148579. lajstromszámú szabadalom • Biztosító szeleprendszer akkumulátorokhoz

2 148.579 összehegesztett, tehát merev széleire támaszkod­nak. Ha az elem belsejében a megengedettnél na­gyobb túlnyomás lép fel a —3—• membránfedél az 1. ábrán szaggatott vonallal rajzolt módon de­formálódik, az —5—• tömítő gurnitárcsa által eddig biztosított tömítés megszűnik, így a túlnyomás a kelekező résen kiegyenlítődik. Az 1. ábra szerinti kivitelnél a két vagy több­ágú —10— rugalmas alátét biztosítja, hogy a sze­leprendszer működése közben a —2— póluskive­zető ne mozdulhasson felfelé a —3—• membrán­fedél deformálódásakor a túlnyomás hatására, és így a szeleprendszer működése zavartalan legyen. A szeleprendszer működése közben a —13— közszigetelő műanyag szövetbe felszívott lúgelekt­rolitból esetleg kiszivárgó cseppeket a két fedél között elhelyezett —14— papírvatta teljes mennyi­ségben felszívja, így a lúg a környezetbe nem ke­rülhet ki. Amikor a megengedettnél nagyobb túlnyomást előidéző ok, pl. az előírtnál magasabb töltőáram alkalmazása, megszűnik, és a túlnyomás az elem- _ ben a megengedett értékre száll, a szeleprendszer ismét becsuk, mivel a —3—• membránfedél rugal­masságánál fogva eredeti helyzetét veszi fel, így közötte és a —2— póluskivezető között ismét hely­reáll a légmentes tömítés. Az elem ezután kifo­gástalanul továbbműködik anélkül, hogy bármifé­le alkatrész cseréjére szükség lenne. Az elem fel­építése a többi alkatrész szempontjából a szoká­sos. A —2— póluskivezető elmozdulása a \ szelep­rendszer működése közben a 4. ábra szerinti ki­viteli alaknál pl. úgyis megakadályozható, hogy a szigetelő anyagból készülő —7— külső lezáró fedél —3— kör alakú nyílása is menetes, és így merev kapcsolat létesül a —2— póluskivezető —6— menetes csapjával. Ha most a —7— külső lezáró fedelet a —12—• elemtokhoz rögzítjük pl. az ábra szerinti kivitelnél peremezéssel, a szelep­rendszer működése akadálytalan. Szabadalmi igénypontok: 1. Biztosító szeleprendszer légmentesen lezárt akkumulátorokhoz azzal jellemezve, hogy az elem elmozdulás ellen rögzített pozitív póluskivezetője (2) szigetelve és tömítve illeszkedik az elemtokhoz (12) tömítetten csatlakoztatott, célszerűen hegesz­tett rugalmas membránfedél (3) közepén kialakí­tott kivezető nyílásba (4), mimellett a membrán­fedél (3) kiképzése vagy elhelyezése révén a membránfedél (3) és az elem tokhoz (12) mereven kapcsolt nem rugalmas szigetelő anyagból készült külső lezárófedél (7) között a kiszivárgó elektro­lit felfogására alkalmas tér keletkezik. 2. Az 1. igénypont szerint ^biztosító szeleprend­szer kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a pozi­tív póluskivezetőnek (2) az akkumulátorba nyúló vége s a rugalmas mernbráinfedél (3) középső nyí­lását (4) övező része felfelé szűkülő kúpos kialakí­tású. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti biztosító szelep­rendszer kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a pozitív póluskivezetővel (2) mereven összekapcsolt két vagy több ágat tartalmazó rugalmas alátéttel (10) rendelkezik, melynek szigetelő anyaggal be­vont ágai alulról a membránfedélnek (3) az elem­tokkal (12) összehegesztett szélére támaszkodnak. 4. 1. és 2. igénypont szerinti biztosító szelep­rendszer kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a pozitív póluskivezető (2) menettel kapcsolódik az elemtokhoz (12) mereven rögzített, célszerűen pe­remezett külső lezáró fedélhez (7). 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója 613092. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents