148495. lajstromszámú szabadalom • Injektor-cölöp

Megjelent: 1961. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.495. SZÁM 84. c. OSZTÁLY — FO—324. ALAPSZÁM Injektor — cölöp. Földes Ferenc oki. mérnök, Budapest, Regele Zoltán oki. mérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. április 2. A cölöpök alkalmazási területe a mélyalapozá­sok azon esete, amikor is a létesítmény terhét mélyenfekvő, teherbíró altalajra kívánjuk átadni. A cölöp teherbírását elsősorban a csúcsellenállás szabja meg. A fúrt cölöpöknél lehetőség van a csúcsellenállás jelentékeny megnövelésére azáltal, hogy a cölöp alsó végén megfelelő eljárással ki­szélesítést állítunk elő. Az előregyártott vert cölö­pöknél azonban erre eddig lehetőség nem volt. A nagyobb terhelést bíró, kiszélesedő talppal ki­alakítható fúrt cölöp költsége viszont lényegesen meghaladja a vert cölöp költségeit, kivitele hosz­szabb időt és jelentősen nagyobb gépi felszerelést igényel. A találmány olyan előregyártott vasbeton cölöp, melynek hossztengelyében alsó végén elágazással kiképzett és a cölöp csúcsnál vasdugóval lezárt cső van; a cölöp leverése és a dugó kiütése után a cső­rendszeren keresztül a talajba szilárdító anyagot sajtolva, a cölöpcsúcs alatt egyszerű eszközökkel, jelentéktelen többletköltséggel, komplikált gépi berendezés nélkül szilárd talajtömb állítható elő, miáltal a csúcsellenállás nagymértékben megnő, s így a cölöp lényegesen nagyobb terhek hordá­sára válik alkalmassá. Az előregyártott cölöpbe (1. ábra, 1), teljes hosz­szában, centrikusán elhelyezve egy 1—2"-os gáz­csövet (injektálóesövet) betonozunk be (2). A cö­löpsaruban (2. ábra) az injektálóesövet három, vagy négyágú elágazással képezzük ki (3), alsó vé­gét a csúcsnál vasdugóval zárjuk el, (4). Az ily módon beépített injektálócsőrendszer nem érinti a cölöp normális vasalását, sőt maga is vasalásként szerepel. Az injektor-cölöp leverése a teherbíró rétegig (5) a közönséges cölöpökével teljesen azo­nos módon hajtható végre, különleges előírásra szükség nincs. Leverés után a cső alsó végét el­záró vasdugót (4) felülről kiütjük ós a csövön ke­resztül végrehajtjuk a cölöpcsúcs alatti talajtömb ki injektálását (6). Az injektálás a talaj nemétől függően bármely talajszilárdítási eljárással (ce­ment, vagy vízüveg alapanyagú eljárások) elvé­gezhető. Az injektálás után a besajtolócső beton­nal kitöltendő. Az eljárással kialakítható szilárdí­tott tömb (6) nagysága az adott körülményektől függ; szemcsés talajban kb. 1 m3 -es tömböt lehet elérni egy-egy cölöp alatt. így adott esetben elér­hető, hogy csoportban elhelyezett cölöpök alatt tömblapot, sarokban elhelyezett cölöpök alatt pedig sávalapot lehet az eljárás segítségével kiala­kítani. Ezzel a cölöpcsúcsok síkjában az igénybe­vétel annyira lecsökkenthető, hogy lehetővé válik rosszabb teherbíró talajokon is alapozni. Szabadalmi igénypont: Előregyártott, a csúcs környezetének injektálá­sára alkalmas cölöp azzal jellemezve, hogy hossz­tengelyében átfutó cső (2) van, a cölöpsaruban ol­dalirányú elágazással (3) és a csúcsnál kiüthető dugóval (4). 1 rajz A kiadásért felei a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 611803. l'erv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents