148473. lajstromszámú szabadalom • Villamoshajtású légsűrítőként vagy léghajtású áramfejlesztőként használható kézi készülék

\j ÍA J if if*--? -_i; .'•••vi Megjelent: 1961. október 31. /T^-'fcf' -.••?? *'í ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.473. SZÁM 27. c. 1—6. OSZTÁLY — BA—1421. ALAPSZÁM ^ZOtGÄfcAÖ-TALALMANY Villamoshajtású légsűrítőként vagy léghajtású áramfejlesztőként használható kézi készülék Bányászati Kutató Intézet, ^Budapest/ ' ' "FéttatáloKl: Lassú Béla gépésznrérnökr"^tnfcrpes^ Halmos Károly viHantosmérnök, Budapest AHtej«len4é^-íiap^tHt96ftr-febrttár--3. A találmány kisméretű elektromos hajtású lég­sűrítőként vágy léghajtású áramfejlesztőként hasz­nálható készülék. Az ipar számos területén szükség van olyan be­rendezésre, amely aránylag kismennyisegu, az atmoszférikusnál nagyobb nyomású levegőt szol­gáltat. Ilyen művelet pl. a dukkózás, .festékszórás, stb. Az iparban és bányászatban gyakran előfor­duló követelmény, hogy műszereket, ill. berende­zéseket olyan helyen kell elektromos feszültség­gel ill. árammal ellátni, ahová valamilyen okból, — pl. bányáknál robbanásveszély elkerülése cél­jából — nem lehet áramot vezetéken keresztül vezetni, pl. világítás céljára. Az atmoszférikusnál nagyobb nyomású levegő előállítására eddig ismert berendezések kis levegő­mennyiségszükséglet esetén nem felelnek meg a követelményeknek. Az ismert légsűrítőkhöz a kompresszorokon kívül nyomáskiegyenlítő tartály is szükséges. A kompresszor és a tartály rendsze­rint a felhasználási helytől távol van elhelyezve és a tartályt hosszú csővezeték köti össze a mun­kahellyel. A csővezeték fektetése különösen akkor okoz komoly problémát, ha a felhasználási mun­kahely változó. Az ismert légsűrítő berendezések használata a kompresszor, a' nyomáskiegyenlítő tartály és a csővezeték nagy beruházási ára, to­vábbá a szükséges nagy karbantartási munka és üzembentartási energia következtében — kis le­vegőmennyiség fogyasztása esetén — nem gazda­ságos. Eddig még nem sikerült kielégítő megoldást ta­lálni arra, hogy az elektromos áramot olcsó és kis súlyú, robbanásveszélyt kizáró eszközzel közvet­lenül a munkahelyen állítsák elő. A találmány célja olyan készülék létesítése, amely kézben hordozható, kisméretű és kis súlyú, azonkívül elektromos hajtású légsűrítőként is, vagy léghajtású áramgerjesztőként is használható. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy a készülék tokjához erősített, teker­cseléssel ellátott állórésze, az állórésszel koncent­rikus, az állórésztől mindenütt légréssel elválasz­tott és az állórész körül forgó, kalickákat és ré­sükben mozgó lamellákat magábafogadó forgó­gyűrűje, az állórész és forgógyűrű középpontjától eltolt kpzéppontú belső*palástfelülettel kialakított hüvelye, továbbá a levegőt be- és kivezető lyuk­rendszere van. A rajzok a találmány egy példaképpeni kiviteli alakját szemléltetik. Az 1. ábra a találmány szerinti légsűrítő ill. áramfejlesztő hosszmetszete. A 2. ábra a találmány szerinti légsűrítő ill. áramfejlesztő I—I vonalon vett metszete. Az elektromotorral egybeépített légsűrítőkészü­lék az-l-tok belsejében van elhelyezve. Az-l-tok a kézifogantyút is magán hordó-2"záróreteszhez van erősítve. Az elektromotor tekercselése a—3-állórészben van. A-3-állórészből kinyúló—4 -csap a "2-zárótestbe benyomott-%~ hüvelybe, a 6 csap pedig az-1-tokba benyomott—7—hüvelybe helytál­lóan van befogva. Az—5 és 7—hüvelyek belsejében kiképzett vállrészekbe a—8 és 9—golyóscsapágyak külső -gyűrűi vannak benyomva, amely golyóscsap­ágyak belső gyűrűi a—10 ill. 11—zárótárcsák csősze­rű nyúlványának palástfelületére vannak ráhúzva. A-10 és 11-zárótárcsák a készülék-12- forgógyű­rűjét szorosan közrefogják és a gyűrűvel együtt forognak. A-4 és 6-csapok, továbbá a _ 10 és 11-tár­csák furatai között, légrés van. Ugyanígy légrés van a~10 és 11—tárcsák, továbbá a-3-rállórész oldal­felületei és a-3—állórész palásfelülete, ill. a forgó —12—gyűrű furata között is. Ennek következtében a -12-forgógyűrű a-10 és 11—tárcsákkal együtt a-3-állórész körül akadálytalanul forog. A motor-13— kalickái és a légsűrítő—14—lamellái a -i 2— forgógyűrűben vannak elhelyezve. A leve­gőnek készülékbe való vezetésére az összefüggő ~15-lyukrendszer, elvezetésére pedig a~16-lyukrend­szer szolgál.

Next

/
Thumbnails
Contents