1. A Doerr és Frost által javasolt „en masse" szárítást, amelynél a táptalajt frissen a szokásos eljárásoknak megfelelően elkészítik és ilyen kész állapotban „en masse' beszárítják. Előnye, hogy a szükséges kötődések, komplexek, stb. még szá­rítás előtt létrejönnek és az anyag eléggé stabil, de hátránya az eljárásnak, hogy igen nagy be­fektetést és gépi felkészültséget igényel tehát túl­zottan költséges. 2. Az úgynevezett „kiszereléses" porítás, mely­nek lényege, hogy az alapanyagokat előzetes tit­rálás után, kereskedelmi állapotukban megőríik és azután homogenizálják. Ez a keverék csak ak­kor lesz táptalajjá, amikor felihasználás előtt fel­oldják és így természetes, hogy a létrejövő reak­ciók nem állandóak és nem azonosak a friss táp­talajokéval. A kívánt komplexek és kötődések tehát ennél az eljárásnál nem jöhetnek létre és így a baktériumok reakciói nyomán nem kelet­keznek a kívánt, látható (biokémiai reakciók. Ismeretesek végül a „konzerv" táptalajok, ame­lyeknél friss, szárítás nélküli táptalajt eredeti nedvesség-tartalommal, megfelelően csomagolva tartósítanak, de ezek nehezen kezelhetők, nem eléggé tartósak és így használatuk a friss tápta­lajokkal szemben előnyt nem jelent; ezek tehát rendkívüli körülmények között nem is használ­hatók. A jelen találmány lehetővé teszi a porított táp­talajok előállítását a fenti hibák és nehézségek kiküszöbölésével és olyképp, hogy az eljárás min­denben megfelel a nagybani gyártás feltételei­nek. Több évig tartó kísérletezés és kutatómunka árán ugyanis sikerült megállapítani, hogy a táp­talajok anyagának csak kis része, 1—7%-a hőér­zékeny vagy a ventilláció hatására könnyen oxi­dálódó, a többi nem, ha tehát az anyagot feloszt­juk a fentiek szerint érzékeny és nem érzékeny részekre, akkor csak néhány százaléknyi mennyi­séget kell kíméletesen 'kezelni (beszárítani), a többi rész szárítása tetszésszerinti módon eszkö­zölhető. A találmány első része tehát az, hogy a szárítandó anyagot két részre, egy hőérzékeny és egy nem hőérzékeny részre osztjuk és a két részt külön, tehát frakcionálva szárítjuk, ill. szárí­tás nélkül használjuk fel. A nem érzékeny részt a titrálásoknak megfelelő mennyiségben, résziben szilárd állapotban megőröljük, részben — ha szük­séges — oldatba visszük és azután hőbehatással, levegő fúvatásával, vagy vákuumban, tehát bármi­nő megfelelő eljárással szárítjuk, majd pedig megőröljük. Ha tehát a nem érzékeny anyagokat részben szárazon, részben oldatban dolgoztuk fel, két anyagmennyiséget kapunk, amelyeket golyós­malomban vagy másként összekeverünk. Az ér­zékeny anyagokat szintén részben szilárd halmaz­állapotban, részben oldatban kezeljük és a szilárd részeket megőröljük, hogy azután a többi — nem hőérzékeny — frakciókhoz keverhessük, az oldat­ra nézve pedig a találmány értelmében két lehető­ség van: A hőre és oxidálásra érzékeny ill. könnyen bomló anyagokból (ilyenek pl. az indikátorok,

Next

/
Thumbnails
Contents