148562. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a kilehelt levegőben tartalmazott széndioxidmennyiség mérésére

Megjelent: 1961. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.562. SZÄM 30. a. 1-7. OSZTÁLY — VU—37. ALAPSZÁM Berendezés a kilehelt levegőben tartalmazott széndioxidmennyiség mérésére. Vyzkunny a zkusebni letecky ustav, Letnany Prága mellett (Csehszlovákia) Feltalálók: Dubsky Borivoj, mérnök, Prága, Straka Oldrich, mérnök Prága, MUDr Felkel Hubert, Prága, MUDr Feuereisel Rudolf, Prága A bejelentés napja: 1959. november 4. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1958. november 6. A találmány tárgya a kilehelt levegőben tartal­mazott széndioxid-mennyiség mérésére szolgáló berendezés, amely előnyösen alkalmazható elektro­mágneses, nyílt levegőáramkörrel működő spirog­rafokhoz, azoknak kiegészítéseképp, A kilehelt levegőben levő széndioxid meghatá­rozására azseddig ismert berendezések a fűtődrót­módszert alkalmazták. A fűtődrót különálló kam­rában van elhelyezve és azt a levegő és széndi­oxid keveréke hűti. A széndioxid jelentős meleg­vezetőképessége folytán ez a fűtődrót annál in­kább lehűl, minél nagyobb a levegőben foglalt széndioxid mennyisége. A fűtődrót villamos el­lenállása a drótlehűlés nagysága és így a levegő­ben foglalt széndioxid mennyisége szerint válto­zik. Ezt a drótot azután ellenálláshídba kapcsol­ják és vele együtt egy másik, azonos hosszúságú és azonos módon fűtött drótot, amely széndioxid­mentes levegővel töltött kamrában van elhelyezve. Az eddig használt berendezéseknél kis levegőmin­ta-mennyiséget visznek be átfolyóan a mérőkam­ra terébe. A bevezetés folyamatának nagyon las­súnak kell lennie, hogy a fűtődrót ne hűljön le a levegőminta átáramlási sebessége következtében ós ennek megfelelően ne adódjanak hamis mérési eredmények. Így azután a kamrában fennálló álla­potok stabilizálása és ennek megfelelően a mérés hosszadalmas lefolyású, ami azt jelenti, hogy any­nyi időt vesz a stabilizálás igénybe, hogy ezalatt a kilehelt levegőben levő széndioxidnak százalé­kos aránya megváltozhatok ahhoz az állapothoz képest, amelynél a mérés kezdetét vette. A találmány szerinti, a kilehelt levegőben levő széndioxidmennyiség mérésére szolgáló berende­zés lényege az, hogy a mérő- és kiegyenlítőkamra elé különálló elosztókamra kerül, amely szeleppel van ellátva. A szelep egyik állásában átereszti a levegőt a mérő- és kiegyenlítőkamrába és a másik állásában lezárja mindkét kamrát és kiengedi a levegőmintát közvetlenül a szabad levegőbe. A mérés tehát szakaszos lefolyású. A két kamra töl­tése alatt a mérőszerkezet ki van kapcsolva és csak a kamráknak elzárása után kerül bekapcso­lásra abból a célból, hogy a mérőkamrában levő széndioxid mennyiségét lemérje. Minthogy az ilyen módon lefolytatott betöltés és a tulajdonkép­peni mérés aránylag rövid idő alatt (kb. tíz: má­sodperc alatt) elvégezhető, rendszerint nem kerül­het sor hibás mérési eredmények megállapítására. A rajz az egész berendezésnek a találmány sze^ rinti egyik kiviteli példáját tünteti fel. Az 1. áb­ra bemutatja a kamrát és annak kapcsolását met­szetben a betöltés időpontjában, a 2. ábra pedig a szelepállást zárt mérő- és kiegyenlítőkamra ese­tén ugyancsak metszetben. A 17 és 32 fűtődrótok a 20 mérőkamra és a 19 kiegyenlítőkamra belsejében vannak kifeszítve. Mindkét kamra jó hővezető anyagból készült test üregeként van kiképezve és csatornák útján van a 21 és 29 terekkel összekötve. Ezekben a terek­ben a szilikagéllel töltött 16 és 31 zacskók vannak elhelyezve. Ezek a 21 és 29 terek csatornák útján a 18 és 28 elosztókamrákkal kapcsolódnak, amely utóbbiakban a 15 és 30 szelepek eltolhatóan van­nak felszerelve. A 19 kiegyenlítőkamra és a mé­rőkamra terét a 10 és 11 tömlők csatolják a 22 nyomásjelző 8 kiegyenlítőteréhez. Ezt a 8 kiegyen­lítőteret az 5 tömlő a 2 anemometrikus csőnek a sztatikus nyomás felvételére szolgáló 25 nyíláshoz csatlakoztatja. Az anemometrikus cső az 1 mérő­cső köpenyének belsejében ez utóbbival egyten­gelyűén van elhelyezve. Az 1 mérőcső köpenyén kerül elhelyezésre annak elülső részén a 24 száj­rész. Az anemometrikus 2 cső elülső, a kilehelt levegő teljes nyomását, tehát az A irányban áram­ló levegő teljes nyomását lemérő 25 nyílását a 4 tömlő a 22 nyomásjelző 7 alsó terével köti össze. Ennek a 7 térnek felső lezárása 23 membránként van kiképezve, továbbá ezt a teret a 14 tömlő csatlakoztatja a 21 téren át a 20 mérőkamrával

Next

/
Thumbnails
Contents