148466. lajstromszámú szabadalom • Önhordó, önbeálló tengelykapcsoló

Megjelent: 1961. szeptember 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.466. SZÁM L> OSZTÁLY - Sch E—99. ALAPSZÁM önhordó, önbeálló tengelykapcsoló VEB Schwermaschinenbau Ernst Thälmann cég, Magdeburg-Buckau (Német Demokratikus Köztársaság) Feltalálók: Beinhof Lothar mérnök, Eggersdorf, Schaper Dieter mérnök, Magdeburg, Jahne Walter mérnök, Magdeburg A bejelentés napja: 1960. március 23. Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1959. szeptember 10. A találmány előnyösen kötélverőgépekhez hasz­nálatos önhordó, központosító önbeálló tengely­kapcsolóra vonatkozik. A kötélverőgépek sodrókosarának és hajtómű­vének merev összekötése a csapágyaknak ós a hajtóműalkatrészeknek nagymértékű igénybevéte­lét okozza az esetben, ha a sodirókosár megállapí­tott irányából egy kissé elmozdul. Szokásos kivi­telű mozgó tengelykapcsolót nem lehet a hajtómű és a sodrókosár közé beépíteni, minthogy ily ten­gelykapcsoló nern^ alkalmas teher felvételére. Gya­korlatban nem \j ismerünk mind ez ideig olyan központosító tengelykapcsolókítt, amelyek nagyobb terhelések átvételére alkalmasak volnának. A találmány azt tűzte ki célul, hogy olyan ten­gelykapcsolót hozzon létre, amely egyrészt lehető­vé teszi, hogy a sodrókosár az alapirányból elegen­dő mértékben ki tudjon térni, és másrészt megfe­lelő terhelést is át tudjon venni. f Ezt a feladatot a találmány szerint úgy old­jak meg, hogy a hajtómű méghajitócsapjára rög­zítetten felerősített borító-harangba a kapcsolómű karimája által körülvett önbeálló görgős csap­ágyat helyezWíiií' el és osztott biztosítógyűrű út­ján annak tengelyirányú elmozdulását megakadá­lyozzuk, /ímnak érdekében pedig, hogjr a borító­harang magával vigye a kapcsolóiműkarimát, hor­dó alakú menesztőket alikaflmazuLik. Ez utóbbiak a kapcsolóműkarimában és a harangban kialakított hornyokba vannak fektetve. A találmány által nyújtott előnyök abban áll­nak, hogy az önbeálló tengelykapcsoló lehetővé teszi, hogy a sodrókosár vagy a sodrókeret eltér­hessen irányából anélkül, hogy a hajtóműben vagy pedig a csapágyazásban ékelődések léphet­nének fel. Ez utóbbiak által előidézett csapágy-és haj tóműigénybevételek ígypii-vannak küszöböl­-v&r A találmány további előnye,, hogy a gép nyu­" * •"" ""' ' .v i-ío godtan, rezgésmentesen működik amellett, hogy teljesítményfelvétele egyenletes. Az ábra a találmányi—ge**áetetf egyik kiviteli példáját mutatja metszetben. A?*»jae«—1- s«ámrnAL~j«löifcük /a kiapcsolóműha­rangdt, nmoiy a- 2- mégha jtócsaponTelf ordulásaÉl T szemben^rögzítve van. Az—l—kaposolóműharangba __/ van betolva nagy játék meghagyásával a sodró­kosárral vagy a sodrókerettel összekötőtt-4~*kap­csolóműkarima. A— 4—kapcsolóműkarima belsejé­ben van a—2—hajtócsapra felerősítvetfa -3 -önbeálló görgős csapágy, amely tengelyirányú elmozdulás ellen az egyik oldalon a-2~haj főcsapon kiképzett váll útján, a másik oldalon pedig az-5-osztott biz­tosítóigyűrű útján van biztosítva. Ez utóbbit See­ger-gyűrű -tartja össze. A- 4—kapcsolóműkarima agyában és az -1— kapcsolómühanang belső felüle­tén a teljes kerületen egyenletesen elosztva-7-hor­nyok vannak kiképezve. Ezekbe vannak behelyez­ve a-6" hordó alakú menesztők. Ezek adják meg az-1-kaposolóműharang és a-4-kapcsolóműikariina között a forgástátvivő összeköttetést. A—6-menesz­tők hordó alakú kialakítása, valamint az, hogy ezeknek közepe a-3-önibeálló görgős csapágy gömb­középpontjával egy síkban fekszik, megakadályoz­za azt, hogy a-6-menesztők kilengőmozgás esetén a hozzájuk tartozó"7-'hornyokba ékelődhessenek. A sugár-, valamint a tengelyirányú erőket a-3 ~ önbeálló görgős csapágy veszi fel. / Szabadalmi igénypont: Önhordó és központosító önbeálló tengelykap­csoló, előnyösen kötélverőgépek részére, azzal jel­lemezve, hogy a hajtócsapra (2) elfordulással szem­ben rögzített kapesolóműbarang (1) van felerősít­ve, amelyben a sodrókósárral ill. a sodrókerettel összekötött, önbeálló görgős csapággyal (3) ellátott /U 'J-tC

Next

/
Thumbnails
Contents