148295. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a barnakőszén-generátorgáz vagy lepárlási gáz egy- és többértékű fenolok elkülönített kinyerésére

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.295. SZÁM 26. d. 8—11. OSZTÁLY — NE—259. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás a barnakőszén-generátorgáz vagy lepárlási gáz egy- és többértékű fenolok elkülönített kinyerésére Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém Feltalálók:: dr. Kárpáti Jenő oki. vegyészmérnök, Budapest (65%), Báskai Béla oki. vegyészmérnök, Veszprém (35%) A bejelentés napja: 1960. február 27. Ismeretes, hogy a barnakőszén gázosításánál keletkező gázvizek fenoltartalmának kinyerését a többértékű fenolok (pirokatechin, homopirokatee­hin, i-homopirokatechin, stb..) nehezítik és drágít­ják meg, amennyiben a vízben igen jól —. mint­egy 30% mennyiségben — oldódó, hidrofil jelle­gű többértékű fenolok leválasztása lényegesen több segédanyagot, energiát és nagyobb, költsége­sebb berendezést igényel, mint az oleofil jellegű, vízben nagyon rosszul — 1—1,5% .mennyiségben — oldódó egyértékű fenolok kinyerése. Míg pl. a gyakorlatilag csak egyértékű fenolo­kat tartalmazó feketekőszén-gázvíz fenoszolvánnal már 5—6 lépcsős extraháló-berendezéssel is csak­nem maradéktalanul — mintegy 50 mg/l fenoltar­talomig — fenoltalanítható, addig a barnakőszén­gázvízből még 9-lépcsős extraktor alkalmazása esetén is legfeljebb 80%-os hatásfokkal távolítha­tók el a többértékű fenolok. A találmány eljárás, mely lehetővé teszi a több­értékű fenoloknak a barnakőszén lepárlási és ge­nerátorgázból való előzetes, szelektív leválasztá­sát, úgy, hogy a később leváló, feldolgozásra kerülő gázvíz csak. alárendelt mennyiségben tartalmaz többértékű fenolt. Úgy találtuk, hogy ha a frakcionált hűtés folya­mán a gáz hősmérséklete nem. süllyed a gáz min­denkori harmatpontja alá, a gázból leváló vizes folyadék, az „élővíz" lényegileg csak többértékű fenolokat tartalmaz, míg azután a harmatpont alá hűtött gázból főleg egyértékű fenolok válnak le. A gáz.hűtését tehát két szakaszban végeztük és a harmatpont fölötti hőmérsékleten leváló, több­értékű fenolokat tartalmazó „élővizet" a . később leváló „utóvíztől" elkülönítve fogjuk fel és dol­gozzuk fel. A gáz hűtését célszerűen úgy szabályozzuk, hogy az élővízbe többértékű fenolok mellett, ami rend­szerint 3—18 g/liter, legfeljebb 1 g/liter egyértékű fenol kerüljön. Az élővízből igen gazdaságosari nyerhető ki a gyógyszervegyészeti ipar egyik érté­kes alapanyaga, a pirokatechin, míg a többértékű fenolokat csak alárendelt mennyiségben tartalma­zó „utóvíz" az ismert fenolikinyerő-elj árasok — desztilláció, extrakció, adszorbció, stb. — bárme­lyikével az eddigieknél lényegesen egyszerűbben és gazdaságosabban dolgozható fel. A gáz hűtését akár közvetve, csöves hűtőkkel, akár pedig közvetlenül, vizes permettel végezhet­jük. Vizsgálataink szerint az élővíz többértékű fe­noltartalmát mintegy 18 g/literig növelhetjük, ha az élővizet a gáz hűtésére vizes permetként kör­folyamatban visszavezetjük. Közvetett hűtés esetén a többértékíí fenolokat tartalmazó „élővíz" mennyisége az egész gázvíz­mennyiségnek kereken egyharmadát teszi ki. A frakcionált hűtés folyamán leváló élővíznek elkülönítésével több előny adódik. A literenként 8—18 g többértékű fenolt tartal­mazó oldat sokkal gazdaságosabban dolgozható fel pirokatechninné, mint a literenként 3—6 g többértékű fenolt tartalmazó összigázvíz. Az ismert fenolkinyerő-elj árasokkal feldolgoz­ható gázvíz mennyisége kereken 30%)-kal csökken, kisebb berendezésben kevesebb segédanyaggal és energiával dolgozható fel. Az eljárás gazdaságosságát fokozza, hogy a fel­dolgozásra kerülő utóvízben csaknem kizárólag könnyen lepárolható, extrahálható, ill. adszorbe­álható, egyértékű fenolok vannak jelen. Tekintettel arra, hogy minden szénlepárló-telep amúgy is több, egymás után kapcsolt hűtőegység­gel rendelkezik, a többértékű fenolok nagy meg­takarítást jelentő, elkülönített felfogása minde­nütt, különösebb beruházás nélkül vihető keresz­tül. Kiviteli példa: Az 1 db csöves előhűtővel és 2 db csöves utó­hűtővel felszerelt csepeli „régi generátortelep" üzemében több egésznapos kísérlet során az aláb­bi átlag-értékeket nyertük:

Next

/
Thumbnails
Contents