148296. lajstromszámú szabadalom • Magmágneses örvényáramú fék korlátoltan függő időkésleltetésű hálózatvédelmi reléjelleg-görbe előállítására

Megjelönt: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.296. SZÁM 21. c. 58—62. OSZTÁLY — MU—160. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÄLMÄNY Magmágneses örvényáramú fék korlátoltan függő időkésleltetésű hálózatvédelmi relé jelleggörbe előállítására Műszeripari Kutató Intézet, Budapest Feltaláló: Lontay Ervin oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1960. január 30. Villamos gépek és hálózatok szelektív védelmei­ben alkalmazunk korlátoltan függő időkéslelteté­sű túláram-időreléket, ritkán ilyen jellegű feszült­ségreléket is. Ezek megszólalási karakterisztikái­nak sajátossága abban áll, hogy a megszólalási áram nagyságától bizonyos határig függ a relé kapcsolásának ideje; így növekvő áramerősségek­nél csökken. Ez a megszólalási jelleggörbe un. függő késleltetésű szakasza. Az áramérték továb­bi növelése, tehát a zárlati áramérték növekedése mellett a relé megszólalási ideje gyakorlati érte­lemben már állandó értékű. Ez a megszólalási jelleggörbe un. független késleltetésű szakasza. A leírt jelleggörbék megvalósítása a relék idő­lefutását adó motor tengelyének nem lineáris fé­kezése útján történik. E célból a hálózatvédelmi relétervezés gyakorlata örvényáramú fékeket al­kalmaz, éspedig kizárólag Ferraris-tárcsás elren­dezésben. A hálózatvédelmi relék méretcsökkené­se, — ami az e területen folyó kutatómunka je­lentős célkitűzése — viszonylag kis helyszükség­letű és nagy anyagkihasználású megoldásokat kí­ván. A találmány e célkitűzést valósítja meg serleges forgórészű, .magmágneses, örvényáramú fék útján, ami mind szerkezeti felépítés és helykihasználás, mind pedig mágneses körének energia- és forgó­részének anyagkihasználása tekintetében az ismert megoldásoknál lényegesen előnyösebb. A magmágneses örvényáramú fék elrendezése és működési elve az 1. ábra bemutatott példasze­rinti kivitelű vázlat alapján tekinthető át. A relé időlefutását a — valamely ismert módon, nem szinkronizálhatóan — forgásban tartott 1 tengely fordulatszáma szabja meg. A tengelyre ható forga­tónyomaték értelmét 2 nyíl mutatja. A kívánt nemlineáris fékező nyomaték értelme az előbbi­vel ellentétes 3 nyílirányú. E nyomatékot a ten­gelyre ékelt 4 forgóserleg metszési örvényáramú indukciója biztosítja azáltal, hogy a magmágnes 10 légrésében forog. A 4 serleg felékelését, mely annak felfelé való folytatásaként kialakított kisebb átmérőjű nyakban és a tengelyen átfutó kúpos csappal történhet, a rajz áttekinthetősége céljá­ból a rajzon nem ábrázoltuk. A magmágnes a hen­geres 5 állandó mágnesből, valamint a lágy mág­nes-anyagból készült 6 vaszárból áll, 9 tartóleme­zére pl. araldittal rögzíthető. Az állandó mágnest annak geometriai tengelyére 7 nyilakkal jelzett merőleges értelemben felmágnesezzük a szükséges légrésindukció értékének előállítására. A magmág­nes felerősítése itt példaképpen a 8 szerelőpántra és 9 tartólemezre való rögzítés útján történik. A védelemtechnikai szempontból kívánt korlá­toltan függő kioldási jelleggörbék beállítása három tényező értékének megválasztása útján valósítható meg: ezek az 5 mágnesmag felmágnesezésónek fo­ka, a 10 légrésméret és a 4 örvényáramú fémser­leg vastagsági méretének felvétele. A jelleggörbe beállításának leírt módja az ismert fékberendezé­seknél szokásos módon történik. Szabadalmi igénypontok: 1. Örvényáramú fék korlátoltan függő időkés­leltetésű relékarakteiriisztikák előállítására állandó mágnessel; a mágnes által előállított és a légrés­ben elhelyezkedő mágnesmezővel, a mágnesmező­ben forgatott örvényáramú szervvel, azzal jelle­mezve, hogy fékező mágnese állandó mágnesmag­ból (5) és lágyvas mágnesszárból (6) álló 'magmág­nesként van kiképezve. 2. Az 1. igénypont szerinti fék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy légrése (10) a mágnesmag (5) és a mágneszár (6) között van kialakítva. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti fék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy örvényáramú szer­ve fémserlegként (4) van kiképezve. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti fék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy mágnesmag­ja (5) tengelyére merőleges irányban (7) van fel­mágnesezve. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 610435. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálim utca 21-13.

Next

/
Thumbnails
Contents