148096. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-(beta-hidroxietil)-N'-(gamma-)-3-klór-10'-fenotiazinil (-propil) -piperazin előállítására

148.096 "ÍCH2 ) 3 V N—CH^CH^OH _/ Maguk a VI képletű piperazin-szarrnazékok az irodalomban eddig le nem írt új vegyületek, elő­állításuk azonban egyszerű. Így pl. az N-béta­-hidroxietil-N'-gamma-klórpropil-pepsrazint (VII) úgy állítják elő, zint (III) 1-klór-; hogy N-báta-hidroxietil—pipera­-brórn-propánnal reagáltatunk. C1(CH2 ) 3 —N N—CH-PCHOK VII E reakciót célszerűen oly oldószerekben végez­hetjük, melyek az átalakulás szempontjából kö­zömbösek, s melyekben a reakció szelektív és elég gyors. Pl. benzol, toluol, xilol, etanol, aceton, rnetiletilketon. Az így kapott VII-et izolálás nélkül közvetlenül keletkezési oldatában is alkalmazhatjuk, vagy pedig valamely sóját (pl. dikiórhidrátját) levá­lasztva e só formájában, ill. az e sóból felsza­zadított bázist reagáltatjuk. Az I előállításánál a Vl-ot, ill. VII-et előnyösen részletekben adagoljuk. Az I vegyület találmányunk szerinti előállítá­sánál közömbös oldószerként célszerűen aromás szénhidrogéneket (pl. benzol, toluol, xilol) alkal­mazunk. A reakciót előnyösen ezen oldószerek forrpontján vitelezzük ki. A kondenzációt víz­leválasztó azeotropikus desztillációval is össze­kapcsolhatjuk. Alkalikus kondenzáló, ill. savmegkötő szerként alkálifémeket és ezek származékait, így hidroxi­dokat, hidrideket, amidokat alkoholátokat, karbo­nátokat, fémalkil vegyületeket stb. alkalmazunk. Ilyenek lehetnek pl. fémnátrium, nátriumhidroxid, litiumhidrid, nátriuma mid, nátrium-tercier butilát, butil-litium stb. Fentebb jellemzett kondenzálással nyert reakció­elegyből az N-{béta-hidroxietil)-N'-[gamm3~(3'-kiór­-10'-fenotiazmil)-propil]-piperazint (I) célszerűen a következőképpen különíthetjük el: a jelenlevő csapadékot leszívatjuk, majd az indifferens oldó­szeres fázist vízzel kirázzuk. Előnyös, ha a kirázást valamely só (pl. nátriumklorid, ammóniumklorid, ammóniumszulfát stb.) vizes oldatával, illetve va­lamely redukálószer híg, vizes oldatával végez­zük, ill. megismételjük. Redukálószerként alkal­mazhatunk szulfitokat, biszulfitokat, hidroszulfi­tokat, Rongalit—C-t stb. Ezután a fenti módon előkezelt szerves fázisból I-t valamely sav vizes oldatával kivonjuk. E célra olyan ásványi és szerves savak alkalmazhatók, melyek I-el vízben jól oldódó sót képeznek, pl. sósav, kénsav, hangyasav, ecetsav, borkősav, cit­romsav stb. A kapott savas-vizes oldatot előnyö­sen valamely vízzel nem elegyedő szerves oldó­szerrel, pl. aromás szénhidrogének, klórozott szénhidrogének, éter stb. kirázzuk, majd a vizes fázist meglúgosítjuk. Lúgosításra alkalmazhatunk alkálihidroxidokat, alkálikarbonátokat, am.móniát stb., ill. ezek vizes oldatait. A lúgosításra kivált I-et valamely azt jól oldó, vízzel nem elegyedő szerves oldószerrel, pl. kloroform, diklőretán, benzol stb. felvesszük. Az oldószer lepárlása után visszamaradó I-et közvetlenül kristályosíthatjuk pl. acetonból, metíletilketonból, etilacetátbői, hangyasav-etilészterből stb. vagy pedig valamely sóján át (pl. maleát, fumarát, oxalát, tartarát, szukemát stb.) tisztítjuk. A nyerstermék tisztítása történhet desztilláció útján is. A tisztítási művele­teket szilárd adszorbensek pl. alumíniumoxid, fuilerföld, bentonit, szilikagél stb. alkalmazásával is végezhetjük, ill. azt ezekkel kombinálhatjuk. I-et a gyógyászatban bázis formájában, vagy pedig valamely nem toxikus savval (pl. klórhidrát, szulfát, etánszulfonát, szalicilát stb.) képzett só­ként alkalmazzuk. A találmány alapelvét és kivitelét az alábbiak­ban szemléltetjük: Példa: 2 literes, keverővel, hőmérővel, csepegtető töl­csérrel és szellőző nyílással ellátott lombikban 200 g oxietilpiperazin 600 ml acetonban készült oldatához 132 g 1 -kiór-3-bróm-propánt adunk. A kevert elegy hőmérsékletét 35 C° alatt tartjuk. Hamarosan olajos kiválás jelenik meg, mely né­hány órás keverés után átkristályosodik. Éjszakai állás után az oxietilpiperazint brómhidrátból álló csapadékot (151 g) leszívat juk és 300 ml aceton­nal mossuk. A kapott acetonos oldatot keverés és jeges hűtés közben sósavas absz, alkohollal kongóra savanyítjuk. A savanyítást célszerű 10— 15% sósavat tartalmazó absz. alkohollal végezni. A kiváló csapadékot éjszakai állás után leszívat­juk és 3X100 ml absz. alkohollal mossuk. 60—70 C°-on szárítva 197 g N-(béta-oxietil)-M'-H(gamma~ -klórpropil)piperazin-diklórhidrátot nyerünk, mely absz, alkoholból átkristályosítva 222—224 C°-on olvad. Keverővel, visszafolyós hűtővel, vízleválasztó feltéttel és adagoló nyílással felszerelt 1 literes gömblombikban 23,3 g 3-klórfentiazint, 28 g fino­man porított nátriumhidroxiddal 350 ml toluolban 140°-os olajfürdőn 1 órán át forralunk. Ezután további forralás és keverés közben két óra alatt hozzáadagolunk 33,4 g N-(béta-oxietil)-N'-(gamma­-klórpropil)-piperazin-diklórhidrátot. További há­romórás forralás után az elegyet lehűtjük, leszí­vatjuk s a toluolos szűrletet 250 ml 15%-os vizes borkősav oldattal extraháljuk. A savas-vizes ext­raktumot 10 n nátronlúggal fenolftaleinre lúgo­sítjuk s a kieső terméket diklőretánnal felvesszük. A diklőretán lepárlása után 35—38 g (87—94%) nyers N-.(béta-hidroxietil)-N'-[gamma-(3-klór-10'­-fentiaziniI)-propill-piperazin marad vissza. Ezt közvetlenül átkristályosíthatjuk, pl. etilacetátból,

Next

/
Thumbnails
Contents