148377. lajstromszámú szabadalom • Bevezető huzal

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.377. SZÁM 21. f. 31—44. OSZTÁLY — EE-598. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bevezető huzal Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T., Budapest Feltaláló: Porubszky Jenő technikus, budapesti lakos A bejelentés napja: 1958. december 6. Mint ismeretes, a dumethuzal a vákuumtechni­ka területén a legelterjedtebb bevezető huzal­anyag, mely üvegbe forrasztásra szolgál. Előnyei mellett számos hátrányos tulajdonsággal is ren­delkezik, de tekintettel arra, hogy mind ez ideig még nem találtak oly megfelelő, homogén össze­tételű fémet, amely lágy üvegbe forrasztásra al­kalmasabb volna, izzólámpákban és kisméretű rá­diócsövekben szinte kizárólagosan ma is ezt alkal­mazzák. Jelen bejelentésünk tárgya a dumet helyett más összetételű bevezető huzal kidolgozása, mely a du­met előnyös tulajdonságaival rendelkezik, de an­nak hátrányait nélkülözi. Ennek megvilágítására a következőket szüksé­ges röviden előadnunk: A dumetet a vákuumtechnika kezdeti időszaká­ban dolgozták ki, lágyüvegbe való beforrasztásra. Átlagos hötágulási együtthatójának 20—450 C°-ig terjedő tartományban — az üvegének megfelelően — kfo. n = 100 x 10-7 ~nek kell lennie. Mivel ezen hötágulási tartományban, mint azt már említettük, oly homogén fém, vagy ötvözet nem áll rendelke­zésre, olyan komplex huzalt készítettek, amely vörösréz-köpennyel bevont vas-nikkel magfémből áll. Az alkalmazott magfém 40—42% Ni. tartalmú vasötvözet, amelynek átlagos hötágulási együttha­tója 20—450 C° között 75xl0~7 , tehát lényegesen kisebb az üvegénél. A réz hőtágulása ugyanezen hőfoktartományban kb. 170 x 10~7 — lényegesen nagyobb az üvegénél -— de a vas-nikkel mag és a köpeny méreteinek megfelelő egyeztetésével el­érhető, hogy az1 ilyen komplex huzal sugárirányú átlagos hőkiterjedési együtthatója kb. 95—100 x 10"~7 értékű legyen, mely érték gyakorlatilag egyezik az üveg hötágulási együtthatójának értékével. Ilyen esetben a köpenyfém rétegvastagsága a hu­zalátmérő 1/10—1/12 része, térfogata pedig az összmennyiségnek kb. 27%-a. A dumethuzal azon­ban komoly hátrányokkal is rendelkezik. Egyik hibája az, hogy tengelyirányban nem illeszkedik az üveghez, mert hosszirányban átlagos hötágulási együtthatója csak kb. 75 x 10~7 . Ez azért van, mert szálirányban a réz képlékenységénél és kis keresztmetszeténél fogva nem kompenzálja a mag­fém kis hő-tágulását. Sugárirányban is csak az: át­lagos (20—450 C° közötti) hőtágulása egyezik meg az üvegével, ugyanis a vas-nikkel mag tágulási görbéjén 300 C° körül töréspont van, és emiatt a hűlési hőfoktartomány egyes szakaszaiban a dumet terjeszkedése is nagyon eltér az üvegétől. Ezen hátrányok miatt a dumet csak korlátozva alkalmazható, és 0,5 mm 0-től felfelé tömeggyár­tásban már lehetőleg nem alkalmazzák. További lényeges hátránya még a dumetnek, hogy előállítása igen bonyolult. Ennek következ­tében nemcsak drága, hanem minőségileg válto­zékony is. Gyakori gyártási hiba pl. az, hogy a rézköpeny a mag körül nem koncentrikusan he­lyezkedik el, hanem változó falvastagságú. Az ilyen huzal üvegtörést és levegősséget okozhat. Mindezen hátrányok mellett jelentős előnye a dumethuzalnak a rézfelület, Valamennyi eddig ismert és alkalmazott beforrasztófém közül ugyan­is a réz az, melynek, felülete legalkalmasabb az üvegkötés létrehozására, mert az ehhez szükséges réz-rézoxid-üveg kapcsolat előállításának techno­lógiája a legegyszerűbb. Az enyhén előoxidált réz üvegbe forrasztva piros színt ad, és ennek árnya­latai — az aranysárgától a sötétpirosig — pontos tájékoztatást nyújtanak a beforrasztás mértékéről a forrasztási hőfok és időtartam szempontjából egyaránt. Ezen. tulajdonsága miatt — összes hátrá­nyai ellenére még ma is — a vékony bevezető hu­zalok anyaga szinte kizárólagosan a dumet. Ujabban kidolgoztak olyan ötvözetet, melynek hő­tágulási együtthatója a lágy ólomüvegével jól egyezik. Ezen ötvözet összetétele vas alap mellett kb. 47% nikkel és kb. 5% króm. Bár ez kiválóan illeszkedik az üveghez, azonban a dumettel szem­ben az a hátránya, hogy felülete kevésbé előnyös üvegbeforrasztásra. Beforrasztási színe szürke,

Next

/
Thumbnails
Contents