148132. lajstromszámú szabadalom • Elektrolitikus kezelésekhez való kád

Megjelent: 1961. március 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.132. SZÄM 48. a. 11—16. OSZTÁLY — PA—624. ALAPSZÁM Elektrolitikus kezelésekhez való kád Paczauer Győző mérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. április 24. A találmány elektrolitikus kezelésekhez, külö­nösen nagyobb méretű tárgyak elektrolitikus krómozásához való kádra vonatkozik. Az iparban egyre inkább szükség van nagyobb méretű tárgyak, mint pl. közel 1 méteres fém­hengerek, vagy azok egy részének keménykró­mozására. E feladat nagy nehézság elé állítja a galvanotechnikust, mert e hengerek mozgatása csak daruk segítségével lehetséges és ezenfelül a kemény krómozáshoz való anóda is tekintélyes súlyú, és azt is csak darukkal lehet mozgatni. Ugyanakkor az elektrolizálő kádban mind az anó­dát, mind a krómozandó tárgyat megfelelően fixen rögzíteni keli. További nehézséget jelent az is, hogy többnyire különböző méretű hengereket, vagy egyéb tárgyakat kell krómozni egyazon kádban, tehát a kádnak olyannak kell lennie, hogy az a különböző méretű tárgyak elektro­litikus kezelésére egyaránt alkalmas legyen. A találmány célja, tehát egy univerzális elektro­lizálő 1 ' 1 kt^i'tt' ' Ti! iiiiai-i unct'lm bt i í i H T< a'bol celsz^-iuon ken ív "VC-bi1 (->' ^ hub 1) \ ," ( i cl a 1 -dit o e K i ' t ct )' ÍPI V <- I ^ bin f i t tt1 1 1 i l ni i 1 itt l >ri v fixr 1 d lt.b"tr( v eo ,IPI 3* ill t'l i A taitokho^ • bet ú >0 \ ig 1 al lib k c ^ílik ^ k cm b L i- a H ' ' Q1 * " v 'mdo H i L,/di Ji rl i-^a 1 /• 1 ^i 1 i ! ' lio? f mp 1 í lt' - 1 l1 A 1 * 1 t" / *• < r ( •, | e v n a t irk lo b •» /U a ) 1T ^u i i i In kecb^n ii.agaoabbia, \ní ;. r abc,. ,\, acbi .t bí'.t hető és így beállítható egyrészt az elektrolizá­landó tárgy, másrészt az anóda kívánt magassága a kádban, ül. beállítható mindjárt az anódának és az elekrolizálandő tárgynak egymáshoz képesti távolsága is. A galvanizálandó tárgy tartója aszerint lehet kiképezve, hogy milyen anyagot kívánunk kezelni. Így pl. e tartó hengerek esetén célszerűen V alakú bevágással rendelkezik, amely­nek két szára közé a henger befogható. Az anódát célszerűen két félből kell készíteni, amelyek egymáshoz illeszkednek. Hengerek gal­vanizálása esetén ugyanis henger alakú anódára van szükség, amelynek középvonalában helyez­kedik el a galvanizálandó tárgy. Miután a leg­célszerűbb a tárgyat fekvő állapotban galvani­zálni, ezért az anóda. is fekvő henger, amelybe, ha nem két félből áll, nehéz a galvanizálandó tárgyat megfelelően betenni. A találmányt részletesebben a mellékelt ábrák kapcsán ismertetem, amelyek a találmányom sze­rinti elektrolizálő kád páldakénti kiviteli alakját mutatják. Az 1. ábra a kád hosszmetszetét mu­tatja, a 2. ábra az 1. ábra AB metszetét, míg a 3. ábra az 1. ábra CD metszetét. Az ábrákon azonos részeket azonos számok jelölnek. A ta­lálmány e példakénti kivitelre természetesen kor­látozva nincsen. 'N ib1 v'ii ("li írlih i muiiAigbil ti 1 \ ni­di i "Hi 1 i t / i't 1 ^ t (>) | Ír 1 7 m i^jf amol\ | "1 ni m u mol )i\ )/<=" b 1 1 (<• il (W í <> ib i iß-} i \ ^i e í(Ti'i i TOI rieb n ^ li \ in "1"! n i j i 't1 > ki ' m ne i T i fal ii *• i s e 1 o p \ T l ( r iO -7 J ) 1 " T ) ii i ^ n ii \' T 7 tV i IL'Í t ^ i i.e-? t-, 70 nu„, .A 1... J i óvandó, mi i" bb iii'D u / °) ki t)1 vH l4 ') iO ^v_ri ">1 i '^ ii i rír r i c v ] 1 > n L! n\ rkc d 'i1 In hn 0 1 i i V -, t 16 n irfi ^ i ii 1 i ' ( n P p V<- ~ n helyezkednek 11 i i i i t ii b •>' (r i) (1), ill. (7), (8) i oi ^ 1 •* oi \m jr1 <1 Is'ciűen szintén. ("" 1 i "Vk n1 °"i -'0 mm vastagok. I -l]T)i f T^ p "npi^ T I td l'l íenékrészé-i il li í,lic<ro K le i Lehet járuló-1 an -> 1 ' i i "i " 'ii' tat. Az ábra uj.. kiMtelt mut.t. [A 2. abian (13) jelöli az ilyen csapot.] Lehet azonban e tartókat, vagy azok egy részét a kád fenékrészében, kiképzett sínben elhelyezni, amelyben, az eltolható és a minden­kori helyzetében csapokkal rögzíthető. Ily módon pl. a tartónak a kád oldalához való távolságát lehet szükség 'esetén változtatni. A tartók, vagy azok egy része ugyancsak műanyagból készült kitámasztókkal is el lehet látva. Az 1. ábra szerinti megoldásnál pl. az (5) és (6) tartók ren­delkeznek ily kitámasztókkal. Amint a 2. és 3. ábrákbői látható, a tartők lehetnek szélesebbek, vagy keskenyebbek, azok. a kád pl. 0,5 m-es szé­lességének pl. csak 1/3-ára terjednek ki, míg a (7) és (8) tartók szélesebbek és azok e pl, 0,5 m-es szélességnek 2/3-át is elérik. •

Next

/
Thumbnails
Contents