148673. lajstromszámú szabadalom • Berendezés automatikus bőrleemelésre

Megjelent: 1961'. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.673. SZÁM 28. b. 12—19. OSZTÁLY — SO—674. ALAPSZÁM •— Berendezés automatikus bőrleemelésre Feltalálók: Somlai József, Horváth M. László gépészek 40—40% és Vermes László vegyész 20%, mindannyian Budapesten A bejelentés napja: 1959. november 3. Ismeretes, hogy az állati bőrök felületére a bőr­gyártás különböző fázisaiban folyadékokat visz­nek. Ez a felvitel általában futószalagon történik, ahol a bőrök kiterítve fekszenek. A folyadékok­kal kezelt bőröket azután leszárítják. Ha a fel­vitt folyadék mennyisége kicsi (pl. szórásnál) úgy a fekvő bőrök ugyancsak fekvő állapotban egy szárító alagútba kerülnek, ahol rövid idő -alatt leszáradnak. Ha azonban a felvitt folyadék na­gyobb mennyiségű (pl. kenésnél), a szárítás csak úgy oldható meg — a gyakorlatban elfogadható helyigénnyel — ha a kiterített bőröket rúdon át­fektetve, félbenhajtva rakják a szárítóba. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy a bőröket a fu­tószalagról kézzel, rúdra szedik és a rúdon levő bőröket szárító alagútba vagy kamrába teszik. A bőrgyártás más műveleteinél is gyakran elő­fordul, hogy a futószalagon kiterítve haladó bő­röket félbenhajtva rúdra kell szedni, amit szin­tén kézzel végeznek. A találmány szerinti berendezés egyrészt a fu­tószalagon kiterítve haladó bőröknek automatikus rúdraszedését oldja .meg, másrészt alkalmas arra,, hogy a rúdra szedett bőröket más berendezésre (pl. szállító szalagra) rakja. A futószalagon hala­dó bőrök a szalag végén érnek el a találmány szerinti leemelő automatához. Az automata le­szedő hengere a bőrt — a haladási irányra me­rőleges, szabad vagy csapóajtóval ellátott keskeny keresztnyílás fölött —• egy szállítószalagra vagy hengersorra tolja. Akkor, amikor a bőr kb. fele­ző vonalában van a keresztnyílás fölött, egy eme­lő szerkezettel rudat húzunk át a nyíláson úgy, hogy a bőrök a rúdon félbehajolva fennakadja­nak. Az így rúdra szedett bőrt azután az emelő­szerkezet más, általunk kívánt pályára rakja. Azt, hogy az emelő szerkezet a rudat akkor emelje, amikor a bőr felezővonalában van a nyí­lás fölött, többféleképpen oldhatjuk meg. Eljár­hatunk úgy, bogy a keresztnyílástól fél bőrhossz távolságra könnyen elmozdítható ütközőket he­lyezünk el a bőr útjába. Az ütközőhöz érő bőr azután az ütköző elmozdításával bekapcsolja az emelő szerkezet elektromotorját. A találmány szerinti berendezés működését a következő példával szemléltetjük: A bőröknek kenőszalagról való automatikus leszedése és szárítóba rakása. A kenőszalagon haladó bőröket — az oldalné­zeti rajz szerint — az —1—, —3— hengerek se­gítségével egy olyan pályára visszük, ahol a —2— és —3— hengerek között —5— csapóajtó van. Az —1—, —2— és —4— hengerek köré pe­dig egy mozgó végtelenített szállító szalagot he­lyezünk el. Az —1— hengernél teljes hosszban — a bőr nagyságától függő osztásban — könnyen elmozdítható ütközők vannak (a rajzon nincs fel­tüntetve). A szalagon odaérkező bőr hatására az ütközők elmozdulnak és egy elektromotort hoz­nak működésbe. Az elektromotor megfelelő átté­tellel forgásba hozza a végtelenített görgős lán­cot. A görgős láncra tengelyében könnyen elfor­duló rúdtartó horog van felerősítve. A horog a rudat a rúdtárolóból felszedi, majd a csapóajtón áttolva a bőrt a szállító szalagról leemeli és meg­felelő pályán egy szárító alagútba helyezi. A szá­rító alagútban görgős láncon levő horgok viszik tovább a rudakat, illetve a bőrt. A szárító végén a bőrt kézzel leszedik, a rudak pedig a szárító aljában elhelyezett szalagon visszakerülnek az automata rúd tárolójába. Miután az —1— hengernek a —2— hengertől való távolsága a —4— henger feszítésével szabá­lyozható, biztosítani tudjuk, hogy a bőrök a hossz­ban való erős ingadozás dacára megközelítőleg a felezővonalukban félbehajtva kerüljenek a rúd­ra. A bőrhosszban való erős ingadozás csak kü­lönböző gyártási tételeknél jelentkezik, egy gyár­tási tételen belül a hosszingadozás nem jelentős.. Ha tehát az —1— hengernek, illetve az ott elhe­lyezett ütközőknek a csapóajtóval való távolsá­gát a tétel átlagos félbőrhosszának megfelelő tá­volságra beállítjuk, úgy egy-egy gyártási tétel minden darabja további szabályozás nélkül, au­tomatikusan leemelhető és szárítóba rakható. Szabadalmi igénypont: Berendezés vízszintes vagy ferde helyzetben ki­terített hozzávezető futószalagon, pl.: kenőszala-

Next

/
Thumbnails
Contents