148118. lajstromszámú szabadalom • Berendezés változó nyomások folyamatos mérésére

Megjelent: 1961. március 15. '.-.••. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.118. SZÁM 42. k. 8—14. OSZTÁLY — ME—389. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Berendezés változó nyomások folyamatos mérésére Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium, Budapest Feltaláló: Borbényi István villamosmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. november 20. A találmány tárgya berendezés nyomások, főleg zárt térben uralkodó változó nyomások folyamatos mérésére. A folyamatosan változó nyomások mérésére szolgáló ismert készülékek, az ún. mérőátalakítók elmozdulás, vagy nyúlásmérés alapján működnek. Nyomásmérésnél és főleg zárt térben levő nyo­mások, illetőleg nyomásváltozások mérésénél nagy nehézséget jelent a közeget tartalmazó zárt tér­hez történő csatlakoztatás, a nyomásmérőnek a mérendő térbe való behelyezése. Robbanómotorok­nál például nyomásmérő a hűtés miatt általában nem helyezhető el, továbbá az esetleges külön csatlakozás elkészítése következtében a zárt tér­ben fellépő tényleges üzemviszonyok mellett a nyomás nem vizsgálható. Ismeretesek mechanikai mennyiségek mérésére mechanikai, pneumatikus, optikai, induktív, kapa­citív, piesoelektromos elven működő mérőátala­kítók. Ismeretes a fenti célra robbanómotor gyúj­tógyertyájába épített piesoelektromos mérőátala­kító is. Ennél a megfelelően befogott és felü­letén terhelt szigetelt kristályra a nyomást rugal­mas membrán viszi át, amely a nyomástértől el­szigeteli. Kristályoknál nyomáskor a komoly szi­getelési probléma mellett nehézséget jelent, hogy a nyomással arányos feszültségváltozás erősen változik a hőmérséklettel. Ezeknek alkalmazása tehát olyan helyeken, ahol lényeges hőmérséklet­változások vannak, nem előnyös, mert pontos mé­rési adatokat nem várhatunk, illetőleg csak akkor, ha olyan szigetelést tudunk biztosítani, amely a hőmérséklet befolyását teljes mértékben kiküszö­böli. Az ilyen piesoelektromos kristályoknál a ki­menőfeszültség több nagyságrenddel kisebb az azonos terheléssel működő más mérőátalakítóknál kapott feszültséggel szemben, éppen ezért ezeknél sokkal nagyobb utólagos erősítés szükséges. Ez a körülmény viszont hátrányos, mert kis jel esetén a jel/zaj viszony kedvezőtlenül alakul. Ilyen kris­tályoknak gyújtógyertyába történt alkalmazásánál a gyertyán keresztül vezetett gyújtófeszültség, amely a nyomással változik, erősen befolyásol­hatja a jelet. A gyakorlatban éppen a fentiek következtében erre a célra nem terjedtek el a piesoelektromos nyomásmérők és alkalmazásuk laboratóriumokban is csak bemutató jellegű. A találmány szerinti berendezés fenti hátrá­nyokat kiküszöböli, a mérőátalakító erőteljes ki­vitelét teszi lehetővé és szükség esetén minden további nélkül gyújtógyertyába is beépíthető és így például robabnómotorok nyomásterének nyo­másviszonyait üzemi körülmények között kifogás­talanul mérhetjük. A találmány tárgya eszerint berendezés nyomá­sok, főleg zárt térben uralkodó változó nyomások folyamatos .mérésére, a nyomástér határoló falá­ban elhelyezhető, például abba becsavarható érzé­kelővel, amelynek a nyomástérrel érintkező merev nyomásfelvevő szerve erre a nyomástérrel ellen­tétes oldalról homlokfelületével támaszkodó tömör, vagy üreges hengeres magnetoelasztikus érzékelő eleme, az érzékelő-elemet, közvetve, vagy közvet­lenül előfeszítő és rögzítő szerve, továbbá az érzé­kelőelemet koaxiálisán körülvevő elektromos mérőszervéhez csatlakoztató mérőtekercse van. Mint ismeretes, a nyomásmérésnél általában használt magnetoelasztikus elemek olyan — főleg ferromágneses anyagokból kialakított — érzéke­lők, amelyeket ha erőhatásnak teszünk ki, pél­dául mechanikai erővel bennük pl. nyomó, húzó,, torziós feszültségeket hozunk létre, úgy a mag­netoelasztikus anyag permeabilitása növekszik vagy csökken, és ezzel az elemet körülvevő elekt­romos tekercs önindukciója is változik. Ilyen mó­don a mechanikai mennyiség villamos jellé alakul át. Az átalakulás menete példaképpen a követ­kező lépésekkel vázolható. Külső erőhatás; mechanikai feszültségkeletkezés az anyagban; permeabilitás-változás; tekercs in­duktivitás-változás; inpedancia-változás és végül a feszültség megváltozása. A mechanikai feszültség és permeabilitás-válto­zás magában a magnetoelasztikus elemben kelet-

Next

/
Thumbnails
Contents