148382. lajstromszámú szabadalom • Indirekt fűtésű elektromos kályha, különösen izzólámpa huzalok húzására

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.382; SZÁM 7. b. 1-13. OSZTÁLY — EE-725. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Indirekt fűtésű elektromos kályha különösen izzólámpa huzalok húzására Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T., Budapest Feltalálók: Bella János technikus, Baranyai Sándor műszerész és Nikischer László műszerész, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1959. december 24. Mint ismeretes, izzólámpák izzószálait, különö­sen a wolfram alapanyagú szálakat, többszöri húzási eljárásnak vetik alá, hogy az izzószál kí­vánt átmérőjét megkapják. Ezen méretre húzási eljárások rendszerint meleg állapotban történnek. Jóllehet ismertek oly húzóberendezések, melyek­nél az izzószállá alakítandó huzalt elektromos úton melegítik, — ilyen berendezést ír le pl. a 133.272 sz. magyar szabadalom is — ezek azonban bizo­nyos szerkesztési és kialakítási nehézségek miatt csak a nagyátmérőjű fokozatok húzásánál voltak alkalmazhatók, úgyhogy mind ez ideig a kis átmé­rőjű fokozatok húzásánál, melyek egyrészt a köz­vetlenül izzószállá való átalakítást végzik, illetve azt közvetlenül megelőzik, a világítógázzal való melegítést alkalmazzák. A világítógázzal való me­legítés azonban több okból is hátrányos. A huzal nem kap egyenletes melegítést a gázláng hőfoká­nak és a gáz mennyiségének elkerülhetetlen ingado­zásai következtében, és e miatt a huzal súlyel­oszlása nem az előírt egyenletességű, ami termé­szetesen azt jelenti, hogyha ez az egyenlőtlenség a megengedett mértéket túllépi, akkor a huzal nem használható fel izzószál gyártásának céljára. Azonkívül a gázzal való melegítés nem gazdasá­gos, mert a gázlángnak az olyan periódusokban is égnie kell, amikor éppen nem történik húzás. Továbbá a gázzal való melegítés kalorikus ha­tásfoka is sokkal rosszabb az elektromosénál, ami az elektromos fűtés gazdaságos voltát még jobban kidomborítja. Nagy hátránya továbbá a gázfűtés­nek az is, hogy vegyileg szennyezi a wolframhu­zalt és az így melegített huzal ennek következté­ben törékennyé és így spiralizálásra alkalmatlan­ná válhat. Kívánatos tehát az elektromos melegí­tés bevezetése a legkisebb huzalátmérőknél is. Űgy találtuk, hogy a kisátmérőjű huzalok elekt­romos fűtésének legfőbb akadályát a huzal kis felülete következtében fellépő rossz hőátvétele okozta. Ennek következtében, ha az eddig szoká­sos szerkezeteket, mint pl. a már említett magyar szabadalom szerint, próbálnánk erre a célra alkal­mazni olyan nehézkes és nagy áramfogyasztása melegítőkályhák jönnének létre, melyeknek üze­meltetése még a gázfűtésnél is sokkal gazdaság­talanabb volna. A már említett magyar szabada­lomban leírt berendezésben, ugyanis kettős kova­föld gyűrűbe ágyazott, a húzási eljárásnak kitett huzalt kör alakban közrefogó ellenálláshuzalok szolgálnak a fonal melegítésére, és a húzókő me­legítése egy külön berendezéssel, újabb ellenál­láshuzalok segítségével történik. Találmányunk lényege abban, áll hogy a fűtő­szál megfelelő átalakításával lehetővé tesszük az elektromos melegítést, oly módon, hogy kis hely és teljesítményfelhasználás mellett a fűtőszál ef­fektív fűtőfelületét megnöveljük, valamint a hő­sugárzási viszonyok megjavításával a fűtőteljesít­mény növelését tovább fokozzuk. Találmányunk indirekt fűtésű elektromos kály­ha, fémhuzalok, különösen villamos izzólámpák — különösen wolfram —• szálainak húzására, — előnyösen a 0,14 mm és annál kisebb átmérő­tartományban, — mely kályha egy a kerületén tengelyiránnyal párhuzamosan felhasított és ugyanilyen módon felhasított alumínium burko­lattal ellátott kerámiahengerből áll és amely az­zal van jellemezve, hogy fűtőszála hőálló fémsza­lag, melynek szélessége a vastagságának 15—40-szerese, és ezen fémszalag kerámia burkolattal van ellátva. A találmányunk szerinti fűtőszál azzal van jel­lemezve, hogy szélességének és vastagságának ará­nya 10—40-ig változik. További jellemzője találmányunknak az, hogy a kályhát képező kerámiahenger és a fűtőszál burkolata egyaránt fehér kerámiaanyag, mely a hősugarakat visszavervén a jó hőhasznosítást van hivatva biztosítani. A találmányunk szerinti fűtőszálra jellemző to­vábbá az, hagy szabadon van felfüggesztve, tel­jes hosszában csak egy légréteg veszi körül, és csak a végein van megtámasztva. Egy további jellemzője találmányunknak az,

Next

/
Thumbnails
Contents