148293. lajstromszámú szabadalom • Eljárás butadién polimerizálásra

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.293- SZÁM 39. c. OSZTÁLY — MO-401. ALAPSZÁM Eljárás buíadién polimerizálására Montecatini, societa generale per l'Industria Mine i aria e Chimica cég, Milano (Olaszország) ^Feltalálók: Natta Gitilio, Porri Lido, Pasquon Italo és Zambelli Adolfo milanói lakosok /,*. jg^.. -.-^ A bejelentés napja: 1959. november 24. Olaszországi elsőbbsége: 1958. november 27. A jelen találmány lényegében cis-l,4-szerkeze­tű butadién-polimérek előállítására szolgáló eljá­rásra vonatkozik. Közelebbről megjelölve, a ta­lálmány tárgyát egy olyan tökéletesített eljárás képezi, amelynek segítségével meghatározott át­lagos molekulasúlyú és a tényleges molekulasúly­értékekben csekély mértékű szórást mutató poli­mereket állíthatunk elő. Az irodalom már ismertet eljárásokat lényegében cis-l,4-polibutadiének előállítására; ezekben az el­járásokban a periódusos rendszer VIII. csoport­jába tartozó fémeket és szerves fémvegyületeket tartalmazó oldható katalizátorok kerülnek alkal­mazásra. Ezek a katalizátorok lehetővé teszik oly polimerek jó termelési hányaddal történő előállí­tását, amelyek — nagy részarányban tartalmazván cis-l,4-egységeket — 0 C° alatti hőmérsékleteken, sőt nyújtott állapotban magasabb hőmérsékleten is spontán kristályosodásra képesek; ennek kö­vetkeztében az ilyen polimerek esetében mellőz­hető az alacsony hőmérsékleten történő frakcio­nálás, amelyet eddig feltétlenül szükségesnek tar­tottak kristályosodásra képes, cis-l,4-kötéseket tartalmazó butadién-polimérek előállítására. Az a tulajdonság, hogy ezek a polimerek nyúj­tás esetén már szobahőmérsékleten kristályoso­dásra képesek, továbbá a csekély terhelések esetén mutatott kis rugalmassági modulusz, a kis rugal­massági hiszterézis és a nagy szakítószilárdság ezeket a csaknem tiszta (95%-ot meghaladó) cis­-1,4-polibutadiéneket oly szintetikus polimerekké teszi, amelyek tulajdonságaikban messzemenően hasonlítanak a természetes gumihoz, jóllehet ezek a polimerek nem az izoprénből levezethető szár­mazékok. Az ilyen polimerek valójában —. az igen alacsony hőmérsékleteken mutatott rugalmassági tulajdonságaik szempontjából — felül is múlják a természetes gumit. Ismeretes azonban a szakértő számára az is, hogy a vulkanizált, amorf polimerek elasztomer-tulaj­donságai és szakítószilárdsága nem csupán a po­limérlánc hajlékonyságától és a nyújtás esetén való kristályosodási képességtől függnek (mind­két tulajdonság nagymértékben megvan a cis-1,4--polibutadién esetében), hanem egyéb tulajdonsá­goktól, mind pl. az átlagos molekulasúlytól és különösen a tényleges molekulasúlyértékek szó­rási mértékétől is. A kis átlagos molekulasúlyú polimerek, vala­mint az olyan polimerek, amelyek nagy részarány­ban tartalmaznak kismolekulájú alkotórészeket, ál­talában csekély szakítószilárdságot, nagymértékű viszkózus „máfezást" és viszonylag csekély vissza­pattanási rugalmasságot mutatnak. Másrészt azon­ban az igen nagy molekulasúlyú polimerek csak nehezen munkáihatók meg, nehezen keverhetők egyéb adalékokkal és gyenge adhéziót mutató ke­veréket képeznek. Az a tény, hogy a polimer molekulasúlya igen nagy, a könnyen lebontható anyagok, mint pl. a természetes gumi esetében nem okoz különösebb nehézségeket, minthogy a molekulasúly hőkezelés vagy mechanikai kezelés útján bármikor könnyen csökenthető. Az ilyen kezelés során részleges oxidá­ció következik be és ez a polimer-láncok fokozatos? felhasadását okozza; a láncok e felhasadása álta­lában legnagyobb mértékben a leghosszabb láncok esetében követekzik be, ami az átlagos molekula­súly csökkenését eredményezi; ennek következté­ben az átlagos mjolekulasúlyt bizonyos határok között szabályozni lehet a termék feldolgozhatósá­gának javítása érdekében. Ezek a természetes gumi esetében jó hatású eljárások a cis-l,4-polibutadién esetében nem ve­zetnek ugyanilyen kielégítő eredményekhez, ha nem hosszabbítjuk meg igen nagymértékben az anyagnak a keverőgépben való tartózkodási ide­jét; ha azonban ezt tesszük, úgy a gép sokkal hosz­szabb ideig történő igénybevétele és az ezzel járó jelentékeny energiaszükséglet erősen növeli a költségeket. Másrészt azonban, ha közvetlenül olyan átlagos molekulasúlyú polimereket akarunk előállítani, amelyek könnyen feldolgozhatók, ak­kor ennek során nagymennyiségű kis molekula'

Next

/
Thumbnails
Contents