148094. lajstromszámú szabadalom • Eljárás delta1,4 androsztadiéndion kinyerésére fermentátumokból

Megjelent: 1961. március 15. v ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL, SZABADALMI LEÍRÁS 148.094. SZÁM 12. p. 11—-17. OSZTÁLY — GO—721. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás ^ 1,.4-antírosztadiéndion kinyerésére fcrmeistáiumokfoól. Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Kádárné Panocz Judit vegyészmérnök (60%), dr. Wix György orvos (28%), üi\ Kados Márta vegyész (15%), Alföldi Lássd» vegyész (5%) ' A bejelentés napja: 1959. szeptember 25. A mikrobiológiai úton előállított szteroidokat fermentátumokból általában vízzel nem elegyedő oldószerekkel, klórozott szánhidrogénekkel, ma­gasabb szénatornszámú alkoholokkal, észterekkel kivonatolják. A következőkben a kivonatot, be­párolják és a sűrítményből a szteroidot vagy köz­vetlenül kristályosítják, vagy még egyéb kezelés után (pl. petroléter-vizes-metanol között történő megosztás, bepáriás, extrahálás és újabb bepár­iás, majd krornatografálás) nyerik ki többé­kevésbé tiszta állapotban. Ahhoz, hogy irodalmi tisztaságú anyagot nyerjenek, általában még át­kristályosítások szükségesek. Ezen nehézségek oka az, hogy az extraktum bepárlási maradéka a szteroidokhoz igen közeleső oldódási tulaj don­ságokkai rendelkező nagy mennyiségű szennye­ződést tartalmaz. A fenti nehézségek a mikro­biológiai úton előállított /11,4-androsztadiéndion kinyerésénél is mutatkoznak. Vizsgálataink során arra az új felismerésre ju­tottunk, hogy a szteroidok különféle ciklikus ve­gyületekkel molekulavegyületet képeznek és en­nek a kristályos vegyületnek az oldódási tulaj­donságai lényegesen eltérnek a hasznos termékek kísérő szennyezésének tulajdonságaitól. Ezek a vegyületek ezenkívül igen jól kristályosodnak és élesen eltérő oldhatóságuk lehetővé teszi olyan oldószer megválasztását, arnely amellett, hogy a szennyezéseket jól oldja és lemossa a kristályok­ról, a molekulavegyületet gyakorlatilag nem viszi oldatba. így szerves oldószerrel való mosás után a molekulavegyület tiszta állapotban nyerhető ki. A molekulavegyület megbontása és a szabaddá vált ciklikus vegyület eltávolítása után olyan ol­dathoz jutunk, amely gyakorlatilag csak a hasznos terméket tartalmazza. Ezt az oldatot bepárolva, a bepárlási maradékból azonnal kristályosan ki­válik a hasznos termék, a /11,4-androsztadiéndion. Megfelelő oldószerrel mosva, mely zll,4-androsz­tadiéndiont nem oldja, de a mellette nyomokban még meglevő szennyezéseket kimossa, irodalmi tisztaságú /11,4-androsztadiéndion nyerhető. A /11,4-androsztadiéndion különböző vegyüle­tekkel képez molekulavegyületet, pl. naftol, rezor­cin, hidrokinon, pirokatochin, pirogalioi. íloro­gíucin, píkrinsav és származékai. Előnyösen alkalmaztuk az a- és /^-nafíolt. A kapott molekuiavegyület olvadáspontja, oldható­sági körülményei élesen eltértek a kiindulási anyagtól (pl. /11.4-androsztadiéndion-^-naftol o. p. 169—170 C°, /11,4-androsztadiéndion o. p. 140— 142 C°, /?-naftol o. p. 122—128 C°. A molekula­vegyület oldhatósága 1 mg/ml széntetrakloridban 25°-on). A szteroidok mellől a molekulavegyület létre­jöttében szerepet játszó vegyületek bármely is­mert módszerrel eltávolíthatók, pl. az anyagot fel­oldjuk dikilóretánban, vagy más alkalmas, vízben nem. elegyedő oldószerben és híg lúgos vízzel ki­rázuk a fenolos karakterű anyagokat. Másik le­hetőség ezen anyagok eltávolítására ioncserélőn történő adszorbeáltatásuk. Ismert módszer ilyen típusú anyagok vízgőzdesztillálása is. Találmányunk eljárás a /11,4-androsztadiéndion kinyerésére fermentátumokból oly módon, hogy a fermentátumot vízzel nem elegyedő oldószerrel extraháljuk, a kivonatot bepároljuk olyan cikli­kus vegyület jelenlétében, amely a /11,4-androsz­tadléndionnal molekulavegyületet képez. A bepár­lási maradékból a kiváló kristályokat kiszűrjük, megfelelő oldószerrel mossuk, a tiszta molekula­vegyületet megbontjuk, a molekulavegyületet szolgáltató ciklikus vegyületet a szteroid mellől eltávolítjuk és így a szteroidot a kívánt tiszta­ságban nyerjük. A találmány szerinti eljárás kivitelére az alábbi példákat adjuk meg: 1. példa: 3,4 g /11,4-androsztadiéndiont tartalmazó 5 liter fermentátumot 1 liter diklóretánnal 30°-on extra­háljuk. Az oldószert elválasztás után bepároljuk, a bepáriás végén 2,5 g diklóretánban oldott ß-nai­tolt adunk hozzá és az oldószert lepároljuk. A ki-

Next

/
Thumbnails
Contents