148189. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a bélelő vasas vándor-bányaácsolatrészek beépítésének megkönnyítésére

Megjelent: 1961. március 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.189. SZÁM 5. c. 1—11. OSZTÁLY — GO—716. ALAPSZÁM Berendezés a bélelővasas vándor-bányaácsolat részek beépítésének megkönnyítésére Feltaláló: Groetschel K. M. oki. mérnök, szolgálatonkívüli bányaülnök, Bochum/Westfália, NSZK A bejelentés napja: 1959. szeptember 8. Német Szövetségi Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. szeptember 8.f A találmány tárgya berendezés a bélelővasas vándorbányaácsolatrészek beépítésének megkönnyí­tésére. Ez olyan berendezés, amely nem csupán a bányaácsolati alkatelemek, nevezetesen az ácsolat további kiépítéséhez újonnan beillesztendő bélelő­vasak és esetleg a tám beépítését könnyíti meg, hanem betölti a kisegítő előtámasztó szerepét is, amely a fedüt a később beillesztendő bélelovas hosszúságánál kisebb távolságon ideiglenesen biz­tosítja. A fedünek ez az előzetes biztosítása mindig kí­vánatos, de abban az esetben feltétlenül szükséges is, ha a fedü rossz állapota következtében kőhul-1 ássál kell számolnunk. Erre a célra már javasol­tak úgynevezett segédácsolatot, amelyet részben már gyakorlatilag is megvalósítottak. Ennek azonban legtöbbször az a súlyos hátránya, hogy az újonnan beépítendő bélelovas behelyezése előtt el kell őket távolítani, aminek következtében te­hát a borítóvasak beépítésének ideje alatt a bizto­sítás, amely éppen ebben a fázisban szükséges, nincs meg. Ismeretes már olyan segédácsolat is, amelyet az aládúcolt bélelővason oldalt alkalmaznak, és amely tehát így nem gátolja az előzetesen duco­landó bélelovas beépítését, viszont közben a fedüt is biztosítja. Ez az ismert szerkezet sem oldja meg azonban a reá váró feladatokat kielégítő mó­don, mert más tekintetben van hibája és hiányos­sága. Van másfajta ismert segédácsolat is, amely cél­szerűbb és amely egyúttal nemcsak, hogy nem akadályozza az újonnan behelyezendő bélelovas beépítését, hanem inkább megkönnyíti azt. Ez a berendezés az aládúcolt bélelovas magasságában az ezen alkalmazott két, a segédácsolatot képező egymástól független karból áll, amely közvetlenül aládúcolja a fedüt és amely egymással összeköt a fedütől bizonyos távolságra elhelyezett híd, il­letve kereszttartó, és amelyre a tovább beillesz­tendő bélelővasat a már beépített bélelővasak homlokvonalába felfektetjük. Azonban ennek az ismert szerkezetnek a kezelése ama követelmé­nyek miatt, amelyeket vele szemben a pásztafej­tés különleges körülményei között támasztani kell, • még szintén körülményes. A találmány szerinti megoldásiban az aládúcolt bélelővason szerkezetet alkalmazunk, amely egy­szerű felépítésű és elvégzi mind a segédácsolat, mind pedig annak a segédberendezésnek a felada­tait, amely egyfelől az előzetesen támasztandó bélelővasnak, másfelől az ezt esetleg később alá­dúcoló támnak beépítését könnyíti meg. Ezeket az előnyöket még azzal is fokozza, hogy az aládú­colt bélelővason egyszerűen és biztonságosan al­kalmazható, ezenfelül pedig jobban követi a fedü vonulatát, felületét. Ami az ácsolati elemek, különösen az újonnan beillesztendő bélelovas beépítését illeti, ezzel az újfajta berendezéssel lehetővé válik az, hogy a beépítés előtt álló bélelővasat a már aládúcolt bé­lelovas helyzetéhez viszonyítottan keresztirány­ban, megközelítőleg a süveggerenda magasságában készenlétben tartsuk, aminek folytán a tulajdon­képpeni beillesztés alkalmából már nem kell szá­mottevő mértékben megemelni. A találmány szerinti berendezés, amelynek a felsoroltakon kívül még számos más előnye is van, olyan, az aládúcolt bélelővason felszerelhető kerethez hasonló tárgy, amelyet a bélelovas mind­két oldalán végignyúló és példaképpen a hátsó végükkel a bélelővasra támaszkodó kereszttartó által egymással összekötött karok alkotnak, és az aládúcolt bélelővason a szénfejtés irányában ki­nyúlva függőlegesen bizonyos távolságban van a fedütől, ami egyfelől lehetővé teszi, hogy felfektes­sük rá az ácsolati elemeket, főként az újonnan be­illesztendő bélelővasat, másfelől az előzetes tám szerepét tölti be, ha felerősítjük rajta a fedü ellen kitámasztó «dúcot. Ezt a keretszerű testet általában véve különfé­le célszerű módon lehet a kiducolt bélelővason felerősíteni. Ezt — a találmány szerinti kiviteli alakra különösen jellemző módon — előnyösen a

Next

/
Thumbnails
Contents