148591. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acélbetétes vasöntvények előállítására

ő Megjelent: 1961. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.591. SZÄM 18.'b. OSZTÁLY —DE —327. ALAPSZÁM Eljárás acélbetétes vasöntvények előállítására Feltalálók: Dékány István, Romét Jenő, Tüzes László gépészmérnökök, Budapest A bejelentés napja: 1959. szeptember 30 Az öntött vas felhasználása a technikai életben oly mértékű, hogy öntvények terén egyetlen más fém sem éri el még csak megközelítően sem ezt a szintet. Ennek nagyrészt az az oka, hogy előál­lítása viszonylag olcsó és egyes fizikai tulajdon­ságai igen kedvezőek. Bár szilárdsága messze nem éri el az acél szilárdságát, de csúszótulajdonsága, rezgéscsillapító készsége és jó önthetősége kipó­tolja ezeket a hiányosságait és így alkalmassá te­szi, főleg a gépek gerincét alkotó vázak, kereteik, alapok, stb. elkészítésére. Ezeket az alkatrészeket az öntött vas kedvezőt­len húzó- és hajlító szilárdsága folytán rendsze­rint vastagfalúaknak és tekintélyes súlyúaknak kell kiképezni. Ugyanolyan szilárdságú acél konst­rukció hegesztett eljárással készítve lényegesen könnyebb és merevebb, viszont nem rendelkezik az öntöttvas jó rezgéscsillapító tulajdonságával és j ó csúszó-tulajdonságával. Az ideális megoldás az volna, ha olyan eljárás volna birtokunkban, mellyel megtartva az öntött vas kiváló csillapító készségét és csúszó-tulajdon­ságát, továbbá könnyű forgácsolhatóságát és ön­tési tulajdonságait, ugyanakkor olyan mechanikai szilárdságú tulajdonságokkal rendelkezne, mint az acél. Ezt a problémát anyagon belül megoldani nem lehet. A találmány lényege, hogy az önteni kívánt géprész alakjával és a mechanikai terhelésének nagyságrendjével és fő irányaival megegyezően nagyszilárdságú vázszerkezetet készítünk acélból, majd az alkatrész végleges alakját képviselő ön­tőformába helyezve a vázszerkezet közeit ötvö­zött, vagy ötvözetlen öntöttvassal kiontjuk és így megkapjuk a géprész kívánt végleges alakját. Az ily módon elkészített alkatrész fő előnye az, hogy az alkatrészen belül fellépő nyomófeszültsé­geket az ezt kiválóan bíró öntött vas, a húzó- és hajlító feszültségeket pedig az erre a célra szintén kiválóan alkalmas acél vázszerkezet veszi fel. így az alkatrész súlya, a tömör és tisztán öntött vas­ból készült azonos alkatrészhez képest lényegesen lecsökken, szilárdsági tulajdonságai pedig a tiszta öntött vasénál lényegesen kedvezőbbé válik. A találmányt egy kiviteli példa kapcsán részle­tesebben az alábbiakban ismertetjük: A rajz 1. ábrája egy forgattyúkart hosszmet­szetben, a 2. ábra pedig az 1. ábrát oldalnézetben szemlélteti. A találmány szerinti eljárás lényegében hason­lít a vasbeton szerkezetek előállítási technológiá­jához. A betonnak tudvalevően kedvezőtlen sza­kító- és hajlítószilárdságát, továbbá kedvezőtlen nyúlását a kérdéses tárgy előállításakor belső tartóvázként szereplő acélbetétekkel befolyásol­juk oly irányban, hogy az ilyen acél megerősítés­sel rendelkező és betonnal kész formára kiöntött tárgy szilárdsági tulajdonságai messze felülmúl­ják a tisztán betonból készültét. Az acélbetétes vasöntvény lényegében ugyan­így készül. Például: A kívánt alkatrész közelítő alakját a. b. betétetekéi létrehozzuk olyképpen, hogy a betétként szereplő nagyszilárdságú acél­részek az öntvényben fellépő és az öntött vas tu­lajdonságait meghaladó terhelések irányában azo­kat felvegyék és így az öntött vasat tehermente­sítsék. E belső a. b. acélszerkezet létrehozása után — hasonlóan a vasbetonhoz — az acélszerkezet közeit c. folyékony öntött vassal kitöltjük és a darabot a forma szerinti végleges alakra hozzuk. Ilyképpen az öntött vas jó öntési, csillapítási és csúszótulajdonságait megtartva annak kedvezőt­len szilárdsági értékeit (húzás, hajlítás, nyúlás) az alkalmazott a. b. acélbetéttel kompenzáljuk. Ily módon az eddigi alkatrészek megfelelő vázszer­kezet elkészítésével lényegesen vékonyabb falak­kal és könnyebb súlyban készülhetnek. Fokozza az eljárás jelentőségét és minőségét, hogy a c. öntött vas és az a. b. acélbetét között kohéziós és adhéziós kapcsolat is létrejön és így mintegy eggyé­forva kölcsönzi a kész darab kiváló tulajdonsága­it. A nagyméretű, illetőleg fokozottabb minőségi követelményekre gyártott öntött vas alkatrészek­nél szokásos izzítási, mestersegas öregítési vagy nemesítési hőkezeléssel, illetőleg e hőkezelési el­járásnak az acélbetétes vasöntvény esetében a célnak megfelelő megváltoztatásával elérhető, hogy e hőkezelési eljárással egyidőben az ötvöző anyagok a két szerkezeti elem (váz és öntött vas) egymás ötvöző anyagait kölcsönösen kicserélje és így a kötési határréteg szilárdsága az öntésnél létrejött szilárdság fölé növelhető.

Next

/
Thumbnails
Contents