148060. lajstromszámú szabadalom • Forgácslemezipari dobsiló

Megjelent: 1961. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.060 SZÁM 38. k. OSZTÁLY — BO—734. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Forgácslemezipari clobsiló Erdőgazdasági Tervező Iroda, Budapest Feltalálók: Borza Ernő tervező technikus, Budapest, Schmidt Ernő üzemvezető mérnök, Szombathely A bejelentés napja: 1959. augusztus 27. A forgácslemez nagyüzemi gyártásánál egyik legnagyobb problémát jelenti a forgácsanyag megfelelő gyártásközi tárolása, illetve az előkészí­tett forgács gyártási rendszerbe történő egyen­letes, változtatható mennyiségű beadagolása. A forgácslemezgyártásnál használt célforgácsok majdnem mindegyik típusa hajlamos ugyanis a beboltozódásra, felakadásra, melynek következ­tében a folyamatos gyártás lehetetlenné válik. A tárolt forgács egyenletes kiadagolása a forgács­szemek filcelődése, boltozódása következtében szintén nagy nehézséget okoz. így a forgács táro­lására eleinte használt közönséges, gúla alakú tartályokat kiszorították a különböző siló-gép típusok, melyek közül legkorszerűbbek és leg­elterjedtebbek a vízszintes elrendezésű silók. E silónak a kielégítő működése mellett azon­ban nagy hátránya az, hogy sok mozgó és forgó gépalkatrészével és 3 szalagjával túl komplikált szerkezet és így beszerzési költsége is magas. A fenti találmány e hátrányokat igyekszik ki­küszöbölni azáltal, hogy új működési elvével le­hetőséget nyújt olyan szerkezet kialakítására, mely a műszaki szint, illetve használhatósági fok változatlanul hagyása mellett lényegesen egysze­rűbb és ezáltal olcsóbb az eddig ismert siló-gépek­nél. A találmánynak e mellett további gazdasági előnyei egyrészt az, hogy a beépített géptérfogat mintegy 80%-os hasznos térfogat, az ismert víz­szintes siló kb. 35—50% hasznos térfogatával szemben, másrészt a beépítéshez szükséges alap­terület is kb. csak fele a vízszintes siló terület­szükségletének, mely a forgácslemezgyár építési beruházási költségénél jelentkezik kedvezően. A dobsiló karbantartási költségei is csökkennek a gép egyszerű kialakítása következtében. E gazdasági szempontok a forgácslemeziparban különösen jelentősek, mert ez az iparág világ­viszonylatban is csak most van kifejlődőben és így a mind fejlettebb technológiai eljárások a meglevő üzemek gépparkjait aránylag rövid idő alatt elavulttá és így kicserélendővé teszik. En­nek következtében az a cél, hogy egy-egy gyár­építésénél minél olcsóbb gépek kerüljenek be­építésre. A találmány szerinti megoldás lényege a táro­landó forgács forgódobba történő elhelyezése, mely forgódob álló palástjának alsó részéri elhe­lyezett résen keresztül egy szintén forgó tüskés­henger adagolja ki egyenletesen a forgácsot. A találmány szerinti forgácssiló elvi működését az 1. ábra mutatja be. A 2. ábra a dobsilót oldal­nézetben, a 3. ábra elölnézetben, részben metszet­ben mutatja. Az —1— dob-homlokfal a kiadago­landó forgács mennyiségével arányos sebességgel az —5— nyíl irányban forog,, míg a —2— dob­palást áll. A —3— surrsntón bekerülő forgácsot a szaggatott nyilak irányában az egyúttal kaparó­léceknek kiképzett —6— merevítők lassú forgás­ban tartják. A •dob-palást —7— alsó része érintő­legesen van kiképezve, melynek következtében a forgács egy része a gravitáció hatása alatt ezt a pályát követi. Az itt előnyomuló forgácsot azon­ban a bejelölt irányban forgó —4— tüskéshenger a silóból mintegy kikaparja, kidobja. A forgács a forgódobba felholtozódm nem tud. A kiadago­landó forgács állandó mennyiségét fokozatnélküli hajtóművel, megkívánt fordulatszámra beállított egyenletes forgás, illetve, más megoldásban a _7— burkolatrész szögének és így a kiömlési rés nagyságának beállított mértéke biztosítja. •A dobsiló a működési elv érintetlenül hagyása mellett különféle nagyságban a legkülönbözőbb forgácsokra más-más meghajtó és egyéb működ­tető gépelemek felhasználásával különféle szerke­zeti kivitelben megvalósítható. A találmány egyik lemezből és szelvény acélokból kialakított kiviteli alakját a mellékelt 2. és 3. ábra szemlélteti váz­latosan oldal- és elölnézetben, illetve részben metszetben.

Next

/
Thumbnails
Contents