148659. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa-fenil-alfa-piperidil-(2)-ecetsavas metilészter racemát izomerizációjára

Megjelent: 1961. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.659. SZÁM 12. o. 19—22 OSZTÁLY — Rí—202. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás ft -fenil-<*-piperidil-(2)-ecetsavas m etilészter racemát izomerizációjára Richter Gedeon Vegyészeti Gyár B. T., Budapest Feltalálók: Weisz Imre kutató vegyész, Szeged, Dudás Antal kutató vegyész, Budapest, dr. Thiele Kurt kutató vegyész, Budapest A bejelentés napja: 1959. október 8. Az L. Panizzon [Helv. Chím. Acta 27, 1748 (1944)] által először előállított, értékes gyógyászati hatá­sokat mutató a-fenil-«-piperidil-(2)-ecefeavas me­tilészter, amint ez a vegyület alábbi szerkezeti képletéből is látható, .CH2 — CH 2 . H H O CH, XC — C — C — O — CH-, NCH 2 —NBT CaHr, két aszimmetriás szénatomot tartalmaz. Ennek megfelelően két racemát ja is létezik; a vegyület ismert módon történő szintézise során mind a két racemát együtt keletkezik. Ezek közül azonban. gyógyászatilag csak az egyik hatásos, ezt a hatá­sos sztereoizomér racemátot az irodalom B-race­mát megjelöléssel, ennek a racemátnak az optikai antipodjait pedig" Bi optikai izomer ill. B2 opti­kai izomer néven említi. A számottevő gyógyá­szati hatást nem mutató racemát az A-racemát. Ennek optikai aníipodjai Ai ill. A2 optikai izo­mer megjelöléssel szerepelnek az irodalomban. Az A-racemát gyógyászatilag értéktelen voltára való tekintettel nagy gyakorlati fontosságuk van az olyan eljárásiaknak, amelyekkel az A-racemát B-racemáttá alakítható át. Az 1,119.228 sz. francia, 788.226 sz. angol és 2,838.519 sz. amerikai szabadalmak ismertetik ezeknek a vegyületeknek az izomerizációját, amellyel a gyógyászatilag aktív komponenshez lehet jutni. Módszerük lényege egy lúgos kezelés. A lúgos izomerizációt a közölt módszerek szerint végezve az észterből előbb mindig az izomer sav keletkezik, amit aztán utólagos észterezéssel le­het gyógyászatilag értékes komponenssé alakíta­ni. Kísérleteink során azt találtuk, hogy ha az izomerizációt nátriummetiláttal az előbb megadott körülmények között végezzük, akkor a racem ke­verékből a kívánt hatékony észtert közvetlenül megkapjuk. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kivitele oly módon történik, hogy az említett szintézis so­rán kapott a-feníl-«-piperidil-(2)-ecetsavasmetil­észter sósavas sóját nátriummetilát metano­los oldatával forraljuk. A metanolos oldat száraz maradékából oldószeres kivonatolással különítjük el az izomerizáit terméket. Sav segítségével pedig átalakítjuk gyógyászatilag hatékony izomer racem M-fenil-«-pipe'rídil-(2)-ecetisavasmetilészter sójává, melyet így nagy tisztaságban kapunk. A találmány szerinti eljárás előnye az ismertek­kel szemben az, hogy az észterből nem keletkezik a megfelelő sav alkáli sója, melyet aztán észtere­zéssel kell ismét a kívánt vegyületté alakítani. A találmány részleteinek ismertetésére az alábbi kiviteli példát közöljük: 1. példa: 1 gramm nátriumot oldunk 20 ml abs. metanol­ban. Hozzáadunk 1 gramm «-fenil-»-piperidil-(2)­-ecetsavasmetilésziter. HCl-t (racemát elegy) és visszaíolyáson forraljuk 5 órán át. Utána 30 mm­en vízfürdőn bepároljuk, a metanolmentes mara­dékot 20 ml vízben oldjuk, 2x10 ml éterrel ext­raháljuk. Az éteres oldatot izzított nátriurnszul­fáton való szárítás után sósavgázzal megsavanyít­juk. A kivált kristályos anyagot abs. alkoholból átkristályosítjuk. Az így nyert izomer racem a -fe­nil-»-pipe:ridil-(2)-ecetsavmet, ilészter hidroklorid op.-ja: 214—215 C°. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás az «-fenil-«-piperidil-(2)— ecetsavas­metilészter gyógyászatilag nem hatásos A race­mátjának a gyógyászatilag hatásos B racemáttá történő izomerizálására, azzal jellemezve, hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents