148379. lajstromszámú szabadalom • Hangolásjelző világítóskála

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.379. SZÁM 21. g. 1—16 OSZTÁLY — EE—682. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Hangolás jelző világítóskála Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T., Budapest Feltaláló: Valkó Iván Péter mérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1959. július 6. 1. pótszabadalom a 146.787. sz. törzsszabadalomhoz A 146.787 sz. (EE—520 alapszámú) törzsszaba­dalom világítóskálával ellátott elektromos készülé­kekre, különösen rádiókészülékekre vonatkozik, amely világítóskála egy elektrolumineszcens cellá­ból és ezen cella világító felületén, célszerűen maszk segítségével kialakított jelekből áll és jel­lemezve van az elektrolumineszcens cellát váltó­feszültséggel tápláló tranzisztoros oszcillátorral. Jelen találmány a törzsezabadalom szerinti vi­lágítóskálával ellátott készülék továbbfejlesztésére vonatkozik. Találmányunknak az a lényege, hogy a világitóskálát oly módon tápláljuk váltófeszült­séggel, hogy az a bejövő jeltől függő feszültség vezérlő hatása alatt álljon, azaz hogy a skála vi­lágossága a készülékben valamely, a bejövő jel hatására keletkező feszültség függvényében vál­tozzék, így az elektrolumineszcens világítóskála egyben pl. hangolásjelző eszközként működik. Fentiek értelmében a hangolás jelző világítóskálát tápláló tranzisztoros oszcillátort pl. a készülék demoduláló fokozatában fellépő egyenfeszültséggel, vagy pl. az ezen feszültségre kapcsolt egyenáram­erősítő kimenő jelével vezéreljük. A vezérlés ön­magában ismert módon, az oszcillátor feszültségé­nek befolyásolásával történik. A találmányunk szerinti hangolásjelző világító­skála a szemlélő számára oly módon fog pl. rádió­készülékek esetében működni, hogy álloniáskere­sés közben fokozatosan kivilágosodik abban a mértékben, ahogy a készülék valamelyik állomás­ra egyre élesebben ráhangolódik és maximális fényességű lesz pontos ráhangolás esetében. Természetesen nincs akadálya annak sem, hogy a törzsszabadalom 3. igénypontja szerinti megoldás esetén képezzük ki hangolásjelzőnek a világító­skálát, mely esetben természetesen csak addig az ideig szerepel hangolásjelzőként a világítóskála, amíg azt az oszcillátorral a törzsszabadalom értel­mében tápláljuk. Ily módon az állomás keresése hang nélkül történhet meg és már egy pontosan behangolt állomás esetén kapcsolhatunk át a hang­ra, a hangolásjelző világítóskála egyidejű kikap­csolása mellett. Megjegyzendő, hogy nincs akadálya annak, hogy a tranzisztoros oszcillátor vezérlése során ne az oszcilláció amplitúdóját, hanem ismert módon, pl. feszültség hatására, változó értékű reaktanciával annak frekvenciáját változtassuk, miáltal önma­gában ír-mert módon az elektrolumineszcens vilá­gítóskála szine változik és ily módon szolgál han­golásjelzésre a készülék. A szín jelentése valami­lyen iTiódon célszerűen fel van tüntetve. Ámbár a fentiekben, a találmányt csupán né­hány példa kapcsán mutattuk be, az a kiviteli pél­dákra korlátozva nincs. Szabadalmi igénypontok: 1. A 146.787 sz. (EE—520 alapszám) törzsszaba­dalom. 1—3. igénypontjainak bármelyike szerinti világítóskálával ellátott elektromos készülék kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy az említett osz­cillátor feszültségének amplitúdója vagy frekven­ciája a készülék által vett jeltől függő feszültség hatása alatt áll. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tranzisztoros osz­cillátort a készülék demoduláló fokozatában fellé­pő — esetleg felerősített — egyenfeszültség ve­zérli. 3. Az 1—2. igénypont bál-melyike szerinti ké­szülék kiviteli alakja, azzal jellemezve1 , hogy a vezérlés tranzisztoros oszcillátor frekvenciáját és ennek révén az elektrolumineszcens cella színét változtatja. », kiadásért felei: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 610825. Terv Nyomda, Buda-pest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents