148485. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés a talaj nedvességtartalmának és/vagy porozitásának mérésére elektromos módszerrel

Megjelent: 1961. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.485, SZÁM 42 1. 9—12. OSZTÁLY — DO—229. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ' Eljárás és berendezés a talaj nedvességtartalmának és/vagy porozitásának mérésére elektromos módszerrel MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest Feltalálók: dr. Dvoracsek Miklós tudományos munkatárs 50%, Albert Sándor kutató technikus 25%, dr. Páskády Éva szerkesztő 25%, mindhárman budapesti lakosok A bejelentés napja: 1959. május 9. A találmány tárgya eljárás és berendezés a ta­laj nedvességtartalmának és porozitásának méré­sére, elektromos módszerrel. A mezőgazdasági és kultúrmérnöki gyakorlatban a talaj nedvességtar­talmának gyors mérése régi probléma. A kérdés elektramos mérési módszerrel történő megoldásá­ra számos próbálkozás történt, ezek a kísérletek azonban nem vezettek kielégítő eredményre. Ezeknél a próbálkozásoknál a talaj elektromos vezetőképességéheik a talaj nedvességtartalmától függő változását igyekeztek meghatározni á talaj­ba helyezett elektródák között. A kérdést megolda­ni azonban nem tudták, mert a talaj elektromos vezetőképességét a talaj nedvességtartalmán kívül a talaj tömörsége, térfogatsúlya is erősen befo­lyásolja. Azonos nedvességtartalmú talaj vezető­képessége tömörebb állapotban sokkal nagyobb. Mivel pedig a talaj térfogatsúlya különösen a mezőgazdasági gyakorlatban fontos felső rétegek­ben nem állandó, meghatározása pedig nehézkes és hosszadalmas, az eddigi próbálkozások ezt a zavaró tényezőt kiküszöbölni nem tudták. Ugyanez a hiba okozta azoknak a próbálkozá­soknak a meghiúsulását is, amelyeiknél a talaj hővezetőképességének változását vették a méré­sek alapjául. Közvetett módszerek, amelyek a talajba helye­zett nedvszívó anyagból készült elektróda vezető­képességét mérik, a fent említett hibán és nehéz­kes kalibrálásukon kívül azért sem megfelelőek, mert egyrészt a hiszterízis folytán a benedvese­dési és kiszáradási folyamat görbéi egymástól erő­sen eltérnek, másrészt mert helyhezkötöttek és a talaj és mérőelektróda közötti egyensúly beállá­sához hosszú idő kell, ennélfogva gyors módszer­ként nem jöhetnek számításiba. Ezenkívül a talaj­ban csak pontszerű mérést tesznek lehetővé, ami a talaj, közismert heterogenitása következtében hátrányos. A talaj porozitásának mérésére eddig csak az a módszer ismeretes, amelynél ismert térfogatú acélhengerrel a talajból bolygatatlan szerkezetű mintát vesznek, szárítószekrényben kiszárítják és a henger űrtartalmának ismeretében megállapít­ják a talaj térfogatsúlyát, ahol térfogatsúly -= = súly/hengertérfogat és ebből az értékből fs —Ts p%= — 100 fs önmagában ismert képlet segítségével kiszámít­ják a talaj porozitását. A képletben P a talaj tö­megben levő pórusok mennyiségét jelenti %-foan, fs a talaj fajsúlya, (átlagosan 2,65), Ts pedig a talaj térfogatsúlya. A porozitásuak fenti eljárás­sal . való mérése rendkívül hosszadalmas, ezenkí­vül laboratóriumi felszerelést igényel és csak ne­hézkesen végezhető el, tehát mindennapi gyakor­lati mérések számára nem használható. A találmány célja olyan nedvességtartalom és porozitásmérő módszer kialakítása, amely a fenti hátrányokat kiküszöböli és gyorsan, könnyen vé­gezhető el, nagyobb talaj szelvényeket tud átfog­ni, tehát nem pontszerű, közvetlen és azonnal kü­lönösebb számolás nélkül szükségszerint kevésbé pontos, vagy pontosabb eredményt tud szolgáltat­ni, attól függően, hogy ez például a mezőgazdasá­gi fölhasználásban öntözés szükségességének meg­állapításánál, stb. fontos-, vagy pedig egyéb meg­határozások szempontjából nagyobb pontosságú eredményekre törekszenek, emellett olyan beren­dezéssel végezhető, amely könnyen hordozható és ezzel a mezőgazdasági gyakorlat számára nagyon értékes. Az eljárás elvi alapjai a következők: Amint már az előzőekben említettük, a talaj »nedvességtartalmát, azaz a talaj térfogategység­ben levő víz mennyiségét a súlyszázalékos ned-

Next

/
Thumbnails
Contents