148339. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárok tengelágy-vezetése a forgó- vagy alvázkerethez képest

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.339. SZÁM 20. c. 19—20. OSZTÁLY — WO—47. ALAPSZÁM Kerékpárok tengely ágy-vezetése a forgó- vagy alvázkerethez képest Wyslouch Wiktor, főmérnök és főszerkesztő, Poznan A bejelentés napja: 1960. február 5. A találmány kerékpárok tengelyágyainak ve­zetésére vonatkozik a forgó- illetve alvázkerethez képest. A szerkezet nagy mozgási szabadságával, valamint haránt- és hosszirányban csuklók segé­lyével biztosított pontos vezetéssel tűnik ki is­mert szerkezetekkel szemben. A szokványos, lapos tengelyágy-vezeték hátrá­nyai általánosan ismeretesek. Ilyenek a nagy ten­gelycsapágysúly, a tengelyággyal együttműködő keretnek szilárdsági és gyártási szempontból ked­vezőtlen alakja, elszennyeződésnek és kopásnak kitett tengelyágy-csúszőfelületek és a futási tu­lajdonságoknak a pontatlan vezetéstől eredő elég­telensége. A dörzsfelületek nagy kopása, a ten­gelyágynak a keretben való játékának az üzem közben való növekedése lerontja a jármű futási jóságát. Ez két-két javítás között futási idő meg­rövidítését vonja maga után. A tengelyágy veze­tékekben nagy ellenállások lépnek fel, miáltal menet közben a tengelyre ható tehereloszlás egyenletlen, sőt szélső esetekben a tengelyágy a vezetékrészekben meg is szorulhat, ami veszedel­met jelent. Négyszögletes tengelyágyaknak a vasúti forga­lomban való alkalmazása üzembiztonsági okokból kizárja a legnagyobb menetsebességeket. E ten­gelyágyak a felépítmény igénybevételéhez is hoz­zájárulnak, növelik a menetellenállásokat és ma­guk után vonják az adhéziós együttható csökke­nését, valamint a jármű haj tó-teljesítményének korlátozását. Ezen okokból már több, mint 30 év óta újabb és újabb, a klasszikus tengelyágy-vezetékekkel végleg szakító javaslatok kerültek nyilvánosságra. , E megoldásoknál a tengelyágyakat vagy hengeres csúszóperselyekben, vagy pedig számos vezetőrúd segélyével vezetik. Hátrányuk bonyolultságuk és nagy szabatosságuk, amellett azonban e megoldá­sok elvi üzemi hátrányt tüntetnek fel. Ilyenek pl. a kerékpároknak igen korlátolt mozgási szabad­sága a forgó- vagy alvázkerethez képest, mimel­lett a tengelyágy mértani középpontja állandó marad. A csatolt rajz a találmány szerinti csapágyveze­téknek példaképpeni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra nézet, A 2. ábra alaprajz, A 3. ábra az A—A vonal szerinti metszet. A találmány szerinti szerkezet lényege az, hogy a tengelyágyat két, egymásra merőleges 3, 4 illet­ve 5, 6 vezetőrúdpár a harántirányban rögzíti. A függélyes 3 és 5 vezetőrudak, csuklószerűen, a forgó- vagy alvázkerettel, a 4 és 6 vezetőrudak pedig a 8 tengelyágytokkal vannak összekötve. A tengelyágyat hosszirányban, a 7 vezetőrúd rögzí­ti, amely a forgó- vagy alvázkeretnek fix pontját köti össze a tengelyággyal. A találmány szerint a 8 tengelyágyon a kerék­pártengely közepének magasságában 1 és 2 fülek vannak, míg a tengelyágytok 8' fedőjén a 7 ve­zetőrúd csuklója számára való 2' fülek vannak. A jő karbantartás egyszerűsítésére a csuklócsa­pokat műanyag-perselyekkel látjuk el. Az üzemi vizsgálatok igazolták, hogy ezeket csak egyszer kell a beépítésnél kenni, de üzem közben újabb kenést nem igényelnek. A 7 vezetőrúd a tengely­ágytok 8' fedőjének 2' fülével ugyanazon orsó segélyével van összekötve, amely a 6 vezetőrudat a tengelyággyal összeköti. E megoldás nemcsak a szerkezetet egyszerűsíti le, hanem a szerkezet szilárdságát és üzembiztonságát is fokozza. A ko­csiszekrény súlya, mint az 1. ábrából kitűnik, alul­ról vitetik át a tengelyágyra. A vasúti üzemben elengedhetetlen üzembizton­sági szempontjából a tengelyágy felső részéből 9 csap nyúlik ki, amely bizonyos játékkal a forgó­vagy alvázkeret 10 nyílásában vezetődik. Ez a csap rendesen nem vesz részt az erőátvitelben, ha­nem csupán járulékos szükségkapcsolatot alkot a tengelyágy és a keret között. A szerkezetnek valamennyi alkatrésze kívülről könnyen hozzáférhető, ami hozzájárul a gondozás egyszerűsítéséhez. Elesik tehát ágyvilla-kötvas el­rendezése a tengelyágy alatt, mivel a kocsi fel­emelésénél a tengelyágyak 3—4 és 5—6 összekötő elemeiken függve maradnak. Mint a 2. ábrából kitűnik, a 7 terelőrúd tenge­lye excentrikus a csapágy közepéhez képest, mi­által a hosszirányú erők excentrikusan veszik igénybe a tengelyágyat. Mivel azonban a 7 veze»

Next

/
Thumbnails
Contents